Akut fulminan seyirli miyokarditli bir olguda başarılı intravenöz immünglobulin tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 59-63

Akut fulminan seyirli miyokarditli bir olguda başarılı intravenöz immünglobulin tedavisi

Tolga Ozyigit1, Zeynep Unal2, Beste Ozben3
1Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Amerikan Hastanesi Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Fulminan miyokardit, miyokardı tutan ve ani başlangıçlı akut kalp yetersizliğine neden olan enflamatuvar bir hastalıktır. Hastalar hızlı ve agresif tedavi edilmezlerse prognoz kötüdür. Miyokardit gelişiminde otoimmün mekanizmaların rolü olduğu düşünülse de, miyokarditte immündüzenleyici tedaviler halen araştırma konusudur. Bu yazıda, standart medikal tedaviye rağmen klinik durumu hızla bozulma gösteren, akut miyokarditli 30 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Hastaya yüksek doz intravenöz immünglobulin tedavisi (2 günde 70 gr/gün) uygulandı ve tedavinin ikinci gününde klinik tablosunda belirgin iyileşme görüldü. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %32’den tedavinin 24. saatinde %40’a, 48. saatinde %50’ye yükseldi. Hasta 10. günde normal ejeksiyon fraksiyonu ile taburcu edildi ve iki yıllık takip süresince yeni kardiyak olay gelişmedi. Yüksek doz intravenöz immünglobulin tedavisi seçilmiş hastalarda, özellikle akut fulminan miyokarditin erken döneminde yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopati, dilate/komplikasyon, immünglobulin, intravenöz/terapötik kullanım; kalp yetersizliği/ilaç tedavisi; miyokardit/ilaç tedavisi

Successful intravenous immunoglobulin therapy in a case of acute fulminant myocarditis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tolga Ozyigit, Zeynep Unal, Beste Ozben. Successful intravenous immunoglobulin therapy in a case of acute fulminant myocarditis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 59-63

Sorumlu Yazar: Beste Ozben, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale