Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Metabolik sendromlu hastalarda statin tedavisinin inflamasyon üzerine etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 26-34

Metabolik sendromlu hastalarda statin tedavisinin inflamasyon üzerine etkisi

Mustafa Aydın, Tolga Onuk, Sait Mesut Doğan, Nesligül Yıldırım, Erkan Demirci, Ezgi Kalaycıoğlu, Hediye Madak, Ziyaeddin Aktop, Mehmet Ali Çetiner, Muhammet Raşit Sayın, Sibel Karaaslan
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak

AMAÇ
Metabolik sendromun (MS) patogenezinde inflamasyon önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, MS’li hastalarda fluvastatin tedavisinin inflamatuvar belirteçler üzerine etkisi araştırıldı.
Ça­lış­ma pla­nı: Çalışmaya MS tanılı 47 hasta (36 kadın, 11 erkek; ort. yaş 55±8) alındı. Metabolik sendrom tanısı NCEP ATP III ölçütlerinden en az üçünün varlığıyla kondu. Bütün hastalara altı hafta boyunca 80 mg fluvastatin tedavisi uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrasında laboratuvar parametreleri ölçüldü; periferik kan lökositleri akım sitometri yöntemiyle değerlendirildi. Hasta grubunun verileri, yaş ve cinsiyet uyumlu 47 sağlıklı bireyden (33 kadın, 14 erkek; ort. yaş 52±8) oluşan kontrol grubuyla karşılaştırıldı.
Bul­gu­lar: Tedavi sonrasında total kolesterol, LDL-kolesterol ve trigliserid düzeylerinde (p<0.005) ve C-reaktif protein düzeyinde (p<0.05) anlamlı düşüş görüldü. Metabolik sendromlu grupta 33 hastada (%70.2) insülin direnci vardı. İnsülin direncinde tedavi sonrasında anlamlı değişiklik olmadı. Akım sitometrik incelemede, lökosit yüzey antijenlerinden CD16+56, CD8+(CD28+), granülosit CD11c ve total lenfositte tedavi öncesine göre anlamlı azalma (p<0.05), CD4/CD8 oranında ise anlamlı artış görüldü (p<0.05). Tedavi öncesinde MS’li hastalarda, monositlerdeki CD14, CD11b, CD11c ve CD63’ün, granülositlerdeki CD11b ve CD11c’nin ortalama floresan yoğunluğu kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Statin tedavisi sonrasında lenfositlerin yüzeyindeki CD3’ün, monositlerin ve granülositlerin yüzeyindeki CD11b ve CD11c’nin ortalama floresan yoğunluğunda anlamlı azalma sağlandı (p<0.05); bu değerlerin hepsi tedavi sonrasında kontrol grubu ile benzerlik içindeydi (p>0.05).
So­nuç: Bulgularımız metabolik sendrom patogenezinde inflamasyonun önemli rol oynayabileceğini ve statin tedavisi ile bu etkinin kontrol altına alınabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Antikolesteremik ajan/terapötik kullanım, antijen, biyolojik belirteç, trombosit; hücre bağlanma molekülü; akım sitometri; lökosit; metabolik sendrom X; monosit.

The effect of statin treatment on inflammation in patients with metabolic syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Aydın, Tolga Onuk, Sait Mesut Doğan, Nesligül Yıldırım, Erkan Demirci, Ezgi Kalaycıoğlu, Hediye Madak, Ziyaeddin Aktop, Mehmet Ali Çetiner, Muhammet Raşit Sayın, Sibel Karaaslan. The effect of statin treatment on inflammation in patients with metabolic syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 26-34

Sorumlu Yazar: Mustafa Aydın, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale