ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Normotansif Bir Popülasyonda Aortik Elastikiyet Parametrelerinin Transtorasik Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Bir Çalışma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 369-377 | DOI: 10.5543/tkda.2023.88717

Normotansif Bir Popülasyonda Aortik Elastikiyet Parametrelerinin Transtorasik Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Bir Çalışma

Betül Cengiz Elçioglu1, Alparslan Kılıç1, Onur Baydar1, Şükrü Taylan Şahin2, Hülya Gamze Çelik2, Vedat Aytekin1, Saide Aytekin1
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Amerikan Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Bozulmuş arteriyel elastik özellikler, damar duvarındaki aterosklerozun en erken belirtilerinden birisidir ve kardiyovasküler hastalık (KV) gelişimi, artmış mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Bu çalışmada, transtorasik ekokardiyografi (TTE) ile normotansif bir popülasyonda aort elastikiyet parametrelerinin ortalama değerlerini farklı yaş gruplarında araştırmayı ve diğer risk faktörleri ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.


YÖNTEM
Bu retrospektif çalışmaya, 2020-2022 yılları arasında merkezimizde taranan 2880 kişi arasından, dahil edilme kriterlerini karşılayan 405 kişi dahil edildi. Çalışma popülasyonu yaşlarına göre beş gruba ayrıldı. Aortik elastikiyet parametreleri (aortik strain, aort sertliği indeksi ve aort gerilebilirliği), parasternal uzun eksende, çıkan aortadan yapılan ölçümlerle, ilgili formüllerden hesaplandı.


BULGULAR
Çalışmaya alınan 405 kişinin (ortalama yaş 42,18 ± 10,39, %54,3 kadın) ortalama aortik strain değeri %15,14 ± 3,56, ortalama aort sertliği indeksi 3,24 ± 1,05 ve ortalama aort gerilebilirliği 7,48 ± 2,36 cm2 dyn-1,10 -3 olarak saptandı. Artan yaş grupları ile aortic strain ve gerilebilirlik değerlerinin anlamlı olarak azaldığı, aort sertliğinin ise anlamlı olarak arttığı gözlendi. Her üç aortik elastikiyet parametresi de yaşla güçlü bir şekilde ilişkiliydi. Çok değişkenli doğrusal regresyon analizinde, yaşın tüm aortik elastikiyet parametreleri için bağımsız bir faktör olduğu bulundu.


SONUÇ
Günlük pratikte TTE ile aortik esneklik parametreleri değerlendirilebilir. Bu ölçümlerin benzer yaş gruplarındaki normal değerlerle karşılaştırılması, diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak artmış KV riski olan hastaların erken dönemde saptanmasına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Aort sertliği, aortik elastikiyet, aortik strain, ateroskleroz, kardiyovasküler risk faktörleri

Evaluation of Aortic Elasticity Parameters Measured by Transthoracic Echocardiography in a Normotensive Population: A Single-Center Study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Betül Cengiz Elçioglu, Alparslan Kılıç, Onur Baydar, Şükrü Taylan Şahin, Hülya Gamze Çelik, Vedat Aytekin, Saide Aytekin. Evaluation of Aortic Elasticity Parameters Measured by Transthoracic Echocardiography in a Normotensive Population: A Single-Center Study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 369-377

Sorumlu Yazar: Saide Aytekin
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi