ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Baskıdaki Makaleler - TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Glypican-6 Düzeyleri ST Elevasyonu Olmayan Miyokard Infarktüsü Sonrası Sağ Ventrikül Yeniden Şekillenmesinin Belirlenmesinde Kullanılabilir Mi?
Can Glypican-6 Levels Be Used In The Determination Of Right Ventricular Remodelling After Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction?
Uğur Küçük, Emir Volina, Kadir Arslan
doi: 10.5543/tkda.2024.15672  Sayfa 

2.
Türkiye'deki Akut Koroner Sendromlu Hastalara Yönelik Optimum Lipid Düşürücü Stratejiler Için Hastane Içi Ve Taburculuk Protokollerinin Geliştirilmesine Ilişkin Uzman Önerileri
Development of In-Hospital and Discharge Protocols for Optimal Lipid-Lowering Strategies in Patients with Acute Coronary Syndrome in Türkiye: Expert Guidance
Öner Özdoğan, Meral Kayıkçıoğlu, Barış Güngör, Ceyhun Ceyhan, Özcan Başaran, Mithat Selvi, Lale Tokgözoğlu
doi: 10.5543/tkda.2024.68708  Sayfa 

3.
Sağlık Çalışanlarında Gece Vardiyasının Kan Basıncına Etkisi
The Effect of Night Shift on Blood Pressure in Healthcare Workers
Akın Torun, Almina Erdem, Şahhan Kılıç, Feyza Betül Çetinkaya, Volkan Çamkıran, Ahmet Lütfüllah Orhan
doi: 10.5543/tkda.2024.55484  Sayfa 

4.
Sodyum-Glukoz Kotransporter-2 İnhibitörleri’nin Atriyal Elektromekanik İleti Zamanı Üzerine Etkisi
The Effect of Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors on Atrial Electromechanic Conduction Time
Enes Çelik, Murat Kerkütlüoğlu, Murat Şahin, Ekrem Aksu, Akif Serhat Balcıoğlu
doi: 10.5543/tkda.2024.27546  Sayfa 

5.
Kronik Kalp Yetersizliği Yönetiminde Birinci Basamak Hekimlerinin Farkındalığı Ve Beklentileri
Awareness and Expectations of Primary Care Clinicians in Chronic Heart Failure Management
Zeki Gündüz, Furkan Gençer, Ahmet Berk Duman, Abdulcebbar Şipal, Müjdat Aktaş, Onur Argan, Serdar Bozyel
doi: 10.5543/tkda.2024.41152  Sayfa 

6.
Triküspid Kapak Cerrahisinde Atan Kalp ve Aortik Kros Klemp Tekniklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Beating-Heart Technique Versus Aortic Cross-Clamping in Tricuspid Valve Surgery
Yüksel Dereli, Ömer Tanyeli, Mehmet Işık, Özgür Altınbaş, Serkan Yıldırım, Volkan Burak Taban, Veli Eşref Karasu
doi: 10.5543/tkda.2024.04460  Sayfa 

7.
Hafif Mitral Darlıklı Hastalarda Egzersizin Sol Atrium Mekaniği Üzerindeki Etkisi
Does Exercise Affect Left Atrium Mechanics In Mild Mitral Stenosis?
Müge Akbulut, Cansın Tulunay Kaya, Türkan Seda Tan, Demet Menekşe Gerede Uludağ, Çetin Erol
doi: 10.5543/tkda.2024.26506  Sayfa 

8.
Girişimsel Kardiyolojide Hasta Dozları ve Personel Tutumlarının Radyasyon Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Procedure Doses and Staff Attitudes in Interventional Cardiology in Terms of Radiation Safety
Uğur Uğrak, Yusuf Uzkar, İrfan Düzen, Temel Acar, Ercan Karabey, Gülperi Durmaz
doi: 10.5543/tkda.2024.18363  Sayfa 

9.
Türk Toplumunda Kalp Yetersizliği Farkındalık Araştırması: HFAS-TR
Heart Failure Awareness Survey in a Turkish Population: HFAS-TR
Dilay Karabulut, Şeyda Günay, Sena Sert Şekerci, Ertan Aydın, Kerem Köz, Fahrettin Katkat, İbrahim Saraç, Fahri Er, Önder Öztürk, Veysel Oktay, Yasemin Doğan, Umut Kocabaş, Cansu Öztürk, Onur Aslan, Ayşegül Ülgen Kunak, Serhat Çalışkan, Cennet Yıldız, Tolga Çakmak, Murat Özmen, Özge Çetinarslan, Yusuf Ziya Şener, Tuba Ekin, Mevlüt Demir, Hasan Kudat, Mehmet Fidan, Özkan Kayhan, Sinan İnci, Umut Karabulut, Lütfü Bekar, Mehmet Fatih Yılmaz, Ferit Böyük, Ahmet Öz, Tarık Kıvrak, Emrah Erdoğan, Saadet Aydın, Tunay Şentürk, Sidar Şiyar Aydın, Selvi Öztaş, Mehmet Kış, Remziye Doğan, Eren Ozan Bakır, Rabia Çoldur, İbrahim Duygu, İbrahim Oğuz, Süleyman Çağan Efe, Ramazan Düz, Oktay Ergene, Mehdi Zoghi
doi: 10.5543/tkda.2024.49280  Sayfa 

10.
Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Kardiyak Amiloidoz Şüphesi Için En Belirleyici Kırmızı Bayraklar
The Most Predictive Red Flags to Suspicion of Cardiac Amyloidosis in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction
Halit Emre Yalvaç, Selda Murat, İlknur Ak Sivrikoz, Hava Üsküdar Teke, Oğuz Çilingir, Ertuğrul Çolak, Yüksel Çavuşoğlu
doi: 10.5543/tkda.2024.33046  Sayfa 

11.
Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastalarda Bilişsel Bozukluğu Öngörmede Biyobelirteçlerin Rolü
The Role of Biomarkers Predicting Cognitive Impairment in Elderly Patients with Heart Failure
Ayça Arslan, Ahmet Çelik, Oben Döven
doi: 10.5543/tkda.2024.97143  Sayfa 

OLGU BILDIRISI
12.
Miyokart Enfarktüsü Sonrası Gelişen Miyokart içi Disekan Hematomun Tedavisi
Management of Intramyocardial Dissecting Hematoma Following Myocardial Infarction
Beytullah Çakal, Sinem Çakal, Korhan Erkanlı
doi: 10.5543/tkda.2023.15424  Sayfa 

13.
Mulibrey Nanism: Bir Kalp Yetersizliği Vakası
Mulibrey Nanism: A Case With Heart Failure
Ahmet Yiğit Temizhan, Mehmet Numan Çolakoğlu, Meryem Kara, Etga Köprücü, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu, Feride Pınar Altay, Ekin Yiğit Köroğlu, İnci Elif Erbahçeci Timur, Nagihan Uğurlu, Ahmet Temizhan
doi: 10.5543/tkda.2023.95443  Sayfa 

14.
Swyer-James-MacLeod Sendromu ve Eisenmenger Sendromu Birlikteliği: Vaka sunumu
Swyer-James-MacLeod Syndrome in a Patient With Eisenmenger Syndrome
Dolunay Gürses, Merve Oğuz, Doğangün Yüksel, Furkan Ufuk, Münevver Yılmaz
doi: 10.5543/tkda.2023.59829  Sayfa 

15.
Obstrüktif Hipertrofik Kardiyomiyopatiyi Taklit Eden Takotsubo Kardiyomiyopatisi
Takotsubo Cardiomyopathy Mimicking Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy
Samuray Zekeriyeyev, Uğur Canpolat
doi: 10.5543/tkda.2023.93429  Sayfa 

16.
Impact of Advanced Extravascular Calcified Plaque on The Assessment of Coronary Stenosis Severity
Toshimitsu Tsugu, Kaoru Tanaka, Mayuko Tsugu, Yuji Nagatomo, Johan De Mey
doi: 10.5543/tkda.2023.35882  Sayfa 

17.
Genç Yetişkinlerde Miyokard Enfarktüsü: Teşhis Muayene ile Başlar
Myocardial Infarction in Young Adult: Diagnosis Begins with Inspection
Zeynep Kumral, Ayse Çolak, Mehmet Emre Özpelit, Ebru Özpelit
doi: 10.5543/tkda.2023.52578  Sayfa 

18.
Hipofiz Cerrahisi için Genel Anestezi ile Tetiklenen Brugada EKG Paternin Nadir Tezahürü
A Rare Manifestation of Brugada ECG Pattern Precipitated by General Anesthesia for Pituitary Surgery
Aslan Erdoğan, Duygu İnan, Ufuk Yıldız, Taylan Akgün
doi: 10.5543/tkda.2023.09145  Sayfa 

19.
Sağ Ventriküler Apikal Uyarıma Bağlı Kardiyomiyopatinin Sol Dal Uyarımı ile Düzelmesi
Recovery of Right Ventricular Apical Pacing-Induced Cardiomyopathy with Left Bundle Branch Pacing
Mert Doğan, Uğur Canpolat
doi: 10.5543/tkda.2023.90575  Sayfa 

20.
Yakın Zamanda Akut Koroner Sendrom Nedeniyle Perkütan Koroner Girişim Öyküsü Olan Ve Transözofageal Ekokardiyografi Sonrasında Özofagus Perforasyonu Gelişen Bir Hastada Kangrelorun Köprü Antitrombosit Tedavisi Olarak Kullanılması
The Utilization of Cangrelor As A Bridge Antiplatelet Therapy in A Patient with Recent History of Percutaneous Coronary Intervention Due to Acute Coronary Syndrome, Who Developed Esophageal Perforation Following Transesophageal Echocardiography
Ulviyya Guliyeva, Kurtuluş Karaüzüm, İsa Çam, Revan İsrafilov, Ahmet Faruk Koç, Didar Mirzamidinov, Hasan Yılmaz, İrem Karaüzüm, Tayfun Şahin, Ertan Ural
doi: 10.5543/tkda.2023.50000  Sayfa 

21.
Acute Humoral Rejection 12 Days Post-Heart Transplantation with SARS-CoV-2 Antigen Expression in Myocardial Tissue: A Clinical Case
Igor Alexandrovich Makarov, Ekaterina Goncharova, Irina Danilova, Mitrofanova Lubov
doi: 10.5543/tkda.2023.64627  Sayfa 

22.
Supraventriküler taşikardi ile prezente olan dev metastatik intrakardiyak malign fibröz tümör: Olgu Raporu
Giant metastatic intracardiac malignant fibrous tumor presenting with supraventricular tachycardia: A Case Report
Kutluhan Eren Hazır, Kerem Aydın Mutlugüleçler, İrfan Özgen, Burçin Abud, Cenk Sarı
doi: 10.5543/tkda.2023.19310  Sayfa 

23.
Hipereosinofil Sendromu Eozinofilik Myokarditisle Komplike Edilmiş: Trombembolik İnme mi Yoksa Eozinofilik İnme mi? Bir Vaka Raporu
Hyper eosinophilic Syndrome Complicated by Eosinophilic Myocarditis: Embolic Stroke or Eosinophilic Stroke? A Case Report
Amirreza Sajjadieh Khajouei, Marzieh Tajmirriahi, Zahra Payandeh, Mahsa Amirhajlou Mashhadi, Erfan Zaker, Nahid Shirani, Seyedeh Mahnaz Mirbod
doi: 10.5543/tkda.2024.46487  Sayfa 

24.
İyatrojenik Sol İnternal Meme Arteri-Büyük Kardiyak Ven Anastomozunun İnvaziv Yönetimi
Invasive Management of Iatrogenic Left Internal Mammary Artery- Great Cardiac Vein Anastomosis: A Case Report
Reşit Yiğit Yılancıoglu, Oğuzhan Ekrem Turan, Hatice Özdamar, Hüseyin Dursun, Emin Evren Özcan, Dayimi Kaya
doi: 10.5543/tkda.2023.30810  Sayfa 

25.
Fleksible Halka ile Tamir Ameliyatı Yapılan Ciddi Mitral Yetmezliği Olgusunda Ring İçine Kapak Uygulaması ve İşlemin Basamak Basamak Tarifi
Percutaneous Mitral Valve in Ring (MVIR) Procedure in a Case of Severe Mitral Regurgitation Repaired with a Surgical Flexible Ring and a Step-By-Step Description of The Procedure
Hüseyin Bozbaş, Savaş Aksüyek Çelebi, Mohamed Asfour, Basri Amasyalı, Cem Barçın
doi: 10.5543/tkda.2024.41877  Sayfa 

26.
Pazopanib Tedavisi Sırasında Semptomatik Şiddetli Bradikardi
Symptomatic Severe Bradycardia during Pazopanib Treatment
Cafer Zorkun, Öykü Alara Eren
doi: 10.5543/tkda.2024.03788  Sayfa 

27.
Obstrüktif ve nonobstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati vakalarında aksesuar mitral kapak dokusu
Accessory mitral valve tissue in both obstructive and nonobstructive hypertrophic cardiomyopathy cases
İrem Türkmen, Arda Güler, Sezgin Atmaca, İffet Doğan, Gamze Babur Güler
doi: 10.5543/tkda.2024.15691  Sayfa 

28.
Perkütan Koroner Girişim Sonrasında Kalp ve Kalp Dışı Cerrahi için Köprü Oluşturan Cangrelor Monoterapisi
Cangrelor Monotherapy Bridging for Cardiac and Non-Cardiac Surgery Following Percutaneous Coronary Intervention
Spyridon-filippos Papadopoulos, Emmanouela Peteinidou, Konstantinos C. Theodoropoulos, Matthaios Didagelos, Athanasios Samaras, Aristi Boulmpou, Thomas Gossios, Antonios Kouparanis, George Kassimis, Antonios Ziakas
doi: 10.5543/tkda.2024.86987  Sayfa 

DERLEME
29.
Kounis Sendromunun Tanı ve Tedavisi: Anlatısal Bir İnceleme
Diagnosis And Management of Kounis Syndrome: A Narrative Review
Dwitya Elvira
doi: 10.5543/tkda.2024.  Sayfa 

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
30.
Yüksek Basınçlı Kesme Balonu Şişirmelerine Bağlı Koroner Arter Perforasyonu
Coronary Artery Perforation Due to High-Pressure Cutting Balloon Inflations
Antonios Kouparanis, Konstantinos C. Theodoropoulos, Ioannis Botis, Matthaios Didagelos, George Kassimis, Antonios Ziakas
doi: 10.5543/tkda.2023.27330  Sayfa 
Makale Özeti

31.
Situs Inversuslu ve Dekstrokardili Bir Hastada Atriyal Fibrilasyonun Kriyobalon ile Ablasyonu
Cryoballoon Ablation of Atrial Fibrillation in a Patient with Dextrocardia with Situs Inversus
Serkan Çay, Özcan Özeke, Fırat Özcan, Meryem Kara, Elif Hande Özcan Çetin, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu
doi: 10.5543/tkda.2023.24224  Sayfa 
Makale Özeti

32.
Elektrokardiyogramdaki (EKG) Elektromekanik İlişki Artefaktı Akut ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsünü Taklit Ediyor
Electromechanical Association Artifact on Electrocardiogram (ECG) Imitates Acute ST Elevation Myocardial Infarction
Abdullah Kaplan, Ömer Kıraslan
doi: 10.5543/tkda.2023.07741  Sayfa 
Makale Özeti

33.
Herpes Zoster Enfeksiyonu ve Miyokardiyal Hasar
Herpes Zoster Infection and Myocardial Injury: the Cause or the Bystander?
Muhammed Mert Göksu, Berk Erdinç, Nihan Kayalar, Mehmet Rasih Sonsöz
doi: 10.5543/tkda.2023.59614  Sayfa 
Makale Özeti

34.
Göğüs Röntgeninin Dikkatli İncelenmesinin Önemi
Importance of Careful Inspection of Chest X-Ray
Yalçın Velibey, Kemal Emrecan Parsova, Levent Pay, Özge Güzelburç, Tolga Sinan Güvenç
doi: 10.5543/tkda.2023.23572  Sayfa 
Makale Özeti

35.
Valsalva Sinüsünde Yerleşen Aort Diseksiyonuna Sekonder Şiddetli Akut Aort Yetersizliğinde Transözofageal Ekokardiyografinin Kardiyak Ct'ye Karşı Duyarlılığı
Sensitivity of Transesophageal Echocardiogram Versus Cardiac Ct in Severe Acute Aortic Regurgitation Secondary to Aortic Dissection Located in Sinus of Valsalva
Nisha Lal-Trehan Estrada, Leydimar Anmad Shihadeh, Marta Guillén Tena, Ramón De Castro, Alfredo Bardaji Ruíz
doi: 10.5543/tkda.2023.59465  Sayfa 
Makale Özeti

36.
Sol Atriyal Apendikste Bir Sürpriz! Trombüs Mü Yoksa Tümör Mü?
What A Suprise in the Left Atrial Appendage! A Thrombus or A Tumor?
Seda Tükenmez Karakurt, Hüseyin Karakurt, Arda Güler, Ersin Kadiroğulları, Sinem Aydın, Gamze Babür Güler
doi: 10.5543/tkda.2023.80406  Sayfa 
Makale Özeti

37.
Abdominal aortaya embolize olan atriyal septal defekt kapama cihazının perkütan yolla çıkarılması
Percutaneous retrieval of the atrial septal defect closure device embolized to the abdominal aorta
Çiğdem Deniz, Uğur Canpolat, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2023.80469  Sayfa 
Makale Özeti

38.
STEMI Hastasında İleri Derecede Kalsifiye ve Dirençli Proksimal Sol Ön İnen Koroner Arter Lezyonu için IVUS Kılavuzluğunda Başarılı Shockwave İntravasküler Litotripsi
Successful IVUS-guided Shockwave Intravascular Lithotripsy for a Severely Calcified and Resistant Proximal Left Anterior Descending Coronary Artery Lesion in a STEMI patient
George Kassimis, Konstantinos C. Theodoropoulos, Matthaios Didagelos, Antonios Ziakas, Nikolaos Fragakis
doi: 10.5543/tkda.2024.10248  Sayfa 
Makale Özeti

39.
Geçici Kalp Pili Elektrodunun Yerinden Çıkmasının Nadir Bir Komplikasyonu: Sol Alt Ekstremitenin İatrojenik Kasılmaları
A Rare Complication of Temporary Pacemaker Lead Dislodgment: Iatrogenic Twitching of the Left Lower Extremity
Abdulrahman Naser, Yücel Uzun, Oya Güven
doi: 10.5543/tkda.2023.50774  Sayfa 
Makale Özeti

NASIL YAPALIM?
40.
Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisine Yanıt Vermeyen Hastalarda Neler Yapabiliriz?
What Can We Do in Patients Non-Responsive to Cardiac Resynchronisation Threapy?
Yalçın Velibey
doi: 10.5543/tkda.2024.34560  Sayfa 
Makale Özeti

EDITÖRE MEKTUP
41.
Correct Interpretation of Exaggerated Blood Pressure Response during the Exercise Test
Ali Çoner
doi: 10.5543/tkda.2024.65357  Sayfa 
Makale Özeti

42.
Is Mitral-Tricuspid Regurgitation Only Reduced After Transcatheter Aortic Valve Implantation?
Murat Oğuz Özilhan
doi: 10.5543/tkda.2024.04502  Sayfa 
Makale Özeti

DIĞER YAZILAR
43.
Sol Ventrikül Destek Cihazı Olan Hastalarda Ekokardiyografi
Echocardiography in Patients with Left Ventricular Assist Devices
Zübeyde Bayram
doi: 10.5543/tkda.2024.38396  Sayfa 
Makale Özeti

44.
Sarkomerik Hipertrofik Kardiyomiyopatide Ani Kardiyak Ölüm Prediktörleri Girişimsel Tedavi Öncesinde ve Sonrasında İleri Görüntüleme Metotlarının Kullanımı
Predictors of Sudden Cardiac Death in Sarcomeric Hypertrophic Cardiomyopathy: Utilization of Advanced Imaging Techniques Before and After Interventional Treatment
Müge Akbulut, Türkan Seda Tan
doi: 10.5543/tkda.2024.33262  Sayfa 
Makale Özeti

UZMAN GÖRÜŞÜ
45.
Kalp Yetersizliği Tedavisinde Sodyum Glukoz Ko-transporter 2 İnhibitörlerinin Güncel Kullanımı
Current use of Sodium Glucose Co-transporter 2 Inhibitors in Heart Failure Therapy
Yüksel Çavuşoğlu, Hakan Altay, Ahmet Çelik, Tolga Sinan Güvenç, Barış Kılıçarslan, Sanem Nalbantgil, Ahmet Temizhan, Dilek Ural, Özlem Yıldırımtürk, Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/tkda.2024.52707  Sayfa 

EDITÖRE MEKTUP YANITI
46.
Editöre Mektup Yanıtı: "Egzersiz Testleri Sırasında Abartılı Kan Basıncı Yanıtının Doğru Yorumlanması"
Reply to the Letter to the Editor: "Correct Interpretation of Exaggerated Blood Pressure Response During Exercise Tests"
Gurbet Özge Mert
doi: 10.5543/tkda.2024.50625  Sayfa 
Makale ÖzetiJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi