ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Baskıdaki Makaleler - TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Enfektif endokarditli hastalarda septik emboli gelişimini öngörmek için yeni bir potansiyel biyobelirteç: Sistemik Koagulasyon İnflamasyon İndeksi
A novel potential biomarker to predict the development of septic embolism in patients with infective endocarditis: Systemic Coagulation Inflammation Index
Uğur Özkan, Muhammet Gürdoğan
doi: 10.5543/tkda.2023.30344  Sayfa 

2.
Farklı Kardiyoselektif β-Blokerler ve Egzersiz Sırasında Abartılı Kan Basıncı Yanıtının Önlenmesi: Retrospektif Bir Kesitsel Çalışma
Different Cardio-selective β-Blockers and the Prevention of Exaggerated Blood Pressure Response During Exercise: A Retrospective Cross-Sectional Study
Gurbet Özge Mert, Emre Şener, Ahmet Serdar Yılmaz, Furkan Yetmiş, Ezgi Çamlı, Fatih Enes Durmaz, Muhammet Dural, Yüksel Çavuşoğlu, Selda Murat, Bülent Görenek, Kadir Uğur Mert
doi: 10.5543/tkda.2023.73480  Sayfa 

3.
Ses Kısıklığının Ciddi Pulmoner Hipertansiyonu Olan Hastalarda Pulmoner Arter Anevrizması ve Sol Ana Koroner Artere Dıştan Basıyı Göstermedeki Rolü
Hoarseness As a Predictor for Pulmonary Arterial Aneurysm And Extrinsic Left Main Coronary Artery Compression in Patients with Severe Pulmonary Hypertension
Hacer Ceren Tokgöz, Seda Tanyeri, Ahmet Sekban, Aykun Hakgör, Barkın Kültürsay, Berhan Keskin, Ali Karagöz, Ayhan Tosun, Çağdaş Buluş, Şeyhmus Külahçıoğlu, İbrahim Halil Tanboğa, Nihal Özdemir, Cihangir Kaymaz
doi: 10.5543/tkda.2023.63828  Sayfa 

4.
Kalp Yetersizliğinin Yönetiminde Hasta Algı, Bilgi ve Adaptasyonu. Çok Merkezli, Kesitsel, Gözlemsel, Ankete Dayalı Bir Çalışma: ADAPTATION HF
Patient Perception, Knowledge and Adaptation in the Management of Heart Failure. A Multicenter, Cross-Sectional, Observational, Questionnaire-Based Study: ADAPTATION HF
Selda Murat, Yüksel Çavuşoğlu, Mehmet Birhan Yılmaz, Özlem Yıldırımtürk, Nedret Ülvan, Ahmet Çelik, Murathan Küçük, Barış Kılıçaslan, Sanem Nalbantgil, Zerrin Yiğit, Hakan Altay
doi: 10.5543/tkda.2023.53574  Sayfa 

5.
Avrupa Kardiyoloji Derneği’ne Üye Ülkeden Kardiyoloji Uzmanlarının Kardiyolojide Dijital Sağlık Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Bakış Açıları: Anket Sonuçları
Perspectives On The Use Of Digital Health Technologies in Cardiology Among Specialists From An ESC Member Country: Results From A Survey
Duygu Koçyigit Burunkaya, Nurgül Keser, Evrim Şimşek, Serdar Bozyel, Yalçın Dalgıç, Mehmet Şeker, Yetkin Korkmaz, Arda Güler, Tufan Çınar, Mehmet Ertürk
doi: 10.5543/tkda.2023.13660  Sayfa 

6.
Kalp dışı cerrahiye giden hastalarda sistolik pulmoner arter basıncının perioperatif mortalite ve morbidite ile ilişkisi: Tek merkez deneyimi
The relationship of systolic pulmonary artery pressure with perioperative mortality and morbidity in patients undergoing non-cardiac surgery: A single center experience
Betül Cengiz Elçioglu, Erol Gürsoy, Fusun Helvacı, Nihal Tefik, Onur Baydar, Alparslan Kılıç, Yasemin Demirci, Gamze Aslan, Ece Yurtseven, Vedat Aytekin, Saide Aytekin
doi: 10.5543/tkda.2023.60670  Sayfa 

7.
Ulusal Kardiyoloji Kongreleri Bildiri Özetlerinin 2016 Akademik Kriterlerine Göre Kapsamlı Bir Değerlendirmesi
A Comprehensive Evaluation of National Cardiology Congresses Abstracts on the Basis of the 2016 Academic Criteria
Ahmet Güner, Ezgi Gültekin Güner, Macit Kalçık, Cemalettin Akman, Serkan Kahraman, Emrah Bayam, Semih Kalkan, Mahmut Yesin, Koray Çiloğlu, Kaan Gökçe, Fatih Uzun, Abdullah Doğan, Mustafa Ozan Gürsoy, Mehmet Ertürk, Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2023.69226  Sayfa 

8.
Bendopne Pulmoner Hipertansiyon Hastalarında Sağ Ventriküler Enerji Yetersizliğini Öngördürür
Bendopnea Predicts Right Ventricular Energy Failure in Patients with Pulmonary Hypertension
Dursun Akaslan, Emre Aslanger, Chasan İsmail Basa, Ruken Kübra Öztürk, Halil Ataş, Bülent Mutlu
doi: 10.5543/tkda.2023.47077  Sayfa 

9.
Cardiologists' Awareness of the Relationship Between Periodontal Diseases and Cardiovascular Diseases: A Region-Wide Survey in Turkey
Süheyla Kaya, Deniz Kaptan Ozen, Gökçe Aykol Şahin, Bulent Mutlu
doi: 10.5543/tkda.2023.24782  Sayfa 

10.
Akut Koroner Sendromda Siklofilin A Ve D Düzeyleri Ve Onların Kardiyovasküler Risk Faktörleri İle İlişkisi
Cyclophilin A And D Levels In The Acute Coronary Syndrome, And Their Relationship With Cardiovascular Risk Factors
Abdulkadir Tekin, Murat Can, Mustafa Ozan Çakır, Ayça Görkem Mungan, Berrak Güven
doi: 10.5543/tkda.2023.98302  Sayfa 

11.
Kromozom 4q25 (Rs17570669) Üzerindeki Genetik Polimorfizm Dirençli Atriyal Fibrilasyon Hastalarında Başarılı Elektriksel Kardiyoversiyon Sonrası Nüksü Belirleyebilir
Genetic Polymorphism On Chromosome 4q25 (Rs17570669) May Predict Recurrence After Successful Electrical Cardioversion İn Patients With Persistent Atrial Fibrillation
Taner Ulus, İlkin Aliyev, Serap Arslan, Oğuz Çilingir, Ertuğrul Çolak
doi: 10.5543/tkda.2023.37679  Sayfa 

12.
Transkateter Aort Kapağı İmplantasyonu-TAVI Sonrası Mitral-Triküspit Yetersizliği Değişimi ve Bunun Mortalite ve Hospitalizasyona Etkisi
Mitral-Tricuspid Regurgitation Change After Transcatheter Aortic Valve Implantation-TAVI and Its Effect on Mortality and Hospitalization
Samir Adıgözelzade, Serkan Asil, Ömer Faruk Keskin, Sıddık Erdoğan, Suat Görmel, Salim Yaşar, Serdar Fırtına, Erkan Yıldırım, Barış Buğan, Murat Çelik, Cem Barçın, Uygar Çağdaş Yüksel
doi: 10.5543/tkda.2023.08130  Sayfa 

13.
ST Segment Elevasyonlu Myokart Enfarktüsü Tanısı Alan Hastalarda PRECISE-DAPT Skoru İle Enfarkt-ilişkili Arterdeki Spontan Reperfüzyon Arasındaki İlişki
The Relationship Between PRECISE-DAPT Score and Spontaneous Reperfusion of Infarct-Related Artery in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
Taner Şeker, Caner Türkoğlu, Ömer Genç, Abdullah Yıldırım, Ahmet Oytun Baykan, Ala Quisi, Ibrahim Halil Kurt
doi: 10.5543/tkda.2023.21377  Sayfa 

14.
Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda Stent Balon Dilatasyonu Esnasında Koroner Anatomi ve Angina Pektoris Arasındaki İlişki
The Relationship Between the Coronary Anatomy and Angina Pectoris During Stent Balloon Dilatation in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention
Kaan Hancı, Kurtulus Karaüzüm, İrem Karaüzüm, Müzeyyen Simay Karakullukçu, Mustafa Doğuş Gökçek, Müjdat Aktaş, Göksel Kahraman, Ertan Ural
doi: 10.5543/tkda.2023.82947  Sayfa 

15.
Türkiye’deki bir grup Kardiyoloji Uzmanının Koroner Arter Hastalığında Anti-Platelet Tedavi Tercihleri: Anket Çalışması
Antiplatelet Treatment Preferences of a Group of Cardiologists from Türkiye: Survey Research
Özge Çetinarslan, Mustafa Yenerçağ, Mehdi Zoghi, Asim Oktay Ergene
doi: 10.5543/tkda.2023.54778  Sayfa 

16.
Deprem Bölgesinde Deprem Öncesi ve Deprem Sonrası İlk Aydaki Akut Koroner Sendromların Karşılaştırılması: Tek Merkezli Retrospektif Bir Analiz
Comparison of Acute Coronary Syndromes in the Earthquake Zone before and in the First Month after the Earthquake: A Single-center and Retrospective Analysis
Fuat Polat, Ünal Öztürk
doi: 10.5543/tkda.2023.98033  Sayfa 

17.
Aort Anevrizması Rüptürünün Endovasküler Onarımı: Tek Merkez Deneyimi
Endovascular Repair of Ruptured Aortic Aneurysm: A Single-Center Experience
Uygar Çağdaş Yüksel, Serkan Asil, Erkan Yıldırım, Mehmet Sadık Karpat, Suat Görmel, Serdar Fırtına, Salim Yaşar, Barış Buğan, Ayşe Saatçi Yaşar, Murat Çelik, Cengiz Bolcal, Cem Barçın
doi: 10.5543/tkda.2023.91628  Sayfa 

18.
Pulmoner Arter Basınçları 21-24 mmHg Aralığında Olan Hastaların Uzun Vadeli Doğal Seyri: Tek Merkez Deneyimi
Long-Term Natural Course of Patients with Pulmonary Artery Pressures in The Range of 21-24 mmHg: Insights From A Single Center Study
Burcu Yağmur, Meral Kayıkçıoğlu, Evrim Şimşek, Sanem Nalbantgil, Hakan Kültürsay
doi: 10.5543/tkda.2023.65724  Sayfa 

19.
Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde Kardiyohepatik Sendrom ve Mortalite İlişkisi
The Relationship Between the Presence of Cardiohepatic Syndrome and Mortality in Heart Failure with Reduced Ejection Fraction
Mustafa Azmi Sungur, Aylin Sungur, Aycan Esen Zencirci
doi: 10.5543/tkda.2023.25477  Sayfa 

20.
Medikal olarak tedavi edilen kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda sağkalımı öngörmede TAPSE/sPAP oranının yararı
The Usefulness of the TAPSE/sPAP Ratio for Predicting Survival in Medically Treated Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension
Ayşe Çolak, Zeynep Kumral, Mehmet Kış, Bihter Şentürk, Dilek Sezgin, Gökçen Ömeroğlu Şimşek, Can Sevinç, Bahri Akdeniz
doi: 10.5543/tkda.2023.78074  Sayfa 

OLGU BILDIRISI
21.
Korkutucu Komplikasyonları ve Karmaşık Etiyolojileri ile Nefes Kesen Bir Pulmoner Hipertansiyon Vakası
A Breathtaking Case of Pulmonary Hypertension with Frightening Complications and Intertwining Different Etiologies
Hidayet Ozan Arabacı, Aybike Gül Taşdelen, İdil Buğday, Attila Ülkücü, Ümit Yaşar Sinan, Bedrettin Yıldızeli, Mehmet Serdar Küçükoğlu
doi: 10.5543/tkda.2023.22477  Sayfa 

22.
Coronary artery occluded lesion with a discrepancy in diagnosis between CT-derived fractional flow reserve (FFRCT) and invasive coronary angiography
Toshimitsu Tsugu, Kaoru Tanaka, Yuji Nagatomo, Michel De Maeseneer, Johan De Mey
doi: 10.5543/tkda.2023.29035  Sayfa 

23.
Postpartum Dönemde Tanı Konulan Kalıtsal Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Heritable Pulmonary Arterial Hypertension Diagnosed During The Postpartum Period: A Case Report And Literature Review
Ayşe Çolak, Zeynep Kumral, Ebru Özpelit, Bahri Akdeniz
doi: 10.5543/tkda.2023.92263  Sayfa 

24.
Miyokart Enfarktüsü Sonrası Gelişen Miyokart içi Disekan Hematomun Tedavisi
Management of Intramyocardial Dissecting Hematoma Following Myocardial Infarction
Beytullah Çakal, Sinem Çakal, Korhan Erkanlı
doi: 10.5543/tkda.2023.15424  Sayfa 

25.
Ciddi Mitral Darlığı ve Yetersizliğine Neden Olan Intimal Sarkomun Multimodalite Görüntülemesi
Multimodality Imaging of Intimal Sarcoma Caused Both Severe Mitral Stenosis And Regurgitation
Duygu İnan, Ayşe İrem Demirtola, Funda Özlem Karabulut, Sevil Tuğrul Yavuz, Nur Büyükpınarbaşılı, Mehmet Yanartaş, Alev Kılıçgedik
doi: 10.5543/tkda.2023.76062  Sayfa 

26.
Yüksek Debili Kalp Yetersizliğine Bağlı Pulmoner Hipertansiyon: Herediter Hemorajik Telenjiektazi
Pulmonary Hypertension Due To High-Output Heart Failure: Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia
Burçak Kılıçkıran Avcı, Ali Uğur Soysal, Emir Cerme, Osman Aykan Kargın, Ali İbrahim Hatemi, Muhlis Cem Ar, Zeki Öngen
doi: 10.5543/tkda.2023.13614  Sayfa 

27.
Koroner Arter Perforasyonu İçin Yeni Closed Loop Balon - Stent Embolizasyonu
A novel closed-loop balloon-stent embolization for the treatment of coronary artery perforation
Ahmet Emir Ulutas, Serkan Kahraman, Ahmet Arif Yalçın, Ümit Bulut, Ahmet Yaşar Çizgici, İbrahim Faruk Aktürk
doi: 10.5543/tkda.2023.06149  Sayfa 

28.
Kardiyak Amiloidoz Tanısal Algoritmasında Yeterli Biyopsi Alanının Ek Rolü
Additional Role of Adequate Biopsy Area in the Diagnostic Algorithm of Cardiac Amyloidosis
Gülsüm Bulut Bingöl, Özge Tok, Emre Özmen, Fulya Avcı Demir, Barış Ökçün
doi: 10.5543/tkda.2023.92265  Sayfa 

29.
Hem Erken Ateroskleroz Hem de İletim Bozukluğu ile Klinik Prezente Olan Nadir Görülen Dunnigan Tipi Ailevi Kısmi Lipodistrofi Vakası
Clinical presentation with both early atherosclerosis and conduction defect in a rare case of Dunningan Type Familial Partial Lipodystrophy
Fatih Erkam Olgun, Ekrem Güler, Muhammed Furkan Çeleğen, Bora Demirçelik, Fethi Kılıçaslan, Bilal Boztosun
doi: 10.5543/tkda.2023.35893  Sayfa 

30.
Pulmoner Artere Embolize Olan VSD Kapama Cihazının Perkütan Yolla Çıkarılması: Felaketin Yönetimi
Complete Percutaneous Retrieval Of Migrated VSD Occluder Device From The Pulmonary Artery: Management Of A Catastrophic Complication
Barkın Kültürsay, Hacer Ceren Tokgöz, Berhan Keskin, Özgür Yaşar Akbal, Cihangir Kaymaz
doi: 10.5543/tkda.2023.93350  Sayfa 

31.
Delayed Aortic Dissection After Transcatheter Aortic Valve Implantation
Sinan Şahin, Hatice Ayca Ata Korkmaz
doi: 10.5543/tkda.2023.26783  Sayfa 

32.
Fingers On The Wrist And Taming The Funny Current Rejuvenate The Wounded Heart: Ivabradine Responsive Atrial Tachycardia
A. Shaheer Ahmed, Gauravkumar Divani, Nitish Rai, Anwar Hussain Ansari
doi: 10.5543/tkda.2023.60296  Sayfa 

33.
Superior Sinüs Venosus Atriyal Septal Defektin Cerrahi Tedaviye Alternatif Olarak Perkütan Yolla Kapatılması
Percutaneous Closure of a Superior Sinus Venosus Atrial Septal Defect as an Alternative to Surgical Treatment
Nazmi Narin, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Rahmi Özdemir, Taner Şen, Kaan Yıldız, Mevlüt Demir, Mehmet Korkmaz
doi: 10.5543/tkda.2023.25755  Sayfa 

34.
Dikişsiz Aort Kapak Replasmanı Sonrasında Oluşan Aorta Sağ Ventrikül Fistülünün Perkütan Yolla Başarılı Bir Şekilde Kapatılması: Olgu Sunumu
Successful Percutaneous Closure of an Aorto Right Ventricular Fistula After Sutureless Aortic Valve Replacement: Case Report
Oğuzhan Birdal, Levent Pay, Emrah Aksakal, Ferhat Kanbay, Yavuzer Koza, Serdar Sevimli
doi: 10.5543/tkda.2023.81524  Sayfa 

35.
Kor Triatriatum Sinisterli Erişkin Bir Hastada Egzersiz Sağ Kalp Kateterizasyonu ile Pulmoner Hipertansiyonun Değerlendirilmesi
Evaluation of Pulmonary Hypertension with Exercise Right Heart Catheterization in an Adult Patient with Cor Triatriatum Sinister
Emre Aslanger, Dursun Akaslan, Hatice Kaya, Ahmet Cem Nizam, Redwan Seid Busery, Bülent Mutlu
doi: 10.5543/tkda.2023.36177  Sayfa 

36.
Eisenmenger Sendromunda Pulmoner Arter Anevrizmasına Bağlı Sol Ana Koroner Arter Basısına İntravasküler Ultrason Eşliğinde Stent İmplantasyonu
Intravascular Ultrasound Guided Stent Implantation in the Left Main Coronary Artery Extrinsic Compression by Pulmonary Artery Aneurysm due to Eisenmenger Syndrome
Ahmet Sekban, Barkın Kültürsay, Hacer Ceren Tokgöz, Mustafa Furkan Kılıçarslan, Cihangir Kaymaz
doi: 10.5543/tkda.2023.56585  Sayfa 

37.
Genç Yetişkinlerde Miyokard Enfarktüsü: Teşhis Muayene ile Başlar
Myocardial Infarction in Young Adult: Diagnosis Begins with Inspection
Zeynep Kumral, Ayse Çolak, Mehmet Emre Özpelit, Ebru Özpelit
doi: 10.5543/tkda.2023.52578  Sayfa 

38.
Edinilmiş Arteryovenöz Fistüle Bağlı Nadir Bir Pulmoner Hipertansiyon Vakası
Unusual Case of Pulmonary Hypertension Due to Acquired Arteriovenous Fistula
İbrahim Başarıcı, Mehdi Onaç
doi: 10.5543/tkda.2023.67362  Sayfa 

39.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Telmisartan Kaynaklı Miyotoksisite
Telmisartan-Induced Myotoxicity İn Patients With Essential Hypertension
Süleyman Cihan Kara, Uğur Canpolat
doi: 10.5543/tkda.2023.22893  Sayfa 

DERLEME
40.
Atriyal Fibrilasyonda Edoxaban Antikoagülasyon: Gerçek Dünya Verileri ve Kanıtları
Edoxaban Anticoagulation in Atrial Fibrillation: Real World Data and Evidence
Serkan Çay, Mithat Kasap
doi: 10.5543/tkda.2023.73869  Sayfa 

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
41.
Göğüs Röntgeninin Dikkatli İncelenmesinin Önemi
Importance of Careful Inspection of Chest X-Ray
Yalçın Velibey, Kemal Emrecan Parsova, Levent Pay, Özge Güzelburç, Tolga Sinan Güvenç
doi: 10.5543/tkda.2023.23572  Sayfa 
Makale Özeti

42.
A Palpable Thrill At The Base Of The Neck After İnadvertent Arterial Puncture: Successful Management Of A Carotid-Jugular Fistula
Büşra Güvendi Şengör, Cemalettin Yılmaz, Regayip Zehir
doi: 10.5543/tkda.2023.77528  Sayfa 
Makale Özeti

43.
A Rare Bioprosthetic Valve Complication: Flail Leaflet Related To Late Cusp Tear
İrem Türkmen, Kadriye Memiç Sancar, Arda Güler, Safa Gode, Gamze Babur Guler
doi: 10.5543/tkda.2023.81319  Sayfa 
Makale Özeti

44.
Chronic localized pericardial effusion due to pectus excavatum deformity
Ahmet Yetkin, Uğur Canpolat
doi: 10.5543/tkda.2023.24485  Sayfa 
Makale Özeti

45.
Yüksek Basınçlı Kesme Balonu Şişirmelerine Bağlı Koroner Arter Perforasyonu
Coronary Artery Perforation Due to High-Pressure Cutting Balloon Inflations
Antonios Kouparanis, Konstantinos C. Theodoropoulos, Ioannis Botis, Matthaios Didagelos, George Kassimis, Antonios Ziakas
doi: 10.5543/tkda.2023.27330  Sayfa 
Makale Özeti

46.
Situs Inversuslu ve Dekstrokardili Bir Hastada Atriyal Fibrilasyonun Kriyobalon ile Ablasyonu
Cryoballoon Ablation of Atrial Fibrillation in a Patient with Dextrocardia with Situs Inversus
Serkan Çay, Özcan Özeke, Fırat Özcan, Meryem Kara, Elif Hande Özcan Çetin, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu
doi: 10.5543/tkda.2023.24224  Sayfa 
Makale Özeti

47.
Genç Bir Hastada İki-Odacıklı Bir Pilin Ekstraksiyonu ve Akabinde Sol Dal Bölgesi Uyarımı
Extraction of a Daul-Chamber Pacemaker and Subsequently Left Bundle Branch Area Pacing in a Young Patient
Serkan Çay, Özcan Özeke, Fırat Özcan, Meryem Kara, Elif hande Özcan Çetin, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu
Sayfa 
Makale Özeti

48.
Herpes Zoster Enfeksiyonu ve Miyokardiyal Hasar
Herpes Zoster Infection and Myocardial Injury: the Cause or the Bystander?
Muhammed Mert Göksu, Berk Erdinç, Nihan Kayalar, Mehmet Rasih Sonsöz
doi: 10.5543/tkda.2023.59614  Sayfa 
Makale Özeti

49.
Cerrahi Olarak Onarılan Atriyal Septal Defektli İki Hastada Tesadüfen Koroner Sinüs Agenezisi Tespiti
Incidental Detection of Coronary Sinus Agenesis in Two Patients with Surgically Repaired Atrial Septal Defect
Çiğdem Deniz, Uğur Canpolat
doi: 10.5543/tkda.2023.80348  Sayfa 
Makale Özeti

50.
Multimodality İmaging To Exclude Right Atrial Thrombus Post Mitral And Tricuspid Valve Surgery
Alexandra Liakopoulou, Christos Papanastasiou, Konstantinos Theodoropoulos, Konstantinos Kouskouras, Vasilis Grosomanidis, Paschalis Tossios, Georgios Karapanagiotidis
doi: 10.5543/tkda.2023.54600  Sayfa 
Makale Özeti

51.
Valsalva Sinüsünde Yerleşen Aort Diseksiyonuna Sekonder Şiddetli Akut Aort Yetersizliğinde Transözofageal Ekokardiyografinin Kardiyak Ct'ye Karşı Duyarlılığı
Sensitivity of Transesophageal Echocardiogram Versus Cardiac Ct in Severe Acute Aortic Regurgitation Secondary to Aortic Dissection Located in Sinus of Valsalva
Nisha Lal-Trehan Estrada, Leydimar Anmad Shihadeh, Marta Guillén Tena, Ramón De Castro, Alfredo Bardaji Ruíz
doi: 10.5543/tkda.2023.59465  Sayfa 
Makale Özeti

52.
Persistan Sol Süperiyor Vena Kavası Olan Bir Hastada İki Farklı Tip Atriyal Aritmi
Two Different Types of Atrial Arrhythmia in a Patient with Persistent Left Superior Vena Cava
Serkan Çay, Özcan Özeke, Fırat Özcan, Meryem Kara, Elif Hande Özcan Çetin, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu
doi: 10.5543/tkda.2023.32970  Sayfa 
Makale Özeti

53.
Ventricular Aneurysm Caused Image of Muscular Bridge in the Right Coronary Artery
Ömer Ferudun Akkuş, Melik Demir, Fethi Emre Ustabasıoğlu, Servet Altay
doi: 10.5543/tkda.2023.94708  Sayfa 
Makale Özeti

54.
Sol Atriyal Apendikste Bir Sürpriz! Trombüs Mü Yoksa Tümör Mü?
What A Suprise in the Left Atrial Appendage! A Thrombus or A Tumor?
Seda Tükenmez Karakurt, Hüseyin Karakurt, Arda Güler, Ersin Kadiroğulları, Sinem Aydın, Gamze Babür Güler
doi: 10.5543/tkda.2023.80406  Sayfa 
Makale Özeti

EDITÖRE MEKTUP
55.
İzole Sol Olmayan Ana Koroner Arterlerde Ostial Yan Dal Hastalığının Kalitatif Olarak Değerlendirilmesi
The Qualitative Assessment for Ostial Side Branch Disease in İsolated Non-Left Main Coronary Arteries
Fatih Uzun, Ahmet Güner, Serkan Kahraman, Serkan Yazan, Mehmet Ertürk
doi: 10.5543/tkda.2023.72802  Sayfa 
Makale Özeti

EDITÖRE MEKTUP YANITI
56.
Editöre Mektup Yanıtı: “İzole Sol Olmayan Ana Koroner Arterlerde Ostiyal Yan Dal Hastalığının Niteliksel Değerlendirmesi”
Reply to Letter to The Editor: “The Qualitative Assessment For Ostial Side Branch Disease in İsolated Non-Left Main Coronary Arteries”
Akın Torun, Burak Açar, Göksel Kahraman, Ertan Ural, Teoman Kılıç, Umut Çelikyurt, Ayşen Ağaçdiken Ağır
doi: 10.5543/tkda.2023.62763  Sayfa 
Makale ÖzetiJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi