ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Baskıdaki Makaleler - TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Türkiye'deki Akut Koroner Sendromlu Hastalara Yönelik Optimum Lipid Düşürücü Stratejiler Için Hastane Içi Ve Taburculuk Protokollerinin Geliştirilmesine Ilişkin Uzman Önerileri
Development of In-Hospital and Discharge Protocols for Optimal Lipid-Lowering Strategies in Patients with Acute Coronary Syndrome in Türkiye: Expert Guidance
Öner Özdoğan, Meral Kayıkçıoğlu, Barış Güngör, Ceyhun Ceyhan, Özcan Başaran, Mithat Selvi, Lale Tokgözoğlu
doi: 10.5543/tkda.2024.68708  Sayfa 

2.
Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalığı Olan Hastalarda Lipoprotein (A) Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Türkiye'den Tek Merkez Deneyimi
Assessment of Lipoprotein (A) Levels in Patients with Atherosclerotic Cardiovascular Disease: Single Center Experience From Turkiye
Barış Güngör, Barış Şimşek, Tufan Çınar, Melih Öz, Gökçem Ayan Bayraktar, Duygu İnan, Recep Hacı, Yusuf Oflu, Müjgan Mihmanli, Can Yücel Karabay
doi: 10.5543/tkda.2024.70979  Sayfa 

3.
Koroner Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Yaşlı Hastaların Kısa Dönem Prognozu: MORCOR-TURK Çalışmasının Alt Grup Analizi
Short Term Prognosis of Elderly Patients Admitted to Coronary Care Unit: A Subgroup Analysıs of MORCOR-TURK Trial
Gökay Taylan, Çağlar Kaya, Mehmet Özbek, Feyza Kurt, Yücel Kaçmaz, Fatih Akkaya, Fatih Kahraman, Ahmet Seyda Yılmaz
doi: 10.5543/tkda.2024.51282  Sayfa 

4.
Triküspit Kapak Transkateter Uçtan Uca Onarım (TriClip): Türkiye'deki İlk Sonuçlar ve Deneyimler
Tricuspid Valve Transcatheter Edge-to-Edge Repair (TriClip): Initial Outcomes and Experience in Türkiye
Fuat Polat, Zeynettin Kaya, İsmail Ateş
doi: 10.5543/tkda.2024.34954  Sayfa 

5.
Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalığı Olan Hastalarda Lipoprotein (A) Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Türkiye'den Tek Merkez Deneyimi
Assessment of Lipoprotein (A) Levels in Patients with Atherosclerotic Cardiovascular Disease: Single Center Experience From Turkiye
Barış Güngör, Barış Şimşek, Tufan Çınar, Melih Öz, Gokçem Ayan Bayraktar, Duygu İnan, Recep Hacı, Yusuf Oflu, Müjgan Mihmanlı, Can Yücel Karabay
doi: 10.5543/tkda.2024.30710  Sayfa 

6.
Hipertansiyonu Olan ve Olmayan Prediabetik Hastalarda Serum Spexin Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Ekokardiyografik Bulgular ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Comparison of Serum Spexin Level and its Relationship with Echocardiographic Findings in Prediabetic Patients with and without Hypertension
Sedat Taş, Ümmü Taş, Tuncay Küme
doi: 10.5543/tkda.2024.03078  Sayfa 

7.
Transfemoral Perkutan Girişim Uygulanan Hastalarda Manuel Kompresyon Sonrası Kum Torbasız Takibin Değerlendirilmesi
Effects of Sandbag-free Follow-up After Manual Compression in Patients Who Underwent Transfemoral Access for Percutaneous Intervention
Ahmet Soylu, Ahmet Taha Şahin, Hasan Kan, Hasan Sarı, Sefa Tatar
doi: 10.5543/tkda.2024.59987  Sayfa 

8.
Koroner Arter Anjiyografik Özelliklerinin Mesleki Faktörler ve Işe Dönüş ile Ilişkisi
The Relationship Between Coronary Artery Angiographic Characteristics with Occupational Factors and Return To Work
Fakhri Rezaei, Saber Mohammadi, Abdollah Amirfarhangi, Mahin Hosseininejad
doi: 10.5543/tkda.2024.86918  Sayfa 

OLGU BILDIRISI
9.
Mulibrey Nanism: Bir Kalp Yetersizliği Vakası
Mulibrey Nanism: A Case With Heart Failure
Ahmet Yiğit Temizhan, Mehmet Numan Çolakoğlu, Meryem Kara, Etga Köprücü, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu, Feride Pınar Altay, Ekin Yiğit Köroğlu, İnci Elif Erbahçeci Timur, Nagihan Uğurlu, Ahmet Temizhan
doi: 10.5543/tkda.2023.95443  Sayfa 

10.
Swyer-James-MacLeod Sendromu ve Eisenmenger Sendromu Birlikteliği: Vaka sunumu
Swyer-James-MacLeod Syndrome in a Patient With Eisenmenger Syndrome
Dolunay Gürses, Merve Oğuz, Doğangün Yüksel, Furkan Ufuk, Münevver Yılmaz
doi: 10.5543/tkda.2023.59829  Sayfa 

11.
Obstrüktif Hipertrofik Kardiyomiyopatiyi Taklit Eden Takotsubo Kardiyomiyopatisi
Takotsubo Cardiomyopathy Mimicking Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy
Samuray Zekeriyeyev, Uğur Canpolat
doi: 10.5543/tkda.2023.93429  Sayfa 

12.
Acute Humoral Rejection 12 Days Post-Heart Transplantation with SARS-CoV-2 Antigen Expression in Myocardial Tissue: A Clinical Case
Igor Alexandrovich Makarov, Ekaterina Goncharova, Irina Danilova, Mitrofanova Lubov
doi: 10.5543/tkda.2023.64627  Sayfa 

13.
Supraventriküler taşikardi ile prezente olan dev metastatik intrakardiyak malign fibröz tümör: Olgu Raporu
Giant metastatic intracardiac malignant fibrous tumor presenting with supraventricular tachycardia: A Case Report
Kutluhan Eren Hazır, Kerem Aydın Mutlugüleçler, İrfan Özgen, Burçin Abud, Cenk Sarı
doi: 10.5543/tkda.2023.19310  Sayfa 

14.
Eozinofilik Miyokardit ile Komplike Olan Hipereozinofilik Sendrom: Embolik İnme mi Eozinofilik İnme mi? Bir Olgu Sunumu
Hypereosinophilic Syndrome Complicated by Eosinophilic Myocarditis: Embolic Stroke or Eosinophilic Stroke? A Case Report
Amirreza Sajjadieh Khajouei, Marzieh Tajmirriahi, Zahra Payandeh, Mahsa Amirhajlou Mashhadi, Nahid Shirani, Seyedeh Mahnaz Mirbod
doi: 10.5543/tkda.2024.46487  Sayfa 

15.
İyatrojenik Sol İnternal Meme Arteri-Büyük Kardiyak Ven Anastomozunun İnvaziv Yönetimi
Invasive Management of Iatrogenic Left Internal Mammary Artery- Great Cardiac Vein Anastomosis: A Case Report
Reşit Yiğit Yılancıoglu, Oğuzhan Ekrem Turan, Hatice Özdamar, Hüseyin Dursun, Emin Evren Özcan, Dayimi Kaya
doi: 10.5543/tkda.2023.30810  Sayfa 

16.
Fleksible Halka ile Tamir Ameliyatı Yapılan Ciddi Mitral Yetmezliği Olgusunda Ring İçine Kapak Uygulaması ve İşlemin Basamak Basamak Tarifi
Percutaneous Mitral Valve in Ring (MVIR) Procedure in a Case of Severe Mitral Regurgitation Repaired with a Surgical Flexible Ring and a Step-By-Step Description of The Procedure
Hüseyin Bozbaş, Savaş Aksüyek Çelebi, Mohamed Asfour, Basri Amasyalı, Cem Barçın
doi: 10.5543/tkda.2024.41877  Sayfa 

17.
Pazopanib Tedavisi Sırasında Semptomatik Şiddetli Bradikardi
Symptomatic Severe Bradycardia during Pazopanib Treatment
Cafer Zorkun, Öykü Alara Eren
doi: 10.5543/tkda.2024.03788  Sayfa 

18.
Transfemoral Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Sonrası Gelişen Sol Ventriküler Psödoanevrizmanın Konservatif Tedavisi
A Conservative Management of Left Ventricular Pseudoaneurysm After Transfemoral Transcatheter Aortic Valve Implantation
Belma Kalaycı, Ezgi Polat Ocaklı, Özgür Enes Sözen, Murat Tulmaç
doi: 10.5543/tkda.2024.45617  Sayfa 

19.
Obstrüktif ve nonobstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati vakalarında aksesuar mitral kapak dokusu
Accessory mitral valve tissue in both obstructive and nonobstructive hypertrophic cardiomyopathy cases
İrem Türkmen, Arda Güler, Sezgin Atmaca, İffet Doğan, Gamze Babur Güler
doi: 10.5543/tkda.2024.15691  Sayfa 

20.
Fabry Hastalığı için Nadir Bir Mutasyon Taşıyan Gözden Kaçan Bir Aile
An Overlooked Family with a Rare Mutation for Fabry Disease
Gamze Babur Güler, Arda Güler, Abdullah Doğan, Zümrüt Arslan Gülten, Aysel Türkvatan Cansever, Mehmet Karacan
doi: 10.5543/tkda.2024.27488  Sayfa 

21.
Perkütan Koroner Girişim Sonrasında Kalp ve Kalp Dışı Cerrahi için Köprü Oluşturan Cangrelor Monoterapisi
Cangrelor Monotherapy Bridging for Cardiac and Non-Cardiac Surgery Following Percutaneous Coronary Intervention
Spyridon-filippos Papadopoulos, Emmanouela Peteinidou, Konstantinos C. Theodoropoulos, Matthaios Didagelos, Athanasios Samaras, Aristi Boulmpou, Thomas Gossios, Antonios Kouparanis, George Kassimis, Antonios Ziakas
doi: 10.5543/tkda.2024.86987  Sayfa 

DERLEME
22.
Kounis Sendromunun Tanı ve Tedavisi: Anlatısal Bir İnceleme
Diagnosis And Management of Kounis Syndrome: A Narrative Review
Dwitya Elvira
doi: 10.5543/tkda.2024.25773  Sayfa 

23.
Kardiyak İmplante Edilebilir Elektronik Cihazların Uzaktan Takibi ve Monitörizasyonu
Remote Follow-Up/Monitoring of Cardiac Implantable Electronic Devices
Serkan Çay, Duygu Koçyiğit Burunkaya, Serdar Bozyel
doi: 10.5543/tkda.2024.34561  Sayfa 

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
24.
Elektrokardiyogramdaki (EKG) Elektromekanik İlişki Artefaktı Akut ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsünü Taklit Ediyor
Electromechanical Association Artifact on Electrocardiogram (ECG) Imitates Acute ST Elevation Myocardial Infarction
Abdullah Kaplan, Ömer Kıraslan
doi: 10.5543/tkda.2023.07741  Sayfa 
Makale Özeti

25.
Göğüs Röntgeninin Dikkatli İncelenmesinin Önemi
Importance of Careful Inspection of Chest X-Ray
Yalçın Velibey, Kemal Emrecan Parsova, Levent Pay, Özge Güzelburç, Tolga Sinan Güvenç
doi: 10.5543/tkda.2023.23572  Sayfa 
Makale Özeti

26.
Valsalva Sinüsünde Yerleşen Aort Diseksiyonuna Sekonder Şiddetli Akut Aort Yetersizliğinde Transözofageal Ekokardiyografinin Kardiyak Ct'ye Karşı Duyarlılığı
Sensitivity of Transesophageal Echocardiogram Versus Cardiac Ct in Severe Acute Aortic Regurgitation Secondary to Aortic Dissection Located in Sinus of Valsalva
Nisha Lal-Trehan Estrada, Leydimar Anmad Shihadeh, Marta Guillén Tena, Ramón De Castro, Alfredo Bardaji Ruíz
doi: 10.5543/tkda.2023.59465  Sayfa 
Makale Özeti

27.
Abdominal aortaya embolize olan atriyal septal defekt kapama cihazının perkütan yolla çıkarılması
Percutaneous retrieval of the atrial septal defect closure device embolized to the abdominal aorta
Çiğdem Deniz, Uğur Canpolat, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2023.80469  Sayfa 
Makale Özeti

28.
STEMI Hastasında İleri Derecede Kalsifiye ve Dirençli Proksimal Sol Ön İnen Koroner Arter Lezyonu için IVUS Kılavuzluğunda Başarılı Shockwave İntravasküler Litotripsi
Successful IVUS-guided Shockwave Intravascular Lithotripsy for a Severely Calcified and Resistant Proximal Left Anterior Descending Coronary Artery Lesion in a STEMI patient
George Kassimis, Konstantinos C. Theodoropoulos, Matthaios Didagelos, Antonios Ziakas, Nikolaos Fragakis
doi: 10.5543/tkda.2024.10248  Sayfa 
Makale Özeti

29.
Perkütan Koroner Girişim Sırasında Y Konnektöründe Nadir Bir Stent Kaybı Olgusu
A Rare Case of Stent Loss in the Y-Connector During Percutaneous Coronary Intervention
Konstantinos C. Theodoropoulos, Konstantinos Tsakiridis, Charalampos Kakderis, Matthaios Didagelos, George Kassimis, Antonios Ziakas
doi: 10.5543/tkda.2024.99649  Sayfa 
Makale Özeti

30.
Geçici Kalp Pili Elektrodunun Yerinden Çıkmasının Nadir Bir Komplikasyonu: Sol Alt Ekstremitenin İatrojenik Kasılmaları
A Rare Complication of Temporary Pacemaker Lead Dislodgment: Iatrogenic Twitching of the Left Lower Extremity
Abdulrahman Naser, Yücel Uzun, Oya Güven
doi: 10.5543/tkda.2023.50774  Sayfa 
Makale Özeti

31.
İnteratriyal Septal Defekt Varlığında Atriyal Miksoma: İki Durumun Nadir Birlikteliği
Atrial Myxoma in the Presence of an Interatrial Septal Defect: Uncommon Coexistence of Two Conditions
Mostafa Yahyazadeh, Kyomars Abbasi, Narges Shahbazi, Ali Hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2024.28303  Sayfa 
Makale Özeti

32.
Ventriküler Septal Defektli Bir Hastada Sol Dal Bölgesi Uyarımı
Left Bundle Branch Area Pacing in a Patient with Ventricular Septal Defect
Serkan Çay, Özcan Özeke, Fırat Özcan, Meryem Kara, Elif Hande Özcan Çetin, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu
doi: 10.5543/tkda.2024.40558  Sayfa 
Makale Özeti

NASIL YAPALIM?
33.
İki Farklı Senaryoda Intramural Ventriküler Taşikardiler için Koroner Venöz Etanol Ablasyonunun Kullanımı: Nasıl Yaklaşalım?
Utilization of Coronary Venous Ethanol Ablation for Intramural Ventricular Arrhythmias in Two Different Scenarios: A How-To Approach
Emir Baskovski, İrem Cenan Büyükçakır, İbrahim Ersoy, Ömer Akyürek
doi: 10.5543/tkda.2024.21859  Sayfa 

EDITÖRE MEKTUP
34.
Kardiyak Kateterizasyon İşlemlerinde Kan Örneklemesinin Optimizasyonu
Optimization of Blood Sampling in Cardiac Catheterization Procedures
Emre Aslanger, Uğur Ozan Demirhan, Burcu Aggül
doi: 10.5543/tkda.2024.35979  Sayfa 
Makale Özeti

35.
Türk Popülasyonunda Kardiyak Amiloidozda Kırmızı Bayrakların Yeni Bir Tanımına İhtiyaç Var
The Need for a New Description of Red Flags in Cardiac Amyloidosis in Turkish Popuplation
İrem Yılmaz, Mustafa Oğuz, Almina Erdem, Mert Babaoğlu, Mehmet Uzun
doi: 10.5543/tkda.2024.14042  Sayfa 
Makale Özeti

DIĞER YAZILAR
36.
Sendromik ve Metabolik Kardiyomiyopatiler: Erişkin İçin Nadir Varyantlar (Glikojen Depo Hastalıkları, Friedreich Ataksisi)
Syndromic and Metabolic Cardiomyopathies: Rare Variants for Adults (Glycogen Storage Diseases, Friedreich's Ataxia)
Selin Yöndem, Omaç Tüfekcioğlu
doi: 10.5543/tkda.2024.68520  Sayfa 
Makale Özeti

UZMAN GÖRÜŞÜ
37.
Kalp Yetersizliği Tedavisinde Sodyum Glukoz Ko-transporter 2 İnhibitörlerinin Güncel Kullanımı
Current Use of Sodium Glucose Co-transporter 2 Inhibitors in Heart Failure Therapy
Yüksel Çavuşoğlu, Hakan Altay, Ahmet Çelik, Tolga Sinan Güvenç, Barış Kılıçarslan, Sanem Nalbantgil, Ahmet Temizhan, Özlem Yıldırımtürk, Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/tkda.2024.52707  Sayfa Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi