ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 47 (7)
Cilt: 47  Sayı: 7 - Ekim 2019
GÖRÜŞ
1.
Türk Kardiyoloji Yeterlik Kurulu’nun Kardiyoloji Yeterlik Bilgi Sınavı’na ilişkin görüş ve önerileri
The opinion and recommendations of Turkish Board for Accreditation in Cardiology on Board Examination
Aylin Yıldırır, Armağan Altun, Dilek Ural, Murat Özdemir, Özgür Aslan, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 31582681  doi: 10.5543/tkda.2019.67457  Sayfalar 549 - 551
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRYAL YORUM
2.
Uzun dönem statin kullanan hastalarda periferik polinöropati gelişimi
Peripheral polyneuropathy in patients receiving long-term statin therapy
Öner Özdogan
PMID: 31582676  doi: 10.5543/tkda.2019.52735  Sayfalar 552 - 553
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

ARAŞTIRMA
3.
Uzun dönem statin kullanan hastalarda periferik polinöropati gelişimi
Peripheral polyneuropathy in patients receiving long-term statin therapy
Ibrahim Halil Özdemir, Özge Copkiran, Hakan Tıkız, Canan Tıkız
PMID: 31582682  doi: 10.5543/tkda.2019.78379  Sayfalar 554 - 563

4.
Persistan atriyal fibrilasyonlu hastalarda serum galektin-3 seviyeleri başarılı elektriksel kardiyoversiyondan sonra erken nüksü öngördürür
Serum galectin-3 level predicts early recurrence following successful direct-current cardioversion in persistent atrial fibrillation patients
Kadri Murat Gürses, Muhammed Ulvi Yalçın, Duygu Koçyiğit, Hande Canpınar, Ahmet Hakan Ateş, Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Dicle Güç, Kudret Aytemir
PMID: 31582678  doi: 10.5543/tkda.2019.58399  Sayfalar 564 - 571

5.
Son dönem böbrek hastalarında hemodiyaliz etkinliğinin ventriküler repolarizasyon üzerine etkisi
The effect of hemodialysis adequacy on ventricular repolarization in end-stage kidney disease
Belma Kalaycı, Engin Onan, Saime Paydaş, Bülent Kaya, Ülkü Adam, Serkan Besli, Süleyman Kalaycı, Fürüzan Köktürk
PMID: 31582680  doi: 10.5543/tkda.2019.64359  Sayfalar 572 - 580

6.
Komplikasyonsuz miyoperikardit geçiren genç hastaların klinik özellikleri ve orta süreli izlem sonuçları
Clinical characteristics and intermediate-term outcomes of young patients with uncomplicated myopericarditis
Kudret Keskin, Gökhan Çetinkal, Süleyman Sezai Yıldız, Serhat Sığırcı, Güneş Melike Doğan, Kadriye Orta Kılıçkesmez
PMID: 31582679  doi: 10.5543/tkda.2019.63306  Sayfalar 581 - 586

7.
Mukopolisakkaridoz tip VI’lı çocuklarda kardiyovasküler bulgular ve enzim replasman tedavisinin etkisi
Cardiovascular findings and effects of enzyme replacement therapy in patients with mucopolysaccharidosis type VI
Emine Azak, Mehmet Gündüz
PMID: 31582674  doi: 10.5543/tkda.2019.44502  Sayfalar 587 - 593

8.
Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi yeni pulmoner hipertansiyon tanımlamasının pre-kapiller pulmoner hipertansiyon prevalansına etkisi
The impact of the new World Symposium on Pulmonary Hypertension definition of pulmonary hypertension on the prevalence of pre-capillary pulmonary hypertension
Ümit Yaşar Sinan, Özge Çetinarslan, Alev Arat Özkan, Murat Kazım Ersanlı, Mehmet Serdar Küçükoğlu
PMID: 31582683  doi: 10.5543/tkda.2019.80027  Sayfalar 594 - 598

9.
Dislipidemi kılavuzuna uyumun, bilgi ve hasta algı düzeylerinin gerçek yaşamda saptanması
Evaluation of perceptions, knowledge and compliance with guidelines in real-life practice: A survey on the under-treatment of hypercholesterolemia
Volkan Doğan, Özcan Başaran, Bülent Özlek, Oğuzhan Çelik, Eda Özlek, Cem Çil, Ibrahim Halil Özdemir, Ibrahim Rencüzoğulları, Fatma Özpamuk Karadeniz, Lütfü Bekar, Mujdat Aktas, Mubariz Murat Resulzade, Macit Kalçık, Gökhan Aksan, Göksel Çinier, Kadriye Halli Akay, Kadir Ugur Mert, Murat Biteker, Meral Kayıkçıoğlu
PMID: 31582673  doi: 10.5543/tkda.2019.39293  Sayfalar 599 - 608

OLGU BILDIRISI
10.
Poliüretan kaplı stent ile koroner anevrizmanın dışlanması
Exclusion of a coronary aneurysm with a polyurethane-covered stent
Murat Çimci, Fabio Rigamonti, Laura Varotto, Anne-Lise Hachulla, Marco Roffi
doi: 10.5543/tkda.2018.02446  Sayfalar 609 - 611

11.
Perkütan iliyak stent sonrası olan parapleji: Bu nasıl oldu?
Paraplegia after percutaneous iliac stenting: How did that happen?
Emre Ozdemir, Mustafa Karaca, Ayşen Suzen Ekinci
PMID: 31582671  doi: 10.5543/tkda.2019.10452  Sayfalar 612 - 615

12.
Olağan dışı bir kalp pili uyarı artefaktı
An unusual pacing artifact
Amjad Abualsuod, Hakan Paydak, Naga Venkata Pothineni
PMID: 31582675  doi: 10.5543/tkda.2018.52386  Sayfalar 616 - 618

13.
Ciddi pulmoner stenozu olan gebede pulmoner balon valvüloplasti uygulaması
Pulmonary balloon valvuloplasty in a pregnant woman with severe pulmonary stenosis
Yusuf Ziya Şener, Levent Şahiner, Metin Okşul, Ergün Barış Kaya, Kudret Aytemir
PMID: 31582677  doi: 10.5543/tkda.2018.55136  Sayfalar 619 - 621

NASIL YAPALIM?
14.
3-boyutlu ekokardiyografi bölüm II: İyi görüntü için pratik öneriler
3-dimensional echocardiography part II: Practical clues for optimum imaging
Zehra Gölbaşı, Kumral Çağlı
PMID: 31582670  doi: 10.5543/tkda.2019.06698  Sayfalar 622 - 629
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Coronary artery fistula mimicking an interventricular septal defect
Alimohammad Hajizeinali, Ali Hosseinsabet
PMID: 31582672  doi: 10.5543/tkda.2019.28846  Sayfa 630
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

16.
Sag internal iliyak arterden, sağ ayak bileğine kadar uzanan iyi gelişmiş kollateral ağı
Well-developed curly collateral arteries from the right internal iliac artery to the right ankle diagnosed with multimodality imaging
Semih Kalkan, Ahmet Karaduman, Nuri Havan, Ferhat Keten, Elnur Alizade
PMID: 31582684  doi: 10.5543/tkda.2019.98105  Sayfa 631
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

DIĞER YAZILAR
17.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 632
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi