Türk Toplumunda Non-Obstüktif Koroner Arterlerle Birlikte Miyokard İnfarktüsü Çalışması: Amaç ve Tasarım [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-24804 | DOI: 10.5543/tkda.2019.24804

Türk Toplumunda Non-Obstüktif Koroner Arterlerle Birlikte Miyokard İnfarktüsü Çalışması: Amaç ve Tasarım

Uğur Önsel Türk1, Mehdi Zoghi2, Emin Alioglu1, Oktay Ergene3
1KardiyoRitm Kalp Merkezi, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş
Non-obstrüktif koroner arterlerle birlikte miyokard infarktüsü (MINOCA) göreceli olarak yeni bir terim olup, tıkayıcı koroner arter hastalığı olmaksızın gelişen miyokard infarktüsü (MI) tablosunu tanımlamaktadır. MINOCA olgularının olası yüksek sayısı göz önünde bulundurulduğunda etkin tanısal ve terapötik stratejiler ortaya konmalıdır. MINOCA demografiklerinin ve hâlihazırda kullanılmakta olan tanısal yöntemlerin ortaya konması bu süreçte ilk basamaktır. MINOCA-TR çalışmasının asıl amacı ülkemiz popülasyonunda MINOCA prevalansının, demografiklerinin, etiyolojik nedenlerin, hastane içi ve bir yıllık izlem prognozlarının belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem
Çalışma, ulusal, çok merkezli, gözlemsel kohort çalışmadır. Üçüncü evrensel miyokard infarktüsü tanımlamasına göre MI tanısı konan ve koroner anjiyografi uygulanan 1028 olgu çalışmaya alınacaktır. Tarama ve dâhil edilme viziti sonrasında taburculuk vizitleri tüm popülasyonda gerçekleştirilecektir. MINOCA tanısı konan olgular ise, MINOCA-TR veri tabanı kaydının bir parçası olarak 3 ayrı prospektif vizit ile bir yıl süre ile takip edilecektir.
Tartışma
Bu çalışmanın kesitsel bölümü ile MINOCA olgularının demografikleri, klinik özellikleri, yönetim şekillleri ve hastane içi prognozları belirlenecektir. Oniki aylık prospektif bölüm ile de ek tanısal, prognostik ve terapötik stratejiler ortaya konacaktır. Sonuçlar görece sık rastlanan bu klinik antitenin daha detaylı anlaşılmasına, tanısal ve tedavi stratejilerinin ortaya konmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca ilgili klinik tablonun hastalık yükü toplum perspektifi açısından değerlendirilecektir. Bu verilerin ilgili popülasyona odaklanmış gelecek çalışmalara ışık tutması ve tetiklemesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Demografi, Miyokardiyal İnfarktüs, Non-obstrüktif Koronerler, Prognoz

Rationale and Design of the Myocardial Infarction with Non-obstructive Coronary Arteries in Turkish Population (MINOCA-TR) Study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Uğur Önsel Türk, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale