TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 37 (5)
Cilt: 37  Sayı: 5 - Temmuz 2009
EDITÖRDEN
1.
Editöryal Yorum / EditorialAkut ve kronik kalp yetersizliği tanı ve tedavisi: Yeni 2008 Avrupa Kardiyoloji Derneği kılavuzunda neler değişti?
Diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: What has changed in the new European Society of Cardiology guideline 2008?
Mehmet Eren
PMID: 19875900  Sayfalar 295 - 300

ARAŞTIRMA
2.
İskemik olmayan dilate kardiyomiyopatili hastalarda sol ventrikül disenkroni parametrelerinin prognostik önemi
Prognostic significance of left ventricular systolic dyssynchrony in patients with nonischemic dilated cardiomyopathy
Tansu Karaahmet, Kursat Tigen, Bulent Mutlu, Emre Gurel, Cihan Cevik, Gokhan Kahveci, Ali Cevat Tanalp, Yelda Basaran
PMID: 19875901  Sayfalar 301 - 306

3.
ST-Segment yükselmeli akut miyokart enfarktüslü hastalardabaşvuru sırasındaki ortalama trombosit hacminin fibrinolitik tedavi sonrası TIMI kare sayısı üzerine etkisi
The effect of admission mean platelet volume on TIMI frame count measured after fibrinolytic therapy in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction
Özlem Özcan Celebi, Alper Canbay, Savaş Çelebi, Deniz Şahin, Sinan Aydoğdu, Erdem Diker
PMID: 19875902  Sayfalar 307 - 311

OLGU BILDIRISI
4.
Erişkinlerdeki ventriküler septal defektlerin perkütan kapatılmasında ilk deneyimlerimiz
Percutaneous closure of ventricular septal defects in adult patients: our initial experience
Oktay Ergene, Nihan Kahya Eren, Zehra İlke Akyıldız, Cem Nazlı
PMID: 19875903  Sayfalar 312 - 316

ARAŞTIRMA
5.
Majör akciğer rezeksiyonunun kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Tissue Doppler evaluation of the effects of major lung resection on cardiac functions
Yücel Çölkesen, Tayfun Açıl, Alper Fındıkçıoğlu, Abdullah Tekin, Dalokay Kılıç, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 19875904  Sayfalar 317 - 320

6.
Kalıcı atriyal fibrilasyonun cerrahi radyofrekans ablasyon ile tedavisi: Orta dönem sonuçlarımız
Mid-term results of surgical radiofrequency ablation for permanent atrial fibrillation
İlker Mataracı, Adil Polat, Bülent Mert, Mehmet Aksüt, Kaan Kırali
PMID: 19875905  Sayfalar 321 - 327

OLGU BILDIRISI
7.
Mitral-aortik intervalvüler fibroza yalancı anevrizmasının görüntülenmesinde üçboyutlu ekokardiyografinin kullanımı
The use of three-dimensional echocardiography in the visualization of pseudoaneurysm of the mitral-aortic intervalvular fibrosa
Hatice Selçuk, Mehmet Timur Selçuk, Omaç Tüfekçioğlu, Nurcan Arat
PMID: 19875906  Sayfalar 328 - 331

8.
Mitokondri hastalığına bağlı ciddi tıkayıcı hipertrofik kardiyomiyopati
Severe obstructive hypertrophic cardiomyopathy occurring secondary to mitochondrial disease
Cemil İzgi, Cihan Çevik, Ruken Bengi Bakal, Mehmet Özkan
PMID: 19875907  Sayfalar 332 - 336

9.
Ventrikül taşikardisi ve atriyal fibrilasyon ile seyreden miyotonik distrofi: Olgu sunumu
A case of myotonic dystrophy presenting with ventricular tachycardia and atrial fibrillation
Serpil Eroğlu, Bülent Özin, Süleyman Özbiçer, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 19875908  Sayfalar 337 - 340

10.
Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde yerinden oynayan koroner sinüs elektrodunun stent ile sabitlenmesi
Stabilization of a dislocated coronary sinus electrode by coronary stenting during resynchronization therapy
Mehmet Bostan, Ahmet Duran Demir
PMID: 19875909  Sayfalar 341 - 344

11.
Tilt testi sırasında uzamış asistol: Olgu sunumu
A case of prolonged asystole during head-up tilt testing
Murat Sucu, İbrahim Sarı, Vedat Davutoğlu
PMID: 19875910  Sayfalar 345 - 347

12.
Akut miyokart enfarktüsü geçiren iki hastanın primer perkütan koroner girişim için helikopter ambulans ile nakli
Transportation of two patients with acute myocardial infarction for primary percutaneous coronary intervention by a helicopter ambulance
Ender Örnek, Sani Namık Murat, Harun Kılıç, Ramazan Akdemir
PMID: 19875911  Sayfalar 348 - 352

DAVETLI DERLEME
13.
Yumurta tüketimi ve kardiyovasküler sağlık
Egg consumption and cardiovascular health
Meral Kayıkçıoğlu, İnan Soydan
PMID: 19875912  Sayfalar 353 - 357

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
İnferiyor vena kava tutulumu olmaksızın, renal hücre karsinomunun yaygın sağ atriyum metastazı
Massive right atrial metastasis from renal cell carcinoma without inferior vena cava involvement
Selçuk Pala, Ayhan Erkol, Gökhan Kahveci
PMID: 19875913  Sayfa 358
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Dev Sağ Atrium
Giant Right Atrium
Lütfü Bekar, Fatih Altunkas, Köksal Ceyhan, Orhan Onalan
PMID: 19875915  Sayfa 359
Makale Özeti

16.
Kist benzeri anteriyor mitral kapak anevrizması
Cyst-like anterior mitral valve aneurysm
Özcan Özeke, Erdoğan İlkay
PMID: 19875914  Sayfa 359
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Hipereozinofilik sendrom (Löffler endokarditi)
Hypereosinophilic syndrome (Loeffler endocarditis)
Çağlayan Kandemir, Tayfun Şahin, Hakan Çakmak, İbrahim Halil, Ulaş Bildirici
PMID: 19875916  Sayfa 360
Makale Özeti

EDITÖRE MEKTUP
18.
Editöre Mektup [Yüksek serum gama-glutamiltransferaz aktivitesi ile yavaş koroner akım arasındaki ilişki]
Editöre Mektup [Relationship between elevated serum gamma-glutamyltransferase activity and slow coronary flow]
Tuğrul Norgaz
PMID: 19875917  Sayfalar 361 - 365

19.
Methodological pitfalls in determination of coronary slow flow
İBRAHİM BAŞARICI
PMID: 19875918  Sayfalar 362 - 363

20.
Statinler yüksek serum transaminaz düzeyini azaltabilir mi? Bir çelişki!
Can statins decrease the level of elevated serum transaminases? A paradox!
Mehmet Uzun, Ömer Yiğiner, Ata Kırılmaz
Sayfa 364

21.
Uzman yanıtları: Kronik böbrek hastalığı olan hastalardan hangilerine statin veriyorsunuz?
Answers of specialist
Tevfik Ecder
Sayfa 366
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 367
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale