ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonunda Uygulanan Anestezi Tipinin Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 394-398 | DOI: 10.5543/tkda.2023.38920

Transkateter Aort Kapak İmplantasyonunda Uygulanan Anestezi Tipinin Etkisi

Şahin Yılmaz1, Gönül Zeren2, İlhan İlker Avcı2, Mustafa Azmi Sungur2, Fatma Can2, Mehmet Fatih Yılmaz2, Barış Şimşek2, Ozan Tezen2, Can Yücel Karabay2
1Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Transkateter aort kapak implantasyonu (TAKİ) sırasında uygulanan anestezi tipinin hastane içi sonlanımlar üzerine etkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Biz bu çalışmada TAKİ yapılan hastalarda kullandığımız anestezi tipinin yoğun bakım yatış süresi (YBYS) ve inotrop ihtiyacı ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.


YÖNTEM
Çalışmamızda Ocak 2016 ile Ocak 2022 tarihleri arasında kardiyoloji kliniğimizde TAKİ uygulanan toplam 140 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar, uygulanan anestezi tipine göre derin sedasyon (DS) ve genel anestezi (GA) olmak üzere 2 gruba ayrıldı.


BULGULAR
Tüm hastaların ortalama yaşı 78,5 ± 8,6 idi ve hastaların 69'u (%49,3) kadındı. YBYS, midazolam dozu, inotropik ajan kullanımı ve işlemle ilişkili hipotansiyon; DS grubunda GA grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü [(1[1-2] ‘e karşı 1[1-2,5] gün, P = 0,03), (2,1 ± 0.4 mg/kg’a karşı 2.3 ± 0,5, P = 0,02), (39 (%37,9) ‘a karşı 22 (%59,5), P = 0,02), (41 (%39,8) ‘e karşı 25 (%67,6), P = 0,004)]. GA, DS’ye göre TAKİ işlemi sırasında inotropik ajan kullanımında artış ile ilişkiliydi (odds ratio = 2,93, %95 güven aralığı = 1,18-7,30, P = 0,02).


SONUÇ
DS altında yapılan TAKİ işlemlerinde inotrop kullanımı daha azdır veYBYS daha kısadır.

Anahtar Kelimeler: Derin sedasyon, genel anestezi, inotrop ihtiyacı, yoğun bakım yatış süresi, transkateter aort kapak implantasyonu

The Effect of Anesthesia Type Applied in Transcatheter Aortic Valve Implantation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Şahin Yılmaz, Gönül Zeren, İlhan İlker Avcı, Mustafa Azmi Sungur, Fatma Can, Mehmet Fatih Yılmaz, Barış Şimşek, Ozan Tezen, Can Yücel Karabay. The Effect of Anesthesia Type Applied in Transcatheter Aortic Valve Implantation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 394-398

Sorumlu Yazar: Gönül Zeren, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi