Atriyal fibrilasyonu taklit eden kalıcı atriyal duraklama ve düzensiz ektopik kavşak ritmi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 55-58

Atriyal fibrilasyonu taklit eden kalıcı atriyal duraklama ve düzensiz ektopik kavşak ritmi

Cengizhan Türkoğlu, Farid Aliyev, Cengiz Çeliker, Inci Fıratlı
Istanbul Universitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Pacemaker Ve Elktrofizyoloji Birimi, Istanbul

Bu yazıda, ilginç bir “yalancı” atriyal fibrilasyon olgusu sunuldu; daha sonra yapılan elektrofizyolojik çalışma sayesinde hastaya atriyal duraklama ve düzensiz ektopik kavşak ritmi tanısı kondu. Elli altı yaşında kadın hasta bir sağlık kuruluşuna çarpıntı, bayılma hissi ve nefes darlığı yakınmalarıyla başvurmuş. Elektrokardiyogramında dar QRS kompleksinin eşlik ettiği düzensiz ritim izlenmesi ve P dalgalarının görülmemesi üzerine, yeni gelişen atriyal fibrilasyon düşünülerek hastaya doğru akımlı kardiyoversiyon uygulanmış ve bu sırada kardiyopulmoner canlandırma girişimi gerektiren kardiyak asistol gelişmiş. Hasta daha sonra kurumumuza yönlendirildi. Ekokardiyografik incelemede iki atriyumda da genişleme, belirgin sol ventrikül hipertrofisi, ciddi aort darlığı, orta derecede mitral ve ciddi triküspit yetersizlik izlenirken, sol ventrikül sistolik fonksiyonu normal bulundu. Elektrokardiyografide dar QRS kompleksinin eşlik ettiği düzensiz ritim ve fibrillatuvar f dalga yokluğu, 24 saatlik Holter izleminde ise 3.5 saniyeden uzun süren üç adet ventrikül asistol atağı izlendi. Elektrofizyolojik çalışmada, sağ atriyum lateral serbest duvarının ve septal duvarının yukarı ve aşağısında elektriksel aktivite izlenmedi. Bu bulgularla tanı atriyal duraklama ve düzensiz ektopik kavşak ritmi olarak kondu. Hasta aort kapağı değişimini kabul etmedi ve kalıcı kalp pili yerleştirildikten bir yıl sonra altta yatan hastalığının ilerlemesi nedeniyle kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Atriyum fibrilasyonu, tanı, ayırıcı, elektrokardiyografi; elektrofizyoloji; kalp atriyumu; kalp iletim sistemi

Permanent atrial standstill with irregular junctional ectopic rhythm mimicking atrial fibrillation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cengizhan Türkoğlu, Farid Aliyev, Cengiz Çeliker, Inci Fıratlı. Permanent atrial standstill with irregular junctional ectopic rhythm mimicking atrial fibrillation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 55-58

Sorumlu Yazar: Farid Aliyev, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale