Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut koroner sendromlu orta riskli hastalarda NT-proBNP’nin TIMI risk skoruna prognostik katkısı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 1-8

Akut koroner sendromlu orta riskli hastalarda NT-proBNP’nin TIMI risk skoruna prognostik katkısı

Nihan Kahya Eren1, Faruk Ertaş1, Ümit Yüksek1, Çayan Çakır1, Cem Nazlı1, Mehmet Köseoğlu2, Oktay Ergene1
1İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İzmir, Türkiye

AMAÇ
N-terminal pro-beyin natriuretik peptid (NT-proBNP) düzeyinin, orta riskli olarak sınıflandırılmış, ST yükselmesi olmayan akut koroner sendromlu (NSTE-AKS) hastalarda daha ileri risk derecelendirmesine katkısı araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya TIMI risk skoruna göre orta riske (skor 3-5) sahip, NSTE-AKS’li 137 hasta (85 erkek, 52 kadın; ort. yaş 62±11) alındı. Son angina atağının 12. saatinde alınan kan örneklerinde serum NT-pro BNP düzeyi ölçüldü ve hastalar NT-proBNP düzeyine göre dört çeyreğe (kuartil) ayrıldı: 17-310 pg/ml (n=34), 313-688 pg/ml (n=35), 724-2,407 pg/ml (n=34) ve 2,575-24,737 pg/ml (n=34). Hastalar çalışmanın birincil sonlanım noktası olan mortalite açısından ortalama 21.8±7.1 ay takip edildi.

BULGULAR
Yirmi yedi (%19.7) ölümle karşılaşıldı: bunların 14’ü dördüncü çeyrekte idi (4. çeyreğe göre 1, 2, 3. çeyrekler için sırasıyla p=0.02, p=0.01 ve p<0.01). Ölümler açısından ilk üç çeyrek arasında anlamlı farklılık görülmedi. Kaplan-Meier analizinde en düşük kümülatif sağkalım yine dördüncü çeyrekte görüldü (4. çeyreğe göre 1, 2, 3. çeyrekler için sırasıyla, log rank testi, p=0.041, p=0.026 ve p=0.009). NT-proBNP düzeyi ölen hastalarda, yaşayanlardan anlamlı derecede yüksekti (p=0.01). Tekdeğişkenli analizde, mortalite ayrıca TIMI risk skoru, ejeksiyon fraksiyonu ve yaş ile de ilişkili bulundu. Ölen hastalar, yaşayanlardan daha ileri yaştaydı (ort. yaş 65.6±11.9 ve 60.7±11.0; p=0.048) ve ejeksiyon fraksiyonu daha düşüktü (%46.3±11 ve %54.1±9.8; p<0.001). TIMI risk skoru 3, 4, 5 olan hastalarda mortalite oranı sırasıyla %25.9, %29.6 ve %44.4 bulundu (TIMI 3-4 için p=0.58; TIMI 3-5 için p=0.001; TIMI 4-5 için p=0.013). Cox oransal risk analizinde sadece TIMI risk skoru mortalite için bağımsız öngördürücü olarak bulundu (risk oranı 2.3, %95 güven aralığı 1.4-3.8, p=0.001).

SONUÇ
Orta riskli AKS hastalarında NT-proBNP, uzun dönem mortalitenin öngörülmesinde TIMI risk skoruna ek bilgi sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Angina, kararsız, biyolojik belirteç; koroner hastalık; natriüretik peptid, beyin; prognoz; risk değerlendirmesi

Additive prognostic value of NT-proBNP over TIMI risk score in intermediate-risk patients with acute coronary syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nihan Kahya Eren, Faruk Ertaş, Ümit Yüksek, Çayan Çakır, Cem Nazlı, Mehmet Köseoğlu, Oktay Ergene. Additive prognostic value of NT-proBNP over TIMI risk score in intermediate-risk patients with acute coronary syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Nihan Kahya Eren, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale