Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol Valsalva sinüsünden köken alan anormal sağ koroner artere perkütan koroner girişimin güçlükleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 44-47

Sol Valsalva sinüsünden köken alan anormal sağ koroner artere perkütan koroner girişimin güçlükleri

Mustafa Çalışkan, Özgür Çiftçi, Hakan Güllü, Mete Alpaslan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Kırk bir yaşında erkek hasta kötüleşen angina yakınmasıyla başvurdu. Yapılan koroner anjiyografide sol ön inen (LAD) koroner arterin orta bölümünde %70 darlık görüldü. Sağ koroner arterde (RCA) Judkins sağ 3.5 ve 4.0 cm’lik tanısal kateterler ile selektif kanülasyon sağlanamaması üzerine, aort köküne nonselektif injeksiyonla, sol Valsalva sinüsünden köken alan anormal RCA ve sağ ventrikül dalının hemen proksimalinde %80 darlık görüntülendi. İlk perkütan koroner girişim (PKG) LAD’ye yapılarak yeterli anjiyografik sonuç sağlandı. Bir hafta sonra tekrarlanan PKG’de Judkins tanısal kateterler (sağ 4 ve 5 cm; sol 4, 5 ve 6 cm) ile RCA’nın kanülasyonu yine gerçekleştirilemedi. Sonunda, çokamaçlı 7-F Hockey Stick kılavuz kateter ile selektif kanülasyon sağlanabildi ve artere stent yerleştirildi. Girişimden sonra hasta sorunsuz şekilde iyileşti. Anormal RCA’lı olgularda alışılmış tekniklerle kanülasyonunun sağlanamadığı durumlarda çokamaçlı Hockey Stick kılavuz kateter kullanılması işe yarayabilir.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, transluminal, perkütan koroner, koroner anjiyografi, koroner damar anomalisi; kalp kateterizasyonu; Valsalva sinüsü; stent.

Anomalous right coronary artery from the left sinus of Valsalva presenting a challenge for percutaneous coronary intervention

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Çalışkan, Özgür Çiftçi, Hakan Güllü, Mete Alpaslan. Anomalous right coronary artery from the left sinus of Valsalva presenting a challenge for percutaneous coronary intervention. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 44-47

Sorumlu Yazar: Özgür Çiftçi, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale