TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 47 (8)
Cilt: 47  Sayı: 8 - Aralık 2019
EDITÖRYAL YORUM
1.
Benek takibi görüntülemenin son dönem karaciğer hastalarının kardiyak fonksiyonlarının değerlendirilmesindeki rolü
The role of speckle-tracking imaging in cardiac evaluation of patients with end-stage liver disease
Flora Özkalaycı
PMID: 31802777  doi: 10.5543/tkda.2019.65338  Sayfalar 633 - 634
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
SCORE-Türkiye ve yüksek riskli ülkeler için SCORE algoritmalarının karşılaştırılması: İlk akut koroner sendrom atağı ile başvuran hastaların kesitsel gözlemsel analizi
Comparison of the SCORE-Turkey and SCORE for high-risk countries: A cross-sectional analysis of patients presenting with the first episode of acute coronary syndrome
Ümit Yaşar Sinan
PMID: 31802776  doi: 10.5543/tkda.2019.98853  Sayfalar 635 - 637

ARAŞTIRMA
3.
Karaciğer transplantasyonu adaylarında benek takibi görüntüleme ile belirlenen subklinik miyokart disfonksiyonu
Subclinical myocardial dysfunction in liver transplant candidates determined using speckle tracking imaging
Saadet Demirtaş Inci, Leyla Elif Sade, Cihan Altın, Bahar Pirat, Hilal Erken Pamukcu, Sabiye Yılmaz, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 31802775  doi: 10.5543/tkda.2019.94728  Sayfalar 638 - 645

4.
SCORE-Türkiye ve yüksek riskli ülkeler için SCORE algoritmalarının karşılaştırılması: İlk akut koroner sendrom atağı ile başvuran hastaların kesitsel gözlemsel analizi
Comparison of SCORE-Turkey and SCORE for high-risk countries: A cross-sectional analysis of patients presenting with initial episode of acute coronary syndrome
Deniz Demirci, Duygu Ersan Demirci
PMID: 31802771  doi: 10.5543/tkda.2019.74580  Sayfalar 646 - 656

5.
Koroner yavaş akım fenomeni ve mikroalbüminüri: Herhangi bir ilişki var mı?
Coronary slow flow phenomenon and microalbuminuria: Is there any relationship?
Alireza Amirzadegan, Rosa Ghaderpanah, Elham Rayzan, Arya Aminorroaya, Masih Tajdini
PMID: 31802772  doi: 10.5543/tkda.2019.82258  Sayfalar 657 - 661

6.
Türk Toplumunda Non-obstüktif Koroner Arterlerle Birlikte Miyokart Enfarktüsü çalışması
Rationale and design of the Myocardial Infarction with Non-obstructive Coronary Arteries in Turkish Population (MINOCA-TR) study
Uğur Önsel Türk, Mehdi Zoghi, Emin Alioğlu, Oktay Ergene
PMID: 31802765  doi: 10.5543/tkda.2019.24804  Sayfalar 662 - 668

7.
Hasta supraventriküler taşikardisi, özgün bir olgu
Supraventricular tachycardia of the sick, a unique entity
Fuad J Habash, Peyton Card, Mohammed Eid Madmani, Bradley Boye, Hakan Paydak
PMID: 31802764  doi: 10.5543/tkda.2019.16978  Sayfalar 669 - 673

8.
Wolff-Parkinson-White elektrokardiyografik paterni olan asemptomatik çocuk ve ergenlerin elektrofizyolojik özellikleri
Electrophysiological properties of asymptomatic children and adolescents with the Wolff-Parkinson-White electrocardiographic pattern
Serhat Koca, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu
PMID: 31802767  doi: 10.5543/tkda.2019.41354  Sayfalar 674 - 679

9.
Optik akış ve manifold öğrenme yöntemlerini kullanarak karotis ultrason görüntülerinde karotis duvar hareketlerine göre kompanse edilmiş kare hızı dönüşümü
Motion-compensated frame rate up-conversion in carotid ultrasound images using optical flow and manifold learning
Fereshteh Yousefi Rizi, Sima Navabian, Zahra Alizadeh Sani
PMID: 31802770  doi: 10.5543/tkda.2019.69776  Sayfalar 680 - 686

OLGU BILDIRISI
10.
Libman-Sacks endokarditinin warfarin ve immünsüpresif kombinasyon tedavisi ile iyileşmesi
Treatment of Libman-Sacks endocarditis by combination of warfarin and immunosuppressive therapy
Mehmet Rasih Sonsöz, Rukiye Dilara Tekin, Ahmet Gül, Zehra Buğra, Dursun Atılgan
PMID: 31802766  doi: 10.5543/tkda.2019.29213  Sayfalar 687 - 690

11.
İlaca dirençli atriyal fibrilasyon olgusunda kalıcı His demeti uyarısı ve atriyoventriküler nod ablasyonu
Permanent His bundle pacing and atrioventricular node ablation in a case with drug-refractory atrial fibrillation
Serkan Saygi, Emre Erturk, Caner Topaloğlu, Mohammed Abusharekh
PMID: 31802763  doi: 10.5543/tkda.2019.13766  Sayfalar 691 - 694

12.
Böbrek fonksiyonu normal olan hastada mitral anüler kalsifikasyonla ilişkili kalsifiye amorf tümör: Bir olgu sunumu
Mitral annular calcification-related calcified amorphous tumor in a patient with normal renal function: a case report
Azin Alizadehasl, Hoda Mombeini, Saeid Hosseini, Hamid Reza Sanati
PMID: 31802774  doi: 10.5543/tkda.2019.93289  Sayfalar 695 - 697

13.
Femoral arter ponksiyon alanında anjiyosarkom;tanısal çıkmaz
Angiosarcoma at femoral artery puncture site; a diagnostic dilemma
Abdullah Özer, Tolga Tatar, Basak Kocak, Gürsel Levent Oktar
PMID: 31802768  doi: 10.5543/tkda.2019.62129  Sayfalar 698 - 700

DAVETLI DERLEME
14.
Klinikte labil hipertansiyon
Labile hypertension in the clinic
Nil Özyüncü, Nail Çağlar
PMID: 31802769  doi: 10.5543/tkda.2019.64009  Sayfalar 701 - 704

NASIL YAPALIM?
15.
Kardiyak resenkronizasyon tedavisi uygulanmış hastaların elektrokardiyografileri nasıl yorumlanmalıdır?
How should the electrocardiogram of patients who have undergone cardiac resynchronization therapy be interpreted?
Yalçın Velibey
PMID: 31802773  doi: 10.5543/tkda.2019.87273  Sayfalar 705 - 710
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
An aberrant patent ductus arteriosus mimicking aortopulmonary window
Hassan Aghajani, Reza Mohseni-badalabadi, Ali Hosseinsabet, Khalil Forozannia
PMID: 31802762  doi: 10.5543/tkda.2019.02335  Sayfa 711
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

DIĞER YAZILAR
17.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 712
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale