Koroner yavaş akımın zirve sistolik gerilim (strain) süresi ile ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 29-34

Koroner yavaş akımın zirve sistolik gerilim (strain) süresi ile ilişkisi

Enbiya Aksakal, Yahya İslamoğlu, Ziya Şimşek, Mehmet Ali Elbey, Serdar Sevimli, Şakir Arslan, Fuat Gündoğdu, Hüseyin Şenocak
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

AMAÇ
Doku deformasyon süresi bölgesel miyokart fonksiyonları için önemlidir. Bu çalışmada koroner yavaş akım (KYA) fenomeninin zirve sistolik gerilim (strain) süresi ile ilişkisi değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya koroner anjiyografide KYA saptanan 25 hasta (23 erkek, 2 kadın; ort. yaş 48.4±11.9) ve koroner anjiyografisi normal bulunan 20 sağlıklı kişi (16 erkek, 4 kadın; ort. yaş 51±11.3) alındı. Koroner yavaş akımın belirlenmesinde TIMI kare sayısı yöntemi (TKS) kullanıldı. Ekokardiyografik kayıtlar standart apikal ve parasternal görüntülerden elde edildi. Renkli Doppler miyokart görüntüleri 160-200/sn kare hızında elde edildi. Zirve sistolik gerilim süresi, sol ventrikülün tüm duvarlarının bazal, orta ve apikal segmentlerinden ölçüldü.

BULGULAR
Hasta ve kontrol grubu arasında sol ventrikül sistolik fonksiyonları açısından anlamlı fark görülmedi (ejeksiyon fraksiyonu %67±5 ve %66±4). Hasta grubunda TKS değerleri kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu (sol ön inen arterde 42.8±7.7 ve 17.9±3.5; sirkumfleks arterde 37.7±6.5 ve 16.6±2.9; sağ koroner arterde 41.2±6.4 ve 17.3±2.7; p<0.001). Renkli doku Doppler miyokart görüntülerinden sol ventrikülün 18 segmentinden ölçülen zirve sistolik gerilim sürelerinin tümü hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı yükseklik gösterdi (p<0.001). Hasta ve kontrol gruplarında aynı duvarlar için bazal segmentlerle karşılaştırıldığında, orta segmentlerde ölçülen gerilim süreleri daha kısa bulunurken (p<0.05), orta ve apikal segmentlerden ölçülen gerilim süreleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).

SONUÇ
Çalışmamız KYA’da zirve sistolik gerilim sürelerinin uzadığını gösteren ilk çalışmadır. Bu uzama, KYA olan hastalarda miyokardın bölgesel kasılma fonksiyonlarındaki bozulmaya işaret eden bir belirteç olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kan akım hızı, koroner anjiyografi; koroner dolaşım/fizyoloji; ekokardiyografi, Doppler/yöntem; miyokart kasılması/fizyoloji; sistol/fizyoloji; ventrikül fonksiyonu, sol/fizyoloji.

The association of coronary slow flow with time to peak systolic strain

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Enbiya Aksakal, Yahya İslamoğlu, Ziya Şimşek, Mehmet Ali Elbey, Serdar Sevimli, Şakir Arslan, Fuat Gündoğdu, Hüseyin Şenocak. The association of coronary slow flow with time to peak systolic strain. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 29-34

Sorumlu Yazar: Enbiya Aksakal, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale