TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 39 (1)
Cilt: 39  Sayı: 1 - Ocak 2011
EDITÖRYAL YORUM
1.
Atriyal fibrilasyon kılavuzu 2010: 2006 kılavuzundan farklılıklar neler?
Atrial fibrillation guideline 2010: Differences from 2006 guideline
Erdem Diker
PMID: 21358223  Sayfalar 1 - 4

2.
Editöryal Yorum Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Avrupa Kardiyotorasik Cerrahi Derneği’nin 2010 miyokardiyal revaskülarizasyon kılavuzu
2010 Guidelines on myocardial revascularization of the European Society of Cardiology and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery
Tevfik Gürmen, Alev Arat Özkan
PMID: 21358224  Sayfalar 5 - 8
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Hipertansif Obezlerde Erken Dönem Sol ve Sağ Ventrikül Sistolik Disfonksiyonunun Değerlendirilmesinde Izovolümik Akselerasyonun Önemi
Isovolumic Acceleration in Predicting Preliminary Phase of Right and Left Ventricular Systolic Dysfunction in Hypertensive Obese Patients
Mustafa Kürşat Tigen, Tansu Karaahmet, Emre Gürel, Cihan Dündar, Selçuk Pala, Cihan Çevik, Mustafa Akçakoyun, Yelda Başaran
PMID: 21358225  Sayfalar 9 - 15

4.
Tanısal Elektrofizyoloji Kateterleri ve Geçici Pacemaker Lead’leri ile İlişkili Sağ Kalp Boşluklarının Perforasyonu: Ne Zaman Geri Çekilmeli Ve Ne Zaman Yerinde Bırakılmalı?
Catheter Related Perforation of Right Heart Chambers with Diagnostic Electrophysiology Catheters and Temporary Transvenous Pacing Leads: When To Pull It Out and When To Keep It In A Place?
Farid Aliyev, Cengiz Çeliker, Cengizhan Türkoğlu, Bilgehan Karadağ, Ahmet Yıldız
PMID: 21358226  Sayfalar 16 - 22

5.
Koroner kolateral dolaşım ile serum yüksek duyarlıklı C-reaktif protein düzeyleri arasındaki ilişki
The relationship between coronary collateral circulation and blood high-sensitivity C-reactive protein levels
Hasan Kadı, Köksal Ceyhan, Metin Karayakalı, Fatih Koç, Ataç Çelik, Orhan Önalan
PMID: 21358227  Sayfalar 23 - 28

6.
Koroner yavaş akımın zirve sistolik gerilim (strain) süresi ile ilişkisi
The association of coronary slow flow with time to peak systolic strain
Enbiya Aksakal, Yahya İslamoğlu, Ziya Şimşek, Mehmet Ali Elbey, Serdar Sevimli, Şakir Arslan, Fuat Gündoğdu, Hüseyin Şenocak
PMID: 21358228  Sayfalar 29 - 34

7.
Sekundum atriyal septal defektlerin Amplatzer cihazı ile kapatılması
Closure of secundum atrial septal defects by the Amplatzer occluder device
Murat Yüce, Orhan Özer, Musa Çakıcı, İbrahim Sari, Vedat Davutoğlu, Adnan Doğan, Hayri Alici, Fethi Yavuz, Mehmet Aksoy
PMID: 21358229  Sayfalar 35 - 40

8.
Akut romatizmal ateşte sessiz düşman: Subklinik kardit
Silent enemy in acute rheumatic fever: subclinical carditis
Osman Özdemir, Şehribanu Işık, Ayhan Abacı, Şamil Hızlı, Ahmet Zülfikar Akelma, Fatih Mehmet Kışlal, Aydın Çelik, Cem Hasan Razi, Mesut Koçak
PMID: 21358230  Sayfalar 41 - 46

OLGU BILDIRISI
9.
Sol ventrikül anevrizmasını taklit eden ve tanısı manyetik rezonans görüntüleme ile konan kardiyak kist hidatik
Cardiac hydatid cyst mimicking left ventricular aneurysm and diagnosed by magnetic resonance imaging
Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Hamza Sunman, Kudret Aytemir
PMID: 21358231  Sayfalar 47 - 51

10.
Periferal emboliye neden olan Valsalva sinüsü trombozu
Sinus of Valsalva thrombosis causing peripheral embolism
Fuat Gündogdu, Eftal Murat Bakırcı, Hüsnü Degirmenci, Necip Becit
PMID: 21358232  Sayfalar 52 - 54

11.
Atriyal fibrilasyonu taklit eden kalıcı atriyal duraklama ve düzensiz ektopik kavşak ritmi
Permanent atrial standstill with irregular junctional ectopic rhythm mimicking atrial fibrillation
Cengizhan Türkoğlu, Farid Aliyev, Cengiz Çeliker, Inci Fıratlı
PMID: 21358233  Sayfalar 55 - 58

12.
Akut fulminan seyirli miyokarditli bir olguda başarılı intravenöz immünglobulin tedavisi
Successful intravenous immunoglobulin therapy in a case of acute fulminant myocarditis
Tolga Ozyigit, Zeynep Unal, Beste Ozben
PMID: 21358234  Sayfalar 59 - 63

13.
Transkateter balon valvüloplasti sonrası gelişen akut siyanoz: Lokal prilokain kullanımına bağlı toksik methemoglobinemi
Acute cyanosis after transcatheter balloon valvuloplasty: toxic methemoglobinemia due to local prilocaine use
Yakup Ergül, Kemal Nişli, Selma Kalkandelen, Aygün Dindar
PMID: 21358235  Sayfalar 64 - 67

14.
İzole kapak üzeri akciğer atardamar darlığı ve akciğer atardamarı anevrizması
Isolated pulmonary supravalvular stenosis accompanied by pulmonary artery aneurysm
Çağdaş Akgüllü, Ercan Erdoğan, Özgür Akça, Belma Çevik
PMID: 21358236  Sayfalar 68 - 71

15.
Üstdüzey kardiyovasküler tıp makale sayısı ve kalitesi 2010 yılında çok düştü
Turkey’s publication output in cardiovascular medicine declined in 2010 both in quantity and quality
Altan Onat
PMID: 21358237  Sayfalar 72 - 84

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Atipik Kawasaki hastalığında koroner arter anevrizmalarının ilerlemesi
Progression of coronary artery aneurysms in incomplete Kawasaki disease
Murat Muhtar Yılmazer, Barış Güven, Vedide Tavlı
PMID: 21358238  Sayfa 85
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Antikoagülan tedavi altında dev trombüs oluşumu
Giant Thrombus Formation Under Anticoagulant Therapy And Treated With Surgical Procedure
Mahmut Akpek, Idris Ardic, Mikail Yarlioglues, Ali Ergin
PMID: 21358239  Sayfa 86
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Sağ kalp yetersizliğine neden olan parakardiyak kitle: Tekstiloma
Paracardiac mass causing right heart failure: textiloma
Yalçın Velibey, Sait Terzi, Ayşe Emre, Kemal Yeşilçimen
PMID: 21358240  Sayfa 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Koroner sinüse fistülize dev sirkumfleks koroner arter anevrizmasının çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile noninvaziv değerlendirilmesi
Noninvasive evaluation of a giant circumflex coronary artery aneurysm fistulized into the coronary sinus by multislice computed tomography
Selçuk Pala, Göksel Açar, Cihan Dündar, Mustafa Akçakoyun
PMID: 21358241  Sayfa 88
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Genç bir hastada kor triatriyatum sinister ve sekundum atriyal septal defekt
Cor triatriatum sinister and secundum atrial septal defect in a young patient
Tayfun Şahin, Güliz Kozdağ, Ulaş Bildirici, Dilek Ural
PMID: 21358242  Sayfa 89
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
21.
Editöre mektup: Dilate kardiyomiyopatili hastalarda sol atriyal apendiks büyüklüğü ve trombüs oluşumu üzerinde sol ventrikül çapının etkisi
Letter to the Editor: “The influence of left ventricular diameter on left atrial appendage size and thrombus formation in patients with dilated cardiomyopathy”
Ender Örnek, Alparslan Kurtul, Mustafa Duran, Muhammed Bora Demirçelik
PMID: 21358243  Sayfalar 90 - 91

DIĞER YAZILAR
22.
Düzeltme
Erratum

Sayfa 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 92
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale