ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan ST Segmenti Yükselmeli Miyokard Enfarktüslü Yaşlı Hastalarda Tiroid Fonksiyonları Tüm Nedenlere Bağlı Uzun Dönem Mortalite ile İlişkilidir [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 387-393 | DOI: 10.5543/tkda.2023.53389

Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan ST Segmenti Yükselmeli Miyokard Enfarktüslü Yaşlı Hastalarda Tiroid Fonksiyonları Tüm Nedenlere Bağlı Uzun Dönem Mortalite ile İlişkilidir

Ender Emre1, Kaan Hancı2, Mustafa Doğuş Gökçek3, Müjdat Aktaş4, Ezgi Kalaycıoğlu1, Mustafa Çetin5, Kurtuluş Karaüzüm3, İrem Karaüzüm3, Ertan Ural3
1Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümleri, Trabzon, Türkiye
2Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümleri, Trabzon, Türkiye
3Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli, Türkiye
4Kardiyoloji Bölümü, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
5Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye

AMAÇ
Çalışmadaki amacımız STEMI tanısı ile primer perkütan koroner girişim yapılan ileri yaş hasta grubunda uzun dönem tüm nedenli mortalite ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişkiyi göstermektir.


YÖNTEM
STEMI tanısı ile primer PKG yapılan 65 yaş üzeri 270 hasta retrospektif olarak incelendi. Dışlanma kriterleri sonrası 198 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar, hastane dışı mortalite durumuna göre 2 gruba ayrıldı. Anjiyografi, laboratuvar, ekokardiyografi ve elektrokardiyografi verileri analiz edildi.


BULGULAR
Çalışmadaki 198 hastanın ortalama yaşı 72,5 ± 6,6 yıl, median takip süresi 1017 ay idi. Mortalite grubunda yaş yüksek saptandı (70,4 ± 5,4 vs. 74,5 ± 6,9, P < 0,001). Multivariate analizde yaş (OR: 1,59, P = 0,003), insülin (OR: 2,561, P = 0,016), Angina Balon zamanı (OR: 1,134, P = 0,002), ciddi darlık sayısı (OR: 1,702, P = 0,003), kreatinin (OR: 3,043, P < 0,001), sT4 (OR: 2,026, P = 0,026) mortalitenin bağımsız prediktörleri olarak saptandı. Korelasyon analizinde sT4 düzeyi, ürik asit düzeyi ile (R: 0,182, P = 0,02) sT3 ise albumin (R: –0,253, P = 0,001) ve kreatinin (R: –0,224, P = 0,003) düzeyleri ile korele bulundu. sT4 düzeyinin 0,99 ng/ml’nin üstünde olmasının mortaliteyi öngördürmedeki duyarlılığı %76, özgüllüğü %54, eğri altında kalan alan 0,675 olarak saptandı. Kaplan–Meier analizinde sT4 yüksekliğinin mortalite ile güçlü ilişki gösterdiği bulundu (P = 0,01).


SONUÇ
Çalışmamızda STEMI tanısı ile primer PTCA yapılan yaşlı hastalarda bilinen faktörlerin dışında tiroid fonksiyonlarındaki subklinik değerlerin mortalite artışı ile ilişkili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, mortalite, STEMI, tiroid

Thyroid Functions Are Associated with All-Cause Long-Term Mortality in Elderly Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ender Emre, Kaan Hancı, Mustafa Doğuş Gökçek, Müjdat Aktaş, Ezgi Kalaycıoğlu, Mustafa Çetin, Kurtuluş Karaüzüm, İrem Karaüzüm, Ertan Ural. Thyroid Functions Are Associated with All-Cause Long-Term Mortality in Elderly Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 387-393

Sorumlu Yazar: Ender Emre, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi