ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Hipertansiyon Hastalarında SCORE, SCORE2 ve Pooled Kohort Risk Değerlendirme Sistemlerinin Prediktif Değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 407-414 | DOI: 10.5543/tkda.2023.74249

Hipertansiyon Hastalarında SCORE, SCORE2 ve Pooled Kohort Risk Değerlendirme Sistemlerinin Prediktif Değeri

Muammer Karakayalı1, Hamdi Püşüroğlu2, Mehmet Altunova3, Emre Yılmaz4, Ayşenur Güllü5
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
2Çam ve Sakura Başakşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
5Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Tekirdağ, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, Avrupa Kardiyoloji Derneği Sistematik Koroner Risk Değerlendirmesinin eski ve yeni versiyonlarının (SCORE ve SCORE2) ile American Heart Association/American College of Cardiology Pooled Cohort Risk Değerlendirme Denklemi’nin (PCE), hipertansiyonu (HT) olan hastalarda uzun vadeli kardiyovasküler olayları tahmin etmede doğruluğunu değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.


YÖNTEM
Bu retrospektif çalışmaya, 2009-2018 yılları arasında HT tanısı alan 788 hasta alındı. HT teşhisi tarihinde elde edilen hasta verilerine dayalı 10 yıllık kardiyovasküler olay mutlak riski SCORE, SCORE2, SCORE-OP ve PCE sistemleri ile hesaplandı. Çalışma grubu, major advers kardiyak ve serebrovasküler olayların (MACCE) oluşumu açısından takip edildi. SCORE, SCORE2 ve PCE sistemleri kullanılarak hesaplanan skorlara göre; gözlenen ve tahmin edilen risk arasındaki farklar ve bunların prognostik gücü değerlendirildi.


BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen 426'sı (%54,1) kadın, 788 hastanın yaş ortalaması 54 ± 9 idi. Bu hastalardan ortalama 6 yıllık takipte 173’ünde (%22.0) MACCE gelişti. Uzun vadede HT hastalarında MACCE oluşumunu saptamada PCE, “ESC SCORE2–SCORE-OP” ile karşılaştırılabilir ve hafifçe üstün (AUC 0.732’ye karşı AUC 0.724) bir tahmin gücüne sahipken; SCORE ise daha düşük bir tahmin gücüne (AUC 0.689) sahipti.


SONUÇ
Bu çalışmada PCE risk skorlama sistemi, HT'li hastalarda gelişen kardiyovasküler ve serebrovasküler olayları öngörmede SCORE risk sisteminin eski ve yeni versiyonlarına göre daha üstündü.

Anahtar Kelimeler: Arteriyel hipertansiyon, kardiyak ve serebrovasküler olaylar, kardiyovasküler risk skorları, PCE, SCORE

Predictive Value of the SCORE, SCORE2, and Pooled Cohort Risk Equation Systems in Patients with Hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Muammer Karakayalı, Hamdi Püşüroğlu, Mehmet Altunova, Emre Yılmaz, Ayşenur Güllü. Predictive Value of the SCORE, SCORE2, and Pooled Cohort Risk Equation Systems in Patients with Hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 407-414

Sorumlu Yazar: Muammer Karakayalı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi