İskemik olmayan dilate kardiyomiyopatili hastalarda sol ventrikül disenkroni parametrelerinin prognostik önemi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 301-306

İskemik olmayan dilate kardiyomiyopatili hastalarda sol ventrikül disenkroni parametrelerinin prognostik önemi

Tansu Karaahmet1, Kursat Tigen1, Bulent Mutlu1, Emre Gurel1, Cihan Cevik2, Gokhan Kahveci1, Ali Cevat Tanalp1, Yelda Basaran1
1Kartal Kosuyolu Egitim Ve Arastirma Hastanesi, Istanbul, Turkiye
2Texas Tech University Health Sciences Center, Internal Medicine, Lubbock, TX, USA

AMAÇ
Kalp yetersizliği tedavisinde sol ventrikül disenkroni parametrelerinin önemi araştırılmakta olan bir konudur. Çalışmamızda iskemik olmayan dilate kardiyomiyopatili hastalarda doku Doppler yöntemi ile saptanan sol ventrikül sistolik disenkroni varlığının prognostik önemi araştırıldı.
Ça­lış­ma pla­nı: Çalışmaya iskemik olmayan dilate kardiyomiyopatili 62 hasta (39 erkek, 23 kadın; ort. yaş 40; dağılım 9-77) alındı. Tüm hastalar elektrokardiyografi, doku Doppler görüntüleme de dahil ekokardiyografi ve anjiyografi ile değerlendirildi. İntraventriküler gecikme (İVG) süresine göre iki grup oluşturuldu: Grup 1’de İVG ≤65 msn olan 10 hasta, grup 2’de İVG >65 msn olan 52 hasta vardı. Primer sonlanım noktası tüm nedenlere bağlı mortalite olarak belirlendi. Hastalar ortalama 1,253±177 gün (dağılım 943-1583 gün) süreyle takip edildi.
Bul­gu­lar: Grup 2 hastalarında anlamlı derecede uzun ortalama İVG süresi (129±68 msn ve 57.5±8.7 msn; p=0.013), daha yüksek oranda sol dal bloku (%30.8 ve %10; p=0.05), daha uzun QRS (145±29 msn ve 129±23 msn; p=0.02) ve daha yüksek mortalite (%55.8 ve %10; p<0.0001) görüldü. Ani ölüm grup 1’de bir hastada, grup 2’de 12 hastada meydana geldi. Diğer ölümlerin tümü (n=17) grup 2 hastalarında görüldü. Klinik sonlanımı öngörmede ROC analiziyle hesaplanan İVG kesim değeri 65 msn bulundu (özgüllük %72, duyarlık %46). Kaplan-Meier analizinde sağkalım grup 2 hastalarında anlamlı derecede düşük bulundu (p=0.045). Çok değişkenli analiz, başvuru sırasındaki İVG’nin mortaliteyi öngörmede tek bağımsız etken olduğunu gösterdi (p<0.001).
So­nuç: İskemik olmayan dilate kardiyomiyopatili hastalarda artmış İVG süresi, ejeksiyon fraksiyonu ve QRS genişliğinden bağımsız olarak, daha yüksek ölüm riski ile ilişkilidir. Bu hastaların erken kardiyak resenkronizasyon tedavisi için değerlendirilmesi uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopati, dilate/mortalite, ekokardiyografi, Doppler; elektrokardiyografi; kalp iletim sistemi; kalp yetersizliği/komplikasyon; ventrikül disfonksiyonu, sol/mortalite.

Prognostic significance of left ventricular systolic dyssynchrony in patients with nonischemic dilated cardiomyopathy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tansu Karaahmet, Kursat Tigen, Bulent Mutlu, Emre Gurel, Cihan Cevik, Gokhan Kahveci, Ali Cevat Tanalp, Yelda Basaran. Prognostic significance of left ventricular systolic dyssynchrony in patients with nonischemic dilated cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 301-306

Sorumlu Yazar: Cihan Cevik, United States
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale