Perkütan iliyak stent sonrası olan parapleji: Bu nasıl oldu? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 612-615 | DOI: 10.5543/tkda.2019.10452

Perkütan iliyak stent sonrası olan parapleji: Bu nasıl oldu?

Emre Ozdemir1, Mustafa Karaca1, Ayşen Suzen Ekinci2
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nörofizyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye

Perkütan iliyak anjiyoplasti sonrası spinal kord iskemisi (SKİ) ve parapleji çok nadir bir komplikasyondur. İki taraflı iliyak stent sonrası gelişen SKİ ve paraplejinin olduğu nadir bir olguyu sunarak, yaygın aterosklerozu varlığında spinal kan akımının değişimi ile böyle bir komplikasyonun olabileceğinin akılda olması gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Nöral pleksus hasarı, parapleji; perkütan iliak anjiyoplasti; spinal kord iskemi; stent.

Paraplegia after percutaneous iliac stenting: How did that happen?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Emre Ozdemir, Mustafa Karaca, Ayşen Suzen Ekinci. Paraplegia after percutaneous iliac stenting: How did that happen?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 612-615

Sorumlu Yazar: Emre Ozdemir, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale