ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 51 (6)
Cilt: 51  Sayı: 6 - Eylül 2023
ARAŞTIRMA
1.
Normotansif Bir Popülasyonda Aortik Elastikiyet Parametrelerinin Transtorasik Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Bir Çalışma
Evaluation of Aortic Elasticity Parameters Measured by Transthoracic Echocardiography in a Normotensive Population: A Single-Center Study
Betül Cengiz Elçioglu, Alparslan Kılıç, Onur Baydar, Şükrü Taylan Şahin, Hülya Gamze Çelik, Vedat Aytekin, Saide Aytekin
PMID: 37671520  doi: 10.5543/tkda.2023.88717  Sayfalar 369 - 377

EDITÖRYAL YORUM
2.
Aortik Elastisite Değerlendirilmesi: M-Mode Ölçümün Devam Eden İddiası
Aortic Elasticity Evaluation: Ongoing Assertion of M-Mode Measurements
Gamze Babur Güler
PMID: 37671523  doi: 10.5543/tkda.2023.24850  Sayfalar 378 - 380
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Dirençli Hipertansif Hastalarda Nebivolol ve Düşük Doz Spironolaktonun Antihipertansif Etkinliği
Antihypertensive Efficacy Of Nebivolol And Low Dose Spironolactone In Patients With Resistant Hypertension
Hamdi Püşüroğlu, Ender Özal, Ahmet Yaşar Çizgici, Yalçın Avcı, Ali Rıza Demir, İsmail Bıyık
PMID: 37671517  doi: 10.5543/tkda.2023.60464  Sayfalar 381 - 386

4.
Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan ST Segmenti Yükselmeli Miyokard Enfarktüslü Yaşlı Hastalarda Tiroid Fonksiyonları Tüm Nedenlere Bağlı Uzun Dönem Mortalite ile İlişkilidir
Thyroid Functions Are Associated with All-Cause Long-Term Mortality in Elderly Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention
Ender Emre, Kaan Hancı, Mustafa Doğuş Gökçek, Müjdat Aktaş, Ezgi Kalaycıoğlu, Mustafa Çetin, Kurtuluş Karaüzüm, İrem Karaüzüm, Ertan Ural
PMID: 37671518  doi: 10.5543/tkda.2023.53389  Sayfalar 387 - 393

5.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonunda Uygulanan Anestezi Tipinin Etkisi
The Effect of Anesthesia Type Applied in Transcatheter Aortic Valve Implantation
Şahin Yılmaz, Gönül Zeren, İlhan İlker Avcı, Mustafa Azmi Sungur, Fatma Can, Mehmet Fatih Yılmaz, Barış Şimşek, Ozan Tezen, Can Yücel Karabay
PMID: 37671519  doi: 10.5543/tkda.2023.38920  Sayfalar 394 - 398

6.
İzole Koroner Arter Bypass Ameliyatı Sonrası Postoperatif Atriyal Fibrilasyon Gelişiminde Küçük Hava Yolu Disfonksiyonunun Prediktif Rolü
The Predictive Role of Small Airway Dysfunction in Postoperative Atrial Fibrillation After Isolated Coronary Artery Bypass Surgery
Arda Güler, Mehmet Altunova, Ayşe Beril Türkyılmaz, Emre Yılmaz, Ayfer Utkusavaş, Meltem Tekin, Hüseyin Karakurt, Taner İyigün, Ali Kemal Kalkan, Ünal Aydın, Burak Onan, Mehmet Ertürk
PMID: 37671522  doi: 10.5543/tkda.2023.33522  Sayfalar 399 - 406

7.
Hipertansiyon Hastalarında SCORE, SCORE2 ve Pooled Kohort Risk Değerlendirme Sistemlerinin Prediktif Değeri
Predictive Value of the SCORE, SCORE2, and Pooled Cohort Risk Equation Systems in Patients with Hypertension
Muammer Karakayalı, Hamdi Püşüroğlu, Mehmet Altunova, Emre Yılmaz, Ayşenur Güllü
PMID: 37671521  doi: 10.5543/tkda.2023.74249  Sayfalar 407 - 414

OLGU BILDIRISI
8.
Akut Koroner Sendrom ile Başvuran ve Total Oklüzyona Yol Açan Nadir Bir Vazospazm Olgusu
A Rare Case of Vasospasm Presenting with Acute Coronary Syndrome and Leading to Total Occlusion
Tuncay Güzel
PMID: 37671515  doi: 10.5543/tkda.2023.73858  Sayfalar 415 - 418

9.
Farklı Damar Morfolojisine Bağlı Bilgisayarlı Tomografi Kaynaklı Fraksiyonel Akım Rezervi Varyasyonları
Variation of Computed Tomography-Derived Fractional Flow Reserve Related to Different Vessel Morphology
Toshimitsu Tsugu, Kaoru Tanaka, Yuji Nagatomo, Michel De Maeseneer, Johan De Mey
PMID: 37671513  doi: 10.5543/tkda.2023.60930  Sayfalar 419 - 423

10.
Vejetasyonunun Direkt Gerçek Zamanlı İntrakardiyak Ekokardiyografi Görüntüleme Altında Perkütan Yaklaşımla Küçültülmesi
Debulking of Giant Right Ventricular Lead Vegetation by Percutaneous Approach Under the Direct Real-Time Intracardiac Echocardiography Visualization
Tayyar Gökdeniz, Yusuf Karavelioğlu, Ümeyir Savur
PMID: 37671511  doi: 10.5543/tkda.2023.17268  Sayfalar 424 - 426

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
11.
Hipertiroid Tedavisinin Kesilmesi ile Sağ ve Sol Koroner Ostiyum Spazmının Neden Olduğu Bir Miyokard Enfarktüsü Vakası
A Case of Myocardial Infarction Caused by Spasm of the Right and Left Coronary Ostia and Discontinuation of Hyperthyroidism Treatment
Eri Morita, Yusuke Oba, Hiroshi Funayama, Hisaya Kobayashi, Takahiro Watanabe, Kazuomi Kario
PMID: 37671516  doi: 10.5543/tkda.2023.39679  Sayfalar 427 - 428
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

12.
Malignite ile İlişkili Şiloperikardiyum Tarafından İndüklenen Kardiyak Tamponad
Cardiac Tamponade Induced by Malignancy-Associated Chylopericardium
Nazmiye Serap Biçer, Rıdvan Yurt, Cihan Uysal, Nihat Kalay, Oktay Bozkurt, İsmail Koçyiğit
PMID: 37671514  doi: 10.5543/tkda.2022.65645  Sayfalar 429 - 430
Makale Özeti |Tam Metin PDF

GÖRÜŞ
13.
Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği: Farmakolojik Tedavisinin Gelişimi Üzerine Tarihsel ve Kuramsal Bir Deneme
Heart Failure with Reduced Ejection Fraction: A Historical and Theoretical Essay on Evaluation of Pharmacological Treatment
Serdar Aksöyek
PMID: 37671512  doi: 10.5543/tkda.2023.37807  Sayfalar 431 - 435
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRDEN
14.
Kardiyolojide Gündem ve Yorumlar
Comments on Cardiology
Ertan Ural
PMID: 37671524  Sayfalar 436 - 437
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi