Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ciddi pulmoner stenozu olan gebede pulmoner balon valvüloplasti uygulaması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 619-621 | DOI: 10.5543/tkda.2018.55136

Ciddi pulmoner stenozu olan gebede pulmoner balon valvüloplasti uygulaması

Yusuf Ziya Şener, Levent Şahiner, Metin Okşul, Ergün Barış Kaya, Kudret Aytemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Pulmoner stenoz nadir bir valvüler hastalık olup tüm doğuştan kalp hastalıklarının %7–%12’sini oluşturur. Hafif ve orta derecede pulmoner stenoz genellikle semptomsuz olup hastalar sıklıkla başka nedenle yapılan ekokardiyografik değerlendirme sırasında tesadüfen tanı alırlar. Ciddi pulmoner stenoz ise artmış sağ ventrikül basıncı ve sağ ventrikül yetersizliği ilişkili semptomlar ile kendini gösterir. Gebelik sürecinde kardiyovasküler sistemde kalp hızında ve ekstraselüler sıvıda artış ile birlikte büyüyen uterusun inferiyor vena kavaya basısı sonucu venöz geri dönüşte azalma gibi fizyolojik değişiklikler meydana gelir ve bu nedenle kapak hastalıkları gebelerde artmış kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Hafif ve orta derecede pulmoner stenoz gebelikte iyi tolere edilirken ciddi pulmoner stenoz maternal ve fetal perinatal komplikasyonlarda artış ile ilişkilidir. Bu yazıda üçüncü trimesterde başarılı pulmoner balon valvüloplasti uygulanan ciddi pulmoner stenozlu bir gebe hasta sunduk.

Anahtar Kelimeler: Balon valvüloplasti, gebelik, pulmoner stenoz.Pulmonary balloon valvuloplasty in a pregnant woman with severe pulmonary stenosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yusuf Ziya Şener, Levent Şahiner, Metin Okşul, Ergün Barış Kaya, Kudret Aytemir. Pulmonary balloon valvuloplasty in a pregnant woman with severe pulmonary stenosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 619-621

Sorumlu Yazar: Yusuf Ziya Şener, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale