ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
İzole Koroner Arter Bypass Ameliyatı Sonrası Postoperatif Atriyal Fibrilasyon Gelişiminde Küçük Hava Yolu Disfonksiyonunun Prediktif Rolü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 399-406 | DOI: 10.5543/tkda.2023.33522

İzole Koroner Arter Bypass Ameliyatı Sonrası Postoperatif Atriyal Fibrilasyon Gelişiminde Küçük Hava Yolu Disfonksiyonunun Prediktif Rolü

Arda Güler1, Mehmet Altunova1, Ayşe Beril Türkyılmaz1, Emre Yılmaz2, Ayfer Utkusavaş3, Meltem Tekin1, Hüseyin Karakurt1, Taner İyigün4, Ali Kemal Kalkan1, Ünal Aydın4, Burak Onan4, Mehmet Ertürk1
1Kardiyoloji Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,
2Kardiyoloji Anabilim Dalı, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Giresun, Türkiye
3Göğüs Hastalıkları Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
4Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Atriyal fibrilasyon (AF), koroner arter baypas cerrahisi (KABG) sonrası en yaygın aritmidir. Akciğer fonksiyonlarında bozulma ile AF arasındaki ilişki daha önce tarif edilmiştir. Bu çalışmada amacımız, izole KABG geçiren hastalarda küçük hava yolu fonksiyonunun postoperatif AF (PoAF) tahmin etmede prognostik etkisini değerlendirmekti.


YÖNTEM
Ocak 2020 ile Ağustos 2020 arasında merkezimizde izole KABG uygulanmış olan 283 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Hastalar, PoAF varlığına göre 2 gruba ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri kaydedildi; ameliyat öncesi yapılmış olan spirometri parametreleri değerlendirildi. Küçük hava yolu fonksiyonu, spirometri ile ölçülen zorlu orta ekspiratuvar akım (FEF25%-75%) değerleri ile belirlendi. Demografik verilerin iki grup arasında dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için propensity skoru eşleştirme yöntemi uygulandı.


BULGULAR
Çalışma popülasyonumuzdaki PoAF sıklığı %30,7 idi. Propensity eşleştirmesi sonrasındaki analizde FEV1/FVC% [80,6 (73,8-87,8) vs. 76,3 (66,7-81,6), P = 0,006] ve FEF25%-75% (87,4 ± 14,2 vs. 75,2 ± 15,8, P = 0,001) PoAF grubunda anlamlı derecede daha düşüktü. Çok değişkenli analizde, lökosit sayısı, sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu, kross-klemp süresi ve FEF25%-75% izole KABG sonrası PoAF gelişiminin bağımsız prediktörleri olarak bulundu. ROC eğrisi analizinde, 81% optimal eşik değeri ile FEF25%-75% PoAF varlığını %63,8 duyarlılık ve %70,1 özgüllükle tespit edebildi.


SONUÇ
Çalışmamız, özellikle küçük hava yolu obstrüksiyonunun bir göstergesi olan FEF25%-75% gibi spirometri parametrelerinin, izole KABG geçiren hastalarda PoAF gelişimi için basit bir öngörü aracı olabileceğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas cerrahisi, postoperatif atriyal fi, brilasyon, küçük hava yolu fonksiyonu, spirometri

The Predictive Role of Small Airway Dysfunction in Postoperative Atrial Fibrillation After Isolated Coronary Artery Bypass Surgery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Arda Güler, Mehmet Altunova, Ayşe Beril Türkyılmaz, Emre Yılmaz, Ayfer Utkusavaş, Meltem Tekin, Hüseyin Karakurt, Taner İyigün, Ali Kemal Kalkan, Ünal Aydın, Burak Onan, Mehmet Ertürk. The Predictive Role of Small Airway Dysfunction in Postoperative Atrial Fibrillation After Isolated Coronary Artery Bypass Surgery. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 399-406

Sorumlu Yazar: Arda Güler, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi