ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488

Yazarlara Bilgi | Türk Kardiyoloji Derneği Arşivleri

Yazarlara Bilgi

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Turk Kardiyol Dern Ars) bilimsel, açık erişimli bir dergi olup Türk Kardiyoloji Derneği’nin resmi çevrim içi yayın organıdır. Dergi bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine uygun olarak yayın yapmaktadır. Dergi Ocak, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 8 sayı olarak yayınlanmakta olup yayın dili İngilizce ve Türkçedir.

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, kardiyak ve kardiyovasküler hastalıklar ile ilgili bütün alanlarda en üst düzeyde bilimsel makaleler yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi kardiyovasküler alandaki araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri, olgu görüntülerini, editöryel yorumları, editöre mektupları, haberleri, kılavuzları, yönetmelikleri ve ulusal kardiyoloji kongrelerinde sunulan bildiri özetlerini yayınlar.

Derginin kapsamı koroner arter hastalıkları, kalp kapakçığı hastalıkları, aritmi, kalp yetmezliği, hipertansiyon, doğumsal kalp hastalıkları, kardiyovasküler cerrahi, temel bilimler ve görüntüleme teknikleri ile ilgili bütün alanları içermektedir. 

Derginin hedef kitlesi kardiyoloji alanında çalışan ve bu konularla ilgilenen uzmanlar, araştırmacılar ve profesyonellerden oluşmaktadır.
Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nin editöryel ve yayın süreçleri, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama  (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli bir makalenin yayına kabulü için en önemli kriterlerdir. Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta veya farklı bir mecrada sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekir. Daha önce başka bir dergiye gönderilen ancak yayına kabul edilmeyen yazılar hakkında dergi önceden bilgilendirilmelidir. Bu yazıların eski hakem raporlarının Yayın Kuruluna gönderilmesi değerlendirme süresinin hızlanmasını sağlayacaktır. Toplantılarda sunulan çalışmalar için, sunum yapılan organizasyonun tam adı, tarihi, şehri ve ülkesi belirtilmelidir.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’ne gönderilen tüm makaleler çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir. Tarafsız değerlendirme sürecini sağlamak için olgu görüntüleri ve editöryal yorum dışındaki makaleler alanlarında uzman en az iki dış-bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Olgu görüntüleri ve editöryal yorum türündeki makalelerin değerlendirmesi dergi Yayın Kurulu tarafından yapıılmaktadır. Dergi Yayın Kurulu üyeleri tarafından gönderilecek makalelerin değerlendirme süreçleri, davet edilecek dış bağımsız editörler tarafından yönetilecektir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi Baş Editördedir. 
Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects”, (amended in October 2013, www.wma.net) çerçevesinde hazırlanmış Etik Komisyon raporu gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde Etik Komisyon raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı yazarlardan talep edilebilir. Etik kurul onayına olmayan yazılar COPE’un Araştırma, Denetleme ve Hizmet Değerlendirmeleri kılavuzuna göre değerlendirilmektedir. Bu tür yazılar editöryal değerlendirme sonrası etik kurul onayı eksikliği gerekçesiyle reddedilebilir.

İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer verilmelidir. 

Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de dergiye gönderilmesi gereklidir. Bu tür konularda yayın onayı çalışmanın Yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için, uluslararası anlaşmalara (Laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı kılavuzu, 8. baskı, 2011" ve/veya "Hayvanları İçeren Biyomedikal Araştırmalar İçin Uluslararası Rehber İlkeler, 2012")  uygun olarak Etik Kurul tarafından onaylanan araştırma protokolleri gereklidir. Ayrıca hayvanların ağrı, acı ve rahatsızlık yaşamaması için uygulanan yöntemler açık olarak makalede belirtilmelidir.

Hasta onamları, Etik Kurul raporun alındığı kurumun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi ana metin dosyasında yer alan Yöntemler başlığı altında yazılmalıdır.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, intihal konusunda son derece hassastır. Dergiye gönderilen makaleler, hakem değerlendirme sürecinde ya da yayına hazırlık aşamasında herhangi bir noktada bir benzerlik tespit yazılımı (CrossCheck tarafından iThenticate) tarafından taranmaktadır. 

Başkalarının önceki çalışmalarını (veya kendi çalışmalarınızı) tartışırken, lütfen materyali her durumda doğru bir şekilde alıntıladığınızdan emin olun.

Yazarların aşağıda örneklenen her türlü intihalden ve etik ihlalden kaçınmaları beklenmektedir.

Kendi kendine intihal (metin geri dönüşümü): Yazarın önceki yayınlarından alıntı yapmadan bölümleri veya cümleleri başka bir makalesinde kullanması anlamına gelir. İfadelerin veya cümlelerin yazarı siz olsanız bile, metin daha önce yayınlanmış verilerle kabul edilemez benzerliklere sahip olmamalıdır.
Salamizasyon: Bir araştırmanın aynı verilerini birkaç farklı makalede kullanılmasıdır. Bir çalışmanın aynı hipotezlerini, popülasyonunu ve yöntemlerini farklı makalelere bildirmek kabul edilemez.
Veri Üretimi: Verilerin toplanması veya deneyler sırasında hiç oluşmamış verilerin çalışmaya eklenmesidir. Sonuçlar ve yorumlanması, eksiksiz veri setlerine dayandırılmalı ve buna göre raporlanmalıdır.
Veri Manipülasyonu: Yanlış bir izlenim vermek amacıyla araştırma verilerinin manipüle edilmesi anlamına gelir. Buna, görüntülerin manipüle edilmesi (örn. mikrograflar, jeller, radyolojik görüntüler), aykırı değerlerin veya "uygunsuz" sonuçların kaldırılması, veri noktalarının değiştirilmesi vb. dahildir.

Yayın Kurulu, dergiye gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir.
Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması gerekmektedir. ICMJE, yazarların aşağıdaki 4 kriteri karşılamasını önermektedir:

1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak; VE
2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak; VE
3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak; VE
4.Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

Bir yazar, çalışmada katkı sağladığı kısımların sorumluluğunu almasına ek olarak, diğer yazarların çalışmanın hangi kısımlarından sorumlu olduğunu da teşhis edebilmelidir. Ayrıca, yazarlar birbirlerinin katkılarının bütünlüğüne güven duymalılardır.

Yazar olarak belirtilen her kişi yazarlığın dört kriterini karşılamalıdır ve bu dört kriteri karşılayan her kişi yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriterin hepsini karşılamayan kişilere makalenin başlık sayfasında teşekkür edilmelidir.

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, yazarlık haklarına uygun hareket etmek ve hayalet veya fahri yazarlığı önlemek için, makalenin ilk gönderim sürecinde ilgili yazarların Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazarlık Katkı formunun (www.archivestsc.com bağlantısından indirilebilir) imzalı ve taranmış bir sürümünü göndermelerini ister. Yayın Kurulu’nun gönderilen bir makalede “lütuf yazarlık” olduğundan şüphelenmesi durumunda, söz konusu makale değerlendirme yapılmaksızın reddedilecektir. Makale gönderimi kapsamında; sorumlu yazar makale gönderim ve değerlendirme süreçleri boyunca yazarlık ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini bildiren kısa bir ön yazı göndermelidir. 

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, makale yazarlarını yazının Başlık Sayfasındaki beyana göre kabul etmektedir. Bu nedenle, tam yazar sıralamasının son halini göndermek yazarların sorumluluğundadır. Makale gönderiminden sonra yazarlık değişikliğine ilişkin talepler (ör. yazarların çıkarılması/eklenmesi, sıranın değiştirilmesi vb.) editör onayına tabidir. Yayın Kurulu bu tür vakaları araştıracak ve COPE akış şemalarına göre hareket edecektir.

Yazarlık değişikliği talepleri, değişikliğin nedenlerini belirten resmi bir yazı ile Editöryal Ofis’e iletilmelidir. Mektup tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve yazarlık değişikliğine ilişkin onaylarını içermelidir. Talep Yayın Kurulu tarafından onaylanırsa, yazarların nihai sıra listesine göre yeni bir Telif Hakkı Sözleşmesi Formu göndermeleri gerekmektedir.

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi yazarların ve makalelerin değerlendirme süreçlerinde yer alan kişilerin, olası bir taraflılık ya da çıkar çatışmasına yol açabilecek finansal, danışmanlık ve kurumsal dahil olmak üzere mevcut veya olası çıkar çatışmalarını açıklamalarını teşvik etmektedir. Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan her türlü finansal destek ya da diğer destekler Yayın Kurulu’na beyan edilmeli ve potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmek amacıyla, ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu katkı sağlayan tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulmalıdır. 

Editörler, yazarlar ve hakemler ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin Yayın Kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında çözülmektedir.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, makalenin ilk gönderim sırasında archivestsc.com adresinden indirilebilen Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı formunun imzalanarak makale ile birlikte derginin çevrimiçi değerlendirme sistemine yüklenmesini zorunlu tutar. Yazarlar, Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı formunu imzalayarak, makalenin Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi durumunda Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)  ile lisanslanacağını kabul eder. Söz konusu lisans, üçüncü tarafların içeriği uygun şekilde atıf vermek koşuluyla, yalnızca ticari olmayan amaçlarla paylaşımına izin vermektedir. İçeriğin uyarlanması ve değiştirilmesine izin verilmemektedir.

Şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik formatlardaki diğer materyaller dahil olmak üzere önceden yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarların telif hakkı sahibinden izin almaları gerekir. Bu husustaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.
Yayın sonrası tüm düzeltme talepleri editör kararına tabidir. Editörler, vakaları dergi politikalarını ve ICMJE ve COPE yönergelerine bağlı olan en yüksek editoryal standartları dikkate alarak inceler. Düzeltme/değişikliğin uygulanması kabul edilirse, makale Erratum veya Düzeltme metni ile güncellenir ve düzeltme metni kaydı ilgili dizinlerde güncellenir.

Etik ihlal ile ilgili endişelerin olduğu durumlarda, durum editörler tarafından COPE yönergelerine göre araştırılacaktır. Soruşturma endişenin doğrulanmasıyla sonuçlanırsa, bir geri çekme bildirimi yayınlanacaktır. Makale derginin çevrimiçi versiyonunda kalacak ve geri çekme bildirimi makalenin kaydına eklenecektir. Makale kaydı ilgili dizinlerde güncellenecektir.
Bir makalenin geri çekilme talepleri derginin Yayın Kurulu tarafından incelenir. Tüm yazarlar tarafından imzalanmış, istek ve nedenlerini belirten bir mektup dergi editörüne gönderilmelidir. Yazarlar, çalışmalarını geri çekme talebi onaylanmadıkça değerlendirilmek üzere başka bir dergiye göndermemelidir.
Derginin Yayın Kurulu, itiraz ve şikayet vakalarını, COPE rehberleri kapsamında işleme almaktadır. Yazarlar, itiraz ve şikayetleri için doğrudan Editöryel Ofis ile temasa geçebilirler. İhtiyaç duyulduğunda Yayın Kurulu’nun kendi içinde çözemediği konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır. İtiraz ve şikayetler için karar verme süreçlerinde nihai kararı Baş Editör verecektir.
Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler Türk Kardiyoloji Derneği, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Dernek, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.
Makaleler, ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals updated in May 2022 - https://www.icmje.org/recommendations/) ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır. Araştırmanıza uygun kılavuzu bulmak için buradan Equator Network anketini kullanabilirsiniz.

Makaleler AMA Manual of Style 11. baskıya uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Makaleler sadece www.archivestsc.com adresinde yer alan derginin online makale yükleme ve değerlendirme sistemi üzerinden gönderilebilir. Diğer mecralardan gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk olarak Editöryel Ofis tarafından kontrol edilecek, dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte yazarlarına geri gönderilecektir. 

Yazarların; Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu ile ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu’nu (bu form, tüm yazarlar tarafından doldurulmalıdır) ilk gönderim sırasında online makale sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Bu formlara https://jag.journalagent.com/tkd/TKD_copyright_transfer.pdf adresinden erişilebilmektedir.

Makale Hazırlama
Başlık sayfası: Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir başlık sayfası da gönderilmelidir. Bu sayfa;
-    Makalenin başlığını ve 50 karakteri geçmeyen kısa başlığını,
-    Yazarların isimlerini, kurumlarını ve eğitim derecelerini,
-    Finansal destek bilgisi ve diğer destek kaynakları hakkında detaylı bilgiyi,
-    Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep telefonu dahil) ve e-posta adresini,
-    Tüm yazarların ORCID numaralarını
-    Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerle ilgili bilgileri içermelidir.

Özet: Editöre Yorum, How to Yazıları, Editöre Mektup, Olgu Görüntüsü, Uzman Görüşü ve Görüş türündeki yazılar dışında kalan tüm makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır. Özgün Araştırma makalelerinin özetleri “Amaç”, “Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” alt başlıklarını içerecek biçimde hazırlanmalıdır. Kelime sayısı limiti için lütfen Tablo 1’e bakınız.

Anahtar Sözcükler: Tüm makaleler en az 3 en fazla 5 anahtar kelimeyle birlikte gönderilmeli, anahtar sözcükler özetin hemen altına yazılmalıdır. Kısaltmalar anahtar sözcük olarak kullanılmamalıdır. Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) veritabanından seçilmelidir (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

Makale Türleri
Özgün Araştırma
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, kalp damar hastalıklarını ilgilendiren tüm alanlarda yapılmış orijinal klinik (normal veya hasta bireylerle yapılan) veya deneysel (insan, hayvan veya in-vitro) araştırma makalelerini kabul eder. Özgün araştırma, orijinal bir araştırmaya dayalı yeni bilgiler sağladığı için en önemli makale türüdür. Bu makalelerin kabul edilmesi araştırmanın özgünlüğüne ve önemine bağlıdır. Ana metin “Giriş”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Tartışma” alt başlıklarını içermelidir. Özgün araştırmalarla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Klinik Araştırmalar
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, ICMJE’nin klinik araştırmalar kayıt politikasını benimsemektedir. Buna göre klinik araştırmalar, Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Araştırmalar Kayıt Platformu ya da ClinicalTrials.gov’un birincil platform olduğu kamuya açık bir platforma kayıt olmalıdır.

Klinik araştırmalarla ilgili açıklamalar aşağıda sunulmuştur.
•    Klinik araştırma kaydı, yalnızca sağlıkla ilgili bir müdahale ile bir sonuç arasındaki ilişkiyi kişileri atayarak inceleyen ileriye dönük araştırma projeleri için gereklidir.
•    Makalenin dergide değerlendirilebilmesi için yazarların ilk hasta kaydı sırasında ya da önce araştırmanın kaydını yaptırması gerekmektedir.
•    Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, en güncel ICMJE önerilerine istinaden, en 24 maddeden oluşan araştırma kaydı veri setini içeren kamuya açık platformlara yapılan kayıtları kabul etmektedir.
•    Yazarların klinik araştırmaları için bir veri paylaşım planı belirtmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için Veri Paylaşımı bölümünü inceleyiniz.
•     Daha fazla bilgi için ICMJE Klinik Araştırmalar Politikasına http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html bağlantısından erişebilirsiniz.

Veri Paylaşımı
1 Ocak 2019 tarihinden itibaren klinik araştırmaların kaydı için bir veri paylaşımı beyanı gerekmektedir. Yazarların klinik araştırma sonuçlarını raporlayan makaleleri için veri paylaşımı konusunda bir beyanda bulunmaları gereklidir. Veri paylaşımı beyanı ICMJE’nin veri paylaşımı politikasına göre aşağıda sıralanan maddeleri içermelidir.
•    Kimliği belirtilmeyen bireysel katılımcı verilerinin paylaşılıp paylaşılmayacağı
•    Tam olarak hangi verinin paylaşılacağı
•    Ek, ilgili belgelerin mevcut olup olmayacağı
•    Verinin ne zaman ve ne kadar süreliğine erişime açılacağı
•    Verinin hangi erişim kriterleriyle erişime açılacağı

Yazarların aşağıdaki bağlantıdan ICJME veri paylaşımı örneklerini incelemeleri önerilmektedir.
http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html 

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’ne makale gönderirken;
•    Yazarların ICMJE kriterleri ve yukarıdaki talimatlara uygun şekilde kamuya açık bir platforma kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
•    Kayıt yapılan platformun adı ve kayıt numarası makale gönderimi sırasında Başlık Sayfasında belirtilmelidir.
•    Veri paylaşımı beyanı da Başlık Sayfasında ayrıca belirtilmektedir. Yazarların herhangi bir veri paylaşımı planı yoksa dahi Başlık Sayfasında bu bilgiye yer vermeleri gerekmektedir.

Klinik araştırmalar ve veri paylaşımı politikaları 1 Eylül 2022’den sonra gönderilen makaleler için geçerlidir.

İstatistiksel Analizin Raporlanması
Sonucu desteklemek için istatiksel analiz genellikle gereklidir. İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik verilerini bildirme kurallarına göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J. 1983:7;1489-1493). İstatiksel analiz ile ilgili bilgi, Gereç ve Yöntem bölümü içinde ayrı bir alt başlık olarak yazılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır.

P değerleri ve CI’ler gibi istatistiksel verileri raporlamaya yönelik değerler sunulmalı ve uygun şekilde yuvarlanmalıdır. P değerleri, ilk 2 basamak sıfır olmadığı sürece, ondalık noktanın sağındaki 2 basamakla ifade edilmelidir, bu durumda ondalık basamağın sağında 3 basamak sağlanmalıdır (örneğin, P < .01 yerine, şu şekilde belirtin: P = .002). Ancak, .05'e yakın değerler 3 ondalık basamağa kadar belirtilebilir, çünkü .05 istatistiksel anlamlılık için nedensiz bir kesme noktasıdır (örneğin, P = .053). .001'den küçük P değerleri, kesin değerler (örneğin, P = .000006) yerine P < .001 olarak belirtilmelidir.

Birimler, uluslararası birim sistemi olan International System of Units (SI)’a uygun olarak hazırlanmadır.

Derlemeler
Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir. Bir bilgi ya da konunun klinikte kullanılması için vardığı son düzeyi anlatan, tartışan, değerlendiren ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara yön veren bir formatta hazırlanmalıdır. Ana metin “Giriş” ve “Sonuç” bölümlerini içermelidir, diğer altbaşlıklar yazarlar tarafından belirlenmelidir. Derleme türündeki yazılarla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Olgu Sunumları
Ender görülen, tanı ve tedavisi güç olan hastalıklarla ilgili, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgu sunumları yayına kabul edilmektedir. Ana metin; “Giriş”, “Olgu Sunumu” ve “Tartışma” alt başlıklarını içermelidir. Olgu sunumlarıyla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Editöryal Yorumlar
Dergide yayınlanması planlanan bir araştırma makalesi hakkında yapılan yorum ve analizleri içeren yazılardır. Editöryal yorum yazacak alanındaki uzman kişiler Yayın Kurulu tarafından belirlenir ve kendilerine davet gönderilir. Editöryal yorumlarla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.
Nasıl Yapalım Yazıları
Bu yazılar, belirli bir konudaki pratik uygulamanın nasıl yapılması gerektiği üzerine yazılmış eğitici ve öğretici yazılardır. Nasıl yapalım yazılarıyla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Editöre Mektuplar
Dergide daha önce yayınlanan bir yazının önemini, gözden kaçan bir ayrıntısını ya da eksik kısımlarını tartışan yazı türüdür. Ayrıca derginin kapsamına giren alanlarda okurların ilgisini çekebilecek konular ve özellikle eğitici olgular hakkında da Editöre Mektup formatında yazılar yayınlanabilir. Okuyucular da yayınlanan yazılar hakkında yorum içeren Editöre Mektup formatında yazılarını sunabilirler. Makalesine mektup yazılan yazarların mektuba yanıt verme hakkı vardır. Editöre mektuplar, hakkında yorum yapılan yazının yayınlanmasını takiben 4 hafta içinde Editör’e gönderilmelidir. Editöre mektuplar başlıksız hazırlanmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

Olgu Görüntüleri
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi; ilginç, eğitici veya nadir karşılaşılan görüntüleri (elektrokardiyografi, ekokardiyografi, X-ray, anjiyografi, tomografi, manyetik rezonans veya patolojik inceleme gibi) yayınlamaktadır. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi hareketli görüntülerin gönderilmesini teşvik eder ve bu görüntüleri çevrimiçi olarak yayınlar. Olgu görüntüleriyle ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Uzman Görüşleri
Belirli bir konu hakkında uzman görüşünü yansıtan kısa yazılardır. Uzman görüşleriyle ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Görüşler
Görüşler, kalp damar hastalıklarında güncel sağlık hizmetleri, eğitim ve araştırma konularını kapsar. Yazarlar mevcut durum hakkındaki görüşlerini açıklamalı ve gelecekteki uygulamalar için önerilerde bulunmalıdır. Görüşlerle ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

*Başlık sayfası, özet, resim altı yazısı ve tabloları içermektedir.

Tablolar
Tablolar ana dosyaya eklenmeli, kaynak listesi sonrasında sunulmalı, ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılmadır. Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına alfabetik olarak yazılmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; ana metindeki verileri destekleyici nitelikte olmalıdır. Tablo verileri yayımlanmış başka bir kaynaktan alınmışsa bunun için gerekli izinler alınmalıdır.

Resim ve Resim Altyazıları
Resimler, grafikler ve fotoğraflar (TIFF ya da JPEG formatında) ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. Görseller bir Word dosyası dokümanı ya da ana doküman içerisinde sunulmamalıdır. Alt birimlere ayrılan görseller olduğunda, alt birimler tek bir görsel içerisinde verilmemelidir. Her bir alt birim sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Resimler alt birimleri belli etme amacıyla etiketlenmemelidir (a, b, c vb.). Resimlerde altyazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, asteriksler ve benzer işaretler kullanılabilir. Makalenin geri kalanında olduğu gibi resimler de kör olmalıdır. Bu sebeple, resimlerde yer alan kişi ve kurum bilgileri de körleştirilmelidir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. Resim altyazıları ana metnin sonunda yer almalıdır.

Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin ve özette ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir.

Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. ürünlerden bahsedildiğinde ürünün ismi, üreticisi, üretildiği şehir ve ülke bilgisini içeren ürün bilgisi parantez içinde verilmelidir; “Discovery St PET/CT scanner (General Electric, Milwaukee, WI, USA)”.

Tüm kaynaklar, tablolar ve resimlere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır.

Özgün araştırmaların kısıtlamaları, engelleri ve yetersizliklerinden Sonuç paragrafı öncesi “Tartışma” bölümünde bahsedilmelidir.

Kaynaklar 
Metin içi atıflar ve kaynakça AMA Manual of Style’ın 11. versiyona göre hazırlanmalıdır. 

Atıf yapılırken en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Atıf yapılan erken çevrim içi makalelerin DOI numaraları mutlaka sağlanmalıdır. Dergi isimleri Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu olarak kısaltılmalıdır. Altı ya da daha az yazar olduğunda tüm yazar isimleri listelenmelidir. Eğer 7 ya da daha fazla yazar varsa ilk 3 yazar yazıldıktan sonra “et al.” konulmalıdır. Ana metinde kaynaklara atıf yapılırken kaynaklar noktalama işaretinden sonra üst simge olarak belirtilmelidir. Farklı yayın türleri için kaynak stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur:

Dergi Makalesi: Arslan A, Çiçek Yılmaz D, Adıyaman M, Kara C, Örsçelik Ö, Yılmaz İA. Study of transesophageal echocardiography in young patients with cryptogenic stroke: Prevalence of patent foramen ovale and interpretation of the RoPE score. Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(5):314-319.

Online Çevrimiçi Makaleler: Roten L, Derval N, Sacher F, et al. Ajmaline attenuates electrocardiogram characteristics of inferolateral early repolarization. Heart Rhythm. September 19, 2011. doi: 10.1016/j.hrthm.2011.09.013. [Epub ahead of print].

Kitap Bölümü: Anderson JL, Muhlestein JB. The role of infection. In: Theroux P, ed. Acute Coronary Syndromes: A Companion to Braunwald’s Heart Disease. Philadelphia: WB Saunders; 2003:88-107. 

Tek Yazarlı Kitaplar: Katz AM. Physiology of the Heart. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.    

Editörlü Kitaplar: Etzel RA, Balk SJ, eds. Pediatric Environmental Health. American Academy of Pediatrics; 2011.

Konferans Bildirileri: Morales M, Zhou X. Health practices of immigrant women: indigenous knowledge in an urban environment. Paper presented at: 78th Association for Information Science and Technology Annual Meeting; November 6-10; 2015; St Louis, MO. Accessed March 15, 2016. https://www.asist.org/files/meetings/am15/proceedings/openpage15.html 

Tez: Maiti N. Association Between Behaviours, Health Characteristics and Injuries Among Adolescents in the United States. Dissertation. Palo Alto University; 2010.

Online Dergi Makaleleri: Tamburini S, Shen N, Chih Wu H, Clemente KC. The microbiome in early life: implications for health outcometes. Nat Med. Published online July 7, 2016. doi:10.1038/nm4142 

Web Siteler:  International Society for Infectious Diseases. ProMed-mail. Accessed February 10, 2016. http://www.promedmail.org 

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak, hakemler tarafından öne sürülen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Cevap” dosyasında göndermelidir. Hakemlere Cevap dosyasında her hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmeli ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları da ayrıca belirtilmelidir. Revize makaleler karar mektubunu takip eden 30 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse, revizyon seçeneği iptal olabilir. Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaç duymaları durumunda uzatma taleplerini ilk 30 gün sona ermeden dergiye iletmeleri gerekmektedir


Yayına kabul edilen makaleler dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir. Yayın süreci tamamlanan makaleler, yayın planına dahil edildikleri sayıyla birlikte yayınlanmadan önce erken çevrimiçi formatında dergi web sitesinde yayına alınır. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 2 gün içerisinde dergiye iletilmesi istenir.


Sahibi: Turkish Society of Cardiology
Adres: Çobançeşme Sanayi Cad., No: 11, Nish İstanbul, A Blok, No: 47-48, 34196, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul, TURKEY
Telefon: +90 (212) 221 17 30 / +90 (212) 221 17 38
Faks: +90 (212) 221 17 54
E-mailtkd@tkd.org.tr

Editör: Dilek Ural
Adres: Çobançeşme Sanayi Cad., No: 11, Nish İstanbul, A Blok, No: 47-48, 34196, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul, TURKEY
Faks: +90 (212) 221 17 54
E-mailarsiv@tkd.org.tr

Yayıncı: KARE Publisher
Adres: Göztepe Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 200 Da: 2 Göztepe, Kadıköy, İstanbul
Telefon: +90 (216) 550 61 11
E-mailkare@karepb.comJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi