TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 37 (1)
Cilt: 37  Sayı: 1 - Ocak 2009
ARAŞTIRMA
1.
Akut koroner sendromlu orta riskli hastalarda NT-proBNP’nin TIMI risk skoruna prognostik katkısı
Additive prognostic value of NT-proBNP over TIMI risk score in intermediate-risk patients with acute coronary syndrome
Nihan Kahya Eren, Faruk Ertaş, Ümit Yüksek, Çayan Çakır, Cem Nazlı, Mehmet Köseoğlu, Oktay Ergene
PMID: 19225247  Sayfalar 1 - 8

2.
Üçüncü basamak bir hastanede infektif endokarditli 68 olguda klinik spektrum, başvuru şekilleri ve mortalite açısından risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Clinical spectrum, presentation, and risk factors for mortality in infective endocarditis: a review of 68 cases at a tertiary care center in Turkey
Aylin Tuğcu, Özlem Yıldırımtürk, Corç Baytaroğlu, Hilal Kurtoğlu, Özkan Köse, Murat Şener, Saide Aytekin
PMID: 19225248  Sayfalar 9 - 18

3.
Akut miyokard infarktüsü nedeniyle primer perkütan girişim uygulanan hastalarda başvuru anındaki hs-CRP düzeyinin önemi
The significance of admission hs-CRP in patients undergoing primary percutaneous intervention for acute myocardial infarction
Kumral Ergün Çağlı, Serkan Topaloğlu, Dursun Aras, Emre Nuri Günel, Mehmet Fatih Özlü, Belma Uygur, Erkan Baysal, Nihat Şen
PMID: 19225249  Sayfalar 19 - 25

4.
Metabolik sendromlu hastalarda statin tedavisinin inflamasyon üzerine etkisi
The effect of statin treatment on inflammation in patients with metabolic syndrome
Mustafa Aydın, Tolga Onuk, Sait Mesut Doğan, Nesligül Yıldırım, Erkan Demirci, Ezgi Kalaycıoğlu, Hediye Madak, Ziyaeddin Aktop, Mehmet Ali Çetiner, Muhammet Raşit Sayın, Sibel Karaaslan
PMID: 19225250  Sayfalar 26 - 34

5.
Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARRİF-BD) Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği
The Cardiovascular Disease Risk Factors Knowledge Level (CARRF-KL) Scale: a validity and reliability study
İnci Arıkan, Selma Metintaş, Cemalettin Kalyoncu, Zeki Yıldız
PMID: 19225251  Sayfalar 35 - 40

6.
Ölümcül pulmoner emboliye yol açan serbest yüzen dev trombüsün sağ atriyuma geçişinin ekokardiyografik olarak izlenmesi
Witnessed migration of a giant, free-floating thrombus into the right atrium during echocardiography, leading to fatal pulmonary embolism
Gülizar Sökmen, Abdullah Sökmen, Alptekin Yasım, Hafize Öksüz
PMID: 19225252  Sayfalar 41 - 43

OLGU BILDIRISI
7.
Sol Valsalva sinüsünden köken alan anormal sağ koroner artere perkütan koroner girişimin güçlükleri
Anomalous right coronary artery from the left sinus of Valsalva presenting a challenge for percutaneous coronary intervention
Mustafa Çalışkan, Özgür Çiftçi, Hakan Güllü, Mete Alpaslan
PMID: 19225253  Sayfalar 44 - 47

8.
Koroner arterleri normal olan genç bir erkekte disülfiram-alkol etkileşimi ile ilişkili akut miyokard infarktüsü
Acute myocardial infarction associated with disulfiram-alcohol interaction in a young man with normal coronary arteries
Yelda Tayyareci, Esra Acarel
PMID: 19225254  Sayfalar 48 - 50

9.
Bir çocukta nadir bir göğüs ağrısı nedeni olarak spontan pnömomediastinum
Spontaneous pneumomediastinum in a child as a rare cause of chest pain
Haşim Olgun, Atila Türkyılmaz, Yener Aydın, Naci Ceviz
PMID: 19225255  Sayfalar 51 - 52

10.
İdiyopatik hipoparatiroidiye bağlı gelişen kalp yetersizliği: Olgu sunumu
Cardiac failure secondary to idiopathic hypoparathyroidism: a case report
Filiz Özerkan, Hasan Güngör, Mehdi Zoghi, Sanem Nalbantgil
PMID: 19225256  Sayfalar 53 - 56

11.
Gebelerde mekanik protez kapak trombozu: İki olgu sunumu
Prosthetic mechanic valve thrombosis in pregnant women: a report of two cases
Mehmet Tuğrul İnanç, Orhan Doğdu, Mehmet Güngör Kaya, Ali Doğan
PMID: 19225257  Sayfalar 57 - 60

ARAŞTIRMA
12.
Kardiyovasküler tıp makalelerimizde 2008 yılında nicelik ve nitelik artışı
Turkey’s articles in cardiovascular medicine displayed quantitative and qualitative improvements in 2008
Altan Onat
PMID: 19225258  Sayfalar 61 - 75

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Sol atriyumda dev anevrizmanın çokkesitli bilgisayarlı tomografi ve ekokardiyografi ile görüntülenmesi
Case images: Visualization of a giant left atrial aneurysm by multidetector computed tomography and echocardiography
Cihan Akgul Ozmen, Ömer Alyan, Bernas Altıntaş, Zülküf Karahan
PMID: 19225259  Sayfa 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Sol ventrikül apeksinde doğuştan kontraktil divertikül
Case images: A congenital contractile left ventricular diverticulum in the apex
Hasan Orhan Özer, Çağlar Emre Çağlayan, Vedat Davutoğlu, Mehmet Murat Sucu
PMID: 19225260  Sayfa 77
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Görüntülü olgu örnekleri: Sol ventrikülde dev yalancı anevrizmanın üçboyutlu ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Three-dimensional echocardiographic evaluation of a giant left ventricular pseudoaneurysm
Yeşim Güray, Burcu Demirkan, Ayça Boyacı, Fehmi Katırcıoğlu
PMID: 19225261  Sayfa 78
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
16.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comments on Cardiology Publications
Ertan Ural
Sayfa 79
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale