Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Komplikasyonsuz miyoperikardit geçiren genç hastaların klinik özellikleri ve orta süreli izlem sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 581-586 | DOI: 10.5543/tkda.2019.63306

Komplikasyonsuz miyoperikardit geçiren genç hastaların klinik özellikleri ve orta süreli izlem sonuçları

Kudret Keskin, Gökhan Çetinkal, Süleyman Sezai Yıldız, Serhat Sığırcı, Güneş Melike Doğan, Kadriye Orta Kılıçkesmez
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ
Her ne kadar miyoperikarditin uzun dönem prognozunun iyi oldugu bildirilmiş olsa da, nüks gelişimi sorun olmaya devam etmektedir. Ayrıca, ampirik olarak kullanılan anti-enflamatuvar ilaçların güvenilirliği için de bazı endişeler bulunmaktadır. Bu nedenle, çalışmamızda komplikasyonsuz miyoperkardit geçirmiş ve çoğunluğu nonsteroid antienflamatuvar ilaç ve kolşisin ile tedavi edilmiş genç hastaların klinik sonuçlarını araştırdık.

YÖNTEMLER
Mayıs 2015 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında, miyoperikardit nedeniyle hastaneye yatan, normal sol ventrikül fonksiyonuna sahip, 18–40 yaş arası hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmanın birincil sonlanım noktası, tüm nedenlere bağlı ölüm, miyoperikardit nüksü, aritmi, kalp yetersizliği ve kardiyak tamponad gelişimini içeren majör kardiyak olaylardı. Çalışmaya toplam 60 hasta dahil edildi. Ortalama izlem süresi 19 aydı.

BULGULAR
Majör kardiyak olaylar hastaların %11.7’sinde meydana gelmiş olup bu oran, esas olarak miyoperikardit nüksüne bağlıydı. Hiçbir hastada kalp yetersizliği, belirgin aritmi, kalp tamponadı ve tüm nedenlere bağlı ölüm izlenmedi. Hastaların çoğu nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar ve kolşisin ile tedavi edildi (sırasıyla, %96 ve %95). Tek değişkenli Cox regresyon analizinde, sadece hastane içi maksimum C-reaktif protein düzeyleri, nüks gelişimi ile ilişkili bulundu (HR: 1.01 [1.01–1.02, %95 GA], p=0.04).

SONUÇ
Miyoperikarditin prognozu orta vadede mortalite açısından çok iyi olmasına rağmen nüks bir sorun olmaya devam etmektedir. C-reaktif proteinin özellikle nüks üzerindeki rolü daha fazla araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Antienflamatuvar tedavi, kolşisin; miyoperikardit; nüks.

Clinical characteristics and intermediate-term outcomes of young patients with uncomplicated myopericarditis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kudret Keskin, Gökhan Çetinkal, Süleyman Sezai Yıldız, Serhat Sığırcı, Güneş Melike Doğan, Kadriye Orta Kılıçkesmez. Clinical characteristics and intermediate-term outcomes of young patients with uncomplicated myopericarditis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 581-586

Sorumlu Yazar: Kudret Keskin, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale