Erişkinlerdeki ventriküler septal defektlerin perkütan kapatılmasında ilk deneyimlerimiz [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 312-316

Erişkinlerdeki ventriküler septal defektlerin perkütan kapatılmasında ilk deneyimlerimiz

Oktay Ergene, Nihan Kahya Eren, Zehra İlke Akyıldız, Cem Nazlı
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir

AMAÇ
Erişkinlerdeki ventriküler septal defektlerin (VSD) perkütan kapatılmasında ilk deneyimlerimiz değerlendirildi.
Ça­lış­ma pla­nı: Merkezimizde 2007 yılından başlayarak, beş erişkin hastada (3 kadın, 2 erkek; ort. yaş 32.6; dağılım 17-44) VSD tamiri perkütan teknikle yapıldı. Dört hastada perimembranöz, bir hastada musküler VSD vardı. Hastalar işlem öncesinde transtorasik ekokardiyografi (TTE) ve gerekli görüldüğünde transözofageal ekokardiyografi (TEE), kalp kateterizasyonu ve ventrikülografi ile değerlendirildi. İşlemler floroskopi ve TEE veya TTE eşliğinde yapıldı. Transkateter kapatmada, perimembranöz VSD olan dört hastada asimetrik Amplatzer membranöz VSD oklüder, musküler VSD olan bir hastada ise Amplatzer musküler VSD oklüder cihazı kullanıldı.
Bul­gu­lar: Ventriküler septal defektlerin ortalama çapı ekokardiyografi ile 7.4 mm (dağılım 5-11 mm), ventrikülografi ile 8.2 mm (dağılım 6-11 mm) ölçüldü. Sol ventrikül diyastol sonu çapı ortalama 47.2 mm, defekt aort mesafesi 5.6 mm bulundu. Beş hastada da defekt başarıyla kapatıldı. İşlemden hemen sonra çekilen ventrikülografide üç olguda interventriküler septumdan hafif geçiş izlenirken, işlem sonrası birinci günde yapılan kontrol TTE’de hiçbir hastada geçiş saptanmadı. Aort, triküspit veya mitral kapaklarda fonksiyon bozukluğu gelişmedi. Hiçbir hastada işlem sırasında veya sonrasında ritim sorunu oluşmadı. Hastalar işlemden 1-2 gün sonra taburcu edildi.
So­nuç: Ventriküler septal defektlerin perkütan kapatma işlemi yüksek başarı oranı ve düşük morbiditesi ile son yıllarda cerrahiye değerli bir seçenek durumuna gelmiştir. Erişkinlerde görülen VSD’lerin perkütan kapatılmasında da sonuçlar başarılıdır.

Anahtar Kelimeler: Erişkin, anjiyografi, kalp kateterizasyonu/yöntem; kalp septal defekti, ventriküler/tedavi; enstrümantasyon.

Percutaneous closure of ventricular septal defects in adult patients: our initial experience

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Oktay Ergene, Nihan Kahya Eren, Zehra İlke Akyıldız, Cem Nazlı. Percutaneous closure of ventricular septal defects in adult patients: our initial experience. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 312-316

Sorumlu Yazar: Nihan Kahya Eren, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale