Persistan atriyal fibrilasyonlu hastalarda serum galektin-3 seviyeleri başarılı elektriksel kardiyoversiyondan sonra erken nüksü öngördürür [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 564-571 | DOI: 10.5543/tkda.2019.58399

Persistan atriyal fibrilasyonlu hastalarda serum galektin-3 seviyeleri başarılı elektriksel kardiyoversiyondan sonra erken nüksü öngördürür

Kadri Murat Gürses1, Muhammed Ulvi Yalçın2, Duygu Koçyiğit3, Hande Canpınar4, Ahmet Hakan Ateş5, Uğur Canpolat5, Hikmet Yorgun5, Dicle Güç4, Kudret Aytemir5
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Selcuk Üniversitesi, Kardiyolojii Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Dinar Devlet hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Afyonkarahisar, Türkiye
4Hacettepe Üniversitesi,Kanser Enstitüsi, Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye
5Hacettepe Üniversitesi,Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye

AMAÇ
Atriyal yeniden şekillenmenin elektriksel kardiyoversiyondan sonra atriyal fibrilasyon (AF) nüksünde katkısı bulunduğu düşünülmektedir. Daha önceki çalışmalarda, enflamasyon ve ektraselüler matriks döngüsü ile ilişkili belirteçlerin elektriksel kardiyoversiyon sonrası AF nüksü ile ilişkisi incelenmiştir. Buna karşın, kardiyak fibrozis de dahil çeşitli fibrotik durumlarda rol oynadığı bilinen galektin-3 ile ilgili yeterli veri yoktur. Bu çalışmada, serum galektin-3 düzeyinin başarılı elektriksel kardiyoversiyon sonrası AF nüksünü öngörmedeki rolü araştırıldı.

YÖNTEMLER
Elektriksel kardiyoversiyon planlanan persistan AF’li 90 hasta çalışmaya alındı. Hastaların serum örneklerindeki galektin-3 seviyeleri elektriksel kardiyoversiyondan önce ELISA yöntemi ile ölçüldü. Hastalar, elektriksel kardiyoversiondan sonra, AF nüksü açısından üç ay süreyle takip edildi.

BULGULAR
Başarılı elektriksel kardiyoversiyon uygulanan 90 AF’li hasta (55.33±7.94 yıl; %53.33 erkek) çalışmaya alındı. Üç aylık takip sürecinde 28 (%31.11) hastada erken AF nüksü saptandı. AF nüksü olan hastalarda, daha büyük sol atriyum hacim indeksi (33.35±2.45 ve 29.21±3.08 mL/m2, p<0.001) ve daha yüksek serum galektin-3 düzeyleri (0.88 [0.52–1.32] ve 0.60 [0.38–0.91] ng/mL, p<0.001) saptandı. Çok değişkenli analizde elektriksel kardiyoversiyon uygulama sayısı (HR: 1.879, %95 GA: 1.052–3.355, p=0.033), sol atriyum hacim indeksi (HR: 1.180, %95 GA: 1.028–1.354, p=0.018) ve serum galektin-3 düzeyleri (HR: 11.933, %95 GA: 1.220–116.701, p=0.033) erken AF nüksünün bağımsız öngördürücüleri olarak bulundu.

SONUÇ
Dolaşımda bulunan galektin-3 seviyesi, elektriksel kardiyoversiyon uygulanan hastalarda erken AF nüksüyle ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, elektriksel kardiyoversiyon; galektin-3; yeniden şekillenme.

Serum galectin-3 level predicts early recurrence following successful direct-current cardioversion in persistent atrial fibrillation patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kadri Murat Gürses, Muhammed Ulvi Yalçın, Duygu Koçyiğit, Hande Canpınar, Ahmet Hakan Ateş, Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Dicle Güç, Kudret Aytemir. Serum galectin-3 level predicts early recurrence following successful direct-current cardioversion in persistent atrial fibrillation patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 564-571

Sorumlu Yazar: Muhammed Ulvi Yalçın, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale