ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Dirençli Hipertansif Hastalarda Nebivolol ve Düşük Doz Spironolaktonun Antihipertansif Etkinliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 381-386 | DOI: 10.5543/tkda.2023.60464

Dirençli Hipertansif Hastalarda Nebivolol ve Düşük Doz Spironolaktonun Antihipertansif Etkinliği

Hamdi Püşüroğlu1, Ender Özal2, Ahmet Yaşar Çizgici3, Yalçın Avcı3, Ali Rıza Demir3, İsmail Bıyık4
1Çam ve Sakura Başak Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Uşak, Türkiye

AMAÇ
Dirençli hipertansiyon artmış mortalite ve morbiditede artış ile ilişkilidir. Dirençli hipertansiyonda optimal medikal tedavi tam olarak belirlenmemiştir. Literatürde dirençli hipertansiyon tedavisi ile ilgili az çalışma vardır. Bu çalışmada dirençli hipertansiyon hastalarında bir üçüncü kuşak beta bloker olan nebivolol 5mg'nin etkinliğini 25 mg spironolakton ile karşılaştırmayı amaçladık.


YÖNTEM
Çalışmaya dirençli hipertansiyonu olan toplam 81 hasta dahil edildi. Spironolakton grubu 38 hastadan, nebivolol grubu ise 43 hastadan oluştu. Dirençli hipertansiyon, hastaların biri diüretik olmak üzere üç veya daha fazla antihipertansif ilaç tedavisi alırken ofis kan basıncının ≥140/90 mmHg olması olarak tanımlandı. Bazal ve 8 haftalık tedaviden sonra ofis ve ambulatuar kan basınçları kaydedildi.


BULGULAR
24 saatlik ambulatuar basıncı takiplerinde sistolik kan basıncı ve diyastolik kan basıncı, hem nebivolol hem de spironolakton gruplarında bazal değerlerle karşılaştırıldığında anlamlı derecede düşüktü. 24 saatlik ortalama sistolik ve diyastolik kan basıncı düşüşü nebivolol grubunda sırasıyla 14,9 ± 19,8 mmHg ve 9,3 ± 12,7 mmHg, spironolakton grubunda 19,5 ± 16,4 mmHg ve 13,7 ± 10,8 mmHg idi. Nebivolol ve spironolakton gruplarının karşılaştırılmasında 24 saatlik ortalama sistolik ve diyastolik kan basıncındaki düşüş farkı anlamlı değildi (P = 0,338 ve P = 0,153).


SONUÇ
Nebivolol dirençli hipertansiyonda etkili bir tedavi seçeneğidir ve nebivololün antihipertansif etkisi düşük doz spironolaktona benzerdir.

Anahtar Kelimeler: Ambulatuar kan basıncı izlemi, nebivolol, dirençli hipertansiyon, spironolakton

Antihypertensive Efficacy Of Nebivolol And Low Dose Spironolactone In Patients With Resistant Hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hamdi Püşüroğlu, Ender Özal, Ahmet Yaşar Çizgici, Yalçın Avcı, Ali Rıza Demir, İsmail Bıyık. Antihypertensive Efficacy Of Nebivolol And Low Dose Spironolactone In Patients With Resistant Hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 381-386

Sorumlu Yazar: Ender Özal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi