Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut miyokard infarktüsü nedeniyle primer perkütan girişim uygulanan hastalarda başvuru anındaki hs-CRP düzeyinin önemi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 19-25

Akut miyokard infarktüsü nedeniyle primer perkütan girişim uygulanan hastalarda başvuru anındaki hs-CRP düzeyinin önemi

Kumral Ergün Çağlı1, Serkan Topaloğlu1, Dursun Aras1, Emre Nuri Günel2, Mehmet Fatih Özlü1, Belma Uygur1, Erkan Baysal1, Nihat Şen1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Kütahya Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Kütahya

AMAÇ
Akut ST-segment yükselmeli miyokard infarktüsü (STEMI) nedeniyle primer perkütan girişim (PKG) yapılan hastalarda, başvuru anındaki yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP) düzeyinin miyokard reperfüzyonu ve hastane içi istenmeyen olaylar açısından önemi değerlendirildi.
Ça­lış­ma pla­nı: Semptomların ilk altı saatinde akut STEMI nedeniyle PKG uygulanan ardışık 43 hastanın (34 erkek, 9 kadın; ort. yaş 59±11) koroner anjiyogramlarında, TIMI akım derecesi, düzeltilmiş TIMI kare sayısı ve miyokardın boyanma derecesi (MBD) belirlendi. İşlem sonrası 90. dakika elektrokardiyogramları ST-segment düzelmesi açısından incelendi. Hastanede yatış süresince gelişen istenmeyen kardiyovasküler olaylar kaydedildi. Perkütan girişimden hemen önce alınan kanda, immünnefelometrik yöntemle hs-CRP düzeyi ölçüldü.
Bul­gu­lar: Ortalama hs-CRP düzeyi 1.35±1.17 mg/dl bulundu. Ortanca değerine göre (0.98 mg/dl), hs-CRP düzeyi düşük olan grupta (n=22) hipertansiyon oranı daha düşük (p=0.047), sol ön inen ve sirkumfleks arterlerin TIMI kare sayıları daha az (sırasıyla, p=0.010 ve p=0.033), ST düzelmesi daha fazla (p=0.000), MBD daha iyi (p=0.015) ve hastanede yatış süresi daha kısa (p=0.028) bulundu. Altı hastada (%14) istenmeyen kardiyovasküler olay gelişti; bunların beşinde (5/21) hs-CRP 0.98 mg/dl’nin üzerindeydi. hs-CRP düzeyi ile sol ön inen arter (r=0.388, p=0.01) ve sirkumfleks arterin (r=0.336, p=0.027) düzeltilmiş TIMI kare sayıları ve hastanede yatış süresi (r=0.357, p=0.019) arasında anlamlı pozitif; MBD arasında (r=-0.415, p=0.006) anlamlı negatif ilişki saptandı. Çoklu regresyon analizinde hs-CRP, ST düzelmesinin bağımsız göstergesi idi (p=0.008). ROC analizinde, 0.88 mg/dl’den yüksek hs-CRP’nin kötü MBD’yi tahmin etmedeki duyarlığı %73, özgüllüğü %31 bulundu (%95 güven aralığı 0.577-0.899, p=0.01).
So­nuç: Primer PKG uygulanan STEMI hastalarında başvurudaki yüksek hs-CRP düzeyi kötü miyokard perfüzyonu ve hastanede yatış süresinin uzaması ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, transluminal, perkütan koroner, kan akım hızı; koroner dolaşım; C-reaktif protein; elektrokardiyografi; miyokard infarktüsü; miyokard reperfüzyonu; prognoz.

The significance of admission hs-CRP in patients undergoing primary percutaneous intervention for acute myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kumral Ergün Çağlı, Serkan Topaloğlu, Dursun Aras, Emre Nuri Günel, Mehmet Fatih Özlü, Belma Uygur, Erkan Baysal, Nihat Şen. The significance of admission hs-CRP in patients undergoing primary percutaneous intervention for acute myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 19-25

Sorumlu Yazar: Kumral Ergün Çağlı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale