Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi yeni pulmoner hipertansiyon tanımlamasının pre-kapiller pulmoner hipertansiyon prevalansına etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 594-598 | DOI: 10.5543/tkda.2019.80027

Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi yeni pulmoner hipertansiyon tanımlamasının pre-kapiller pulmoner hipertansiyon prevalansına etkisi

Ümit Yaşar Sinan, Özge Çetinarslan, Alev Arat Özkan, Murat Kazım Ersanlı, Mehmet Serdar Küçükoğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ
1. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi’nde (Genova, 1973) pulmoner hipertansiyon (PH), sağ kalp katateri ile istirahatte supin pozisyonunda ölçülen ortalama pulmoner arter basıncının (PAB) ≥25 mm Hg olması olarak tanımlandı. Bu sene düzenlenen 6. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi’nde (Nice, 2018) ise bu tanımın, ortalama PAB >20 mm Hg, pulmoner kapiller uç basıncı (PKUB) <15 mm Hg ve pulmoner vasküler direnç (PVR) >3 WU olarak güncellenmesi önerildi. Bu çalışmada, yeni tanımlamayla birlikte pre-kapiller PH hasta sayımızdaki artış miktarını araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
2017–2018 yılları arasında, hastanemizde çeşitli endikasyonlarla yapılan sağ kalp kateteri raporları tarandı. Hem 2015 Avrupa Kardiyoloji ve Solunum Derneği (ESC/ERS) hem de 6. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi PH tanı kriterleri kullanılarak, PH tanısı alan hasta sayısı (%) hesaplandı.

BULGULAR
Bir yıllık periyotta hastanemizde 58 hastaya sağ kalp katateri uygulandı. İşlemlerin çoğunluğu PH ayırıcı tanısı endikasyonuyla (n=52) uygulandı. Diğer endikasyonlar arasında kalp kapak hastalığı ve sol kalp hastalıkları yer almaktaydı (n=6). Hastaların 40’ı kadın (%69), 18’i erkek (%31) hastalardan oluşmaktaydı. Çalışma grubunun ortalama yaşı 53.3±16.6 idi. Sağ kalp kataterinde ortalama PAB 36.4±16.4 mm Hg, ortalama PKUB: 12.6±3.9 ve ortalama PVR: 4.9±4.4 WU olarak saptandı. 2015 ESC ve ERS PH kılavuz tanı kriterlerine göre PH tanısı alan hasta sayısı 43/58 (%74.1) iken, bu oran 6. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi PH tanı kriterlerine göre 50/58 (%86.2) olarak saptandı.

SONUÇ
6. Dünya PH Kongresinde yeni hemodinamik pre-kapiller PH tanımlamasıyla hasta sayısındaki artışın <%10 olacağı ön görülürken, bizim çalışmamızda bu artış daha belirgin (%12.1) olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: Hemodinami, pre-kapiller pulmoner hipertansiyon; sağ kalp katateri; Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi.

The impact of the new World Symposium on Pulmonary Hypertension definition of pulmonary hypertension on the prevalence of pre-capillary pulmonary hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ümit Yaşar Sinan, Özge Çetinarslan, Alev Arat Özkan, Murat Kazım Ersanlı, Mehmet Serdar Küçükoğlu. The impact of the new World Symposium on Pulmonary Hypertension definition of pulmonary hypertension on the prevalence of pre-capillary pulmonary hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 594-598

Sorumlu Yazar: Ümit Yaşar Sinan, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale