Majör akciğer rezeksiyonunun kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 317-320

Majör akciğer rezeksiyonunun kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

Yücel Çölkesen1, Tayfun Açıl1, Alper Fındıkçıoğlu2, Abdullah Tekin1, Dalokay Kılıç2, Bülent Özin1, Haldun Müderrisoğlu1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Adana
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Adana

AMAÇ
Majör akciğer rezeksiyonlarının kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisi doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmada majör akciğer rezeksiyonu uygulanan 19 hasta (15 erkek, 4 kadın; ort. yaş 55±8) ileriye dönük olarak incelendi. On altı hastada lobektomi, üç hastada pnömonektomi uygulandı. Akciğer cerrahisinin en sık nedeni (n=15, %79) malign akciğer kanseriydi. Miyokart enfarktüsü, anjina, atriyal fibrilasyon, kalp kapak hastalığı, önemli aritmi, diyastolik disfonksiyon, kalp cerrahisi öyküsü olan veya FEV1/FVC oranı %60’ın altında olan hastalar çalışmaya alınmadı. Tüm hastalar ameliyattan 1-2 gün önce ve ameliyattan 4±2 hafta sonra ikiboyutlu Doppler ekokardiyografi ve doku Doppler görüntüleme ile değerlendirildi.

BULGULAR
Ameliyat öncesi ile karşılaştırıldığında, cerrahi sonrasında sağ ve sol atriyum ve ventrikül boyutlarında anlamlı değişiklik görülmedi (p>0.05). Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, sol ventrikül sistol ve diyastol sonu hacimleri korunmuştu. Cerrahi sonrasında anlamlı değişim gösteren Doppler parametreleri şunlardı: mitral A dalgası (92±23 cm/sn ve 105±27 cm/sn, p=0.005), mitral E/A oranı (1.0±0.2 ve 0.8±0.2, p=0.001), triküspit A dalgası (65±19 cm/sn ve 80±30 cm/sn, p=0.006) ve triküspit E yavaşlama zamanı (327±68 msn ve 274±51 msn, p=0.01). Doku Doppler ölçümlerinde ise, mitral E´/A´ oranı (1.0±0.4 vs. 0.8±0.3, p=0.03) ve triküspit E´ dalgası (9±2 cm/sn ve 8±3 cm/sn, p=0.03) cerrahi öncesine göre anlamlı değişim gösterdi.

SONUÇ
Bulgularımız, majör akciğer cerrahisinden sonra oldukça kısa bir zaman dilimi içinde sistolik fonksiyonlarda değişim olmazken, diyastolik fonksiyonların etkilendiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, Doppler, akciğer/cerrahi; akciğer neoplazileri/cerrahi; ventrikül fonksiyonu, sol.

Tissue Doppler evaluation of the effects of major lung resection on cardiac functions

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yücel Çölkesen, Tayfun Açıl, Alper Fındıkçıoğlu, Abdullah Tekin, Dalokay Kılıç, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu. Tissue Doppler evaluation of the effects of major lung resection on cardiac functions. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 317-320

Sorumlu Yazar: Yücel Çölkesen, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale