Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzun dönem statin kullanan hastalarda periferik polinöropati gelişimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 554-563 | DOI: 10.5543/tkda.2019.78379

Uzun dönem statin kullanan hastalarda periferik polinöropati gelişimi

Ibrahim Halil Özdemir1, Özge Copkiran2, Hakan Tıkız3, Canan Tıkız4
1Nizip Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep
2Menemen Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa

AMAÇ
Periferik nöropati, statinlerin önemli bir yan etkisidir. Çalışmamızda hiperkolesterolemi nedenli atorvastatin veya rosuvastatin kullanan hastalarda perferik polinöropati insidansını ve bunun tedavi dozu ve süresi ile ilişkisini araştırdık.

YÖNTEMLER
Statin kullanan 50 hasta ve hiçbir zaman statin kullanmamış olan cinsiyet ve yaş ile eşleştirilmiş 50 sağlıklı kontrol grubu alındı. Polinöropati, nörolojik muayene ve elektronöromiyografi (ENMG) ile değerlendirildi.

BULGULAR
Kontrol grubunda polinöropati saptanmazken, statin grubunda 33 (%66) hastada (p<0.01) polinöropati saptandı. Statin grupları arasında nörolojik muayene, ENMG bulguları ve polinöropati insidansı arasında anlamlı fark yoktu (sırasıyla, p=0.288 ve p=0.720). Nörolojik muayenede ilk yıl içinde nöropati gözlendi (rosuvastatin %50, atorvastatin %18). Polinöropatinin şiddeti atorvastatin grubunda tedavi süresi ile arttı (p=0.030).

SONUÇ
Çalışmamız uzun süreli statin kullanımı ile periferik nöropati riskinin arttığını ortaya koymuştur (bir yıldan fazla). Kontrol grubundaki bireylere göre uzun süreli statin tedavisi alan hastalarda sinir iletim çalışmalarında motor ve duyusal sinirlerde elektrodiyagnostik değişiklikler saptanmıştır. Periferik nöropati ile ilişkili olarak yürüme sırasında ellerde ve ayaklarda karıncalanma, uyuşma, ağrı ve titreme gibi nörolojik semptomların değerlendirilmesi uzun süreli statin tedavisi alan hastaların takibinde yararlı olabilir. Periferik nöropatinin erken saptanması ile hiperkolesterolemi tedavisi değiştirilerek kalıcı sinir hasarı önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Atorvastatin, periferik nöropati, rosuvastatin; statin.

Peripheral polyneuropathy in patients receiving long-term statin therapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ibrahim Halil Özdemir, Özge Copkiran, Hakan Tıkız, Canan Tıkız. Peripheral polyneuropathy in patients receiving long-term statin therapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 554-563

Sorumlu Yazar: Ibrahim Halil Özdemir, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale