SCORE-Türkiye ve yüksek riskli ülkeler için SCORE algoritmalarının karşılaştırılması: İlk akut koroner sendrom atağı ile başvuran hastaların kesitsel gözlemsel analizi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 646-656 | DOI: 10.5543/tkda.2019.74580

SCORE-Türkiye ve yüksek riskli ülkeler için SCORE algoritmalarının karşılaştırılması: İlk akut koroner sendrom atağı ile başvuran hastaların kesitsel gözlemsel analizi

Deniz Demirci, Duygu Ersan Demirci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Antalya, Turkey

AMAÇ
Bu çalışmada Sistematik Koroner Risk Hesaplama (Systematic Coronary Risk Estimation: SCORE) -yüksek riskli ülkeler (SCORE-YRÜ) ve SCORE-Türkiye algoritmalarının karşılaştırılması yapıldı ve Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin (ESC) birincil korumada yayınladığı statin tedavisi önerileri incelendi.

YÖNTEMLER
İlk akut koroner sendrom geçiren 323 hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş, cinsiyet, sigara içiciliği, kan basıncı, toplam kolesterol ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) seviyelerine göre SCORE algoritmaları ile risk hesaplaması yapıldı. Statin tedavi endikasyonları ESC (2016) kılavuzuna göre belirlendi.

BULGULAR
SCORE-YRÜ ve SCORE-Türkiye algoritmaları ile yapılan hesaplamalara göre belirlenen statin endikasyonlarında belirgin bir fark vardı (sırasıyla, %42.7; %39.0, p=0,012). Ancak ESC statin tedavisi başlama önerileri her iki algoritma ile de yetersiz oranlardaydı. Her iki sistemle hesaplanan 10 yıllık kardiyovasküler olay oranlarında da belirgin bir fark vardı (SCORE-Yüksek riskli ülkeler: 5.09±4.67, SCORE-Türkiye; 4.8±4.67, p<0.001). İki sistem arasındaki temel fark HDL-K ile ilişkiliydi. HDL-K seviyesi düşük olan hastalarda SCORE-YRÜ daha başarılıydı. HDL-K seviyesi yükseldikçe SCORE-Türkiye algoritmasının başarısı artıyordu (p<0.001). SCORE-YRÜ algoritması ile yapılan hesaplamada 50–59 yaş arası hastaların sadece %7.8’i “çok yüksek riskli” hasta grubunda çıkarken, <50 yaş hastaların hiçbiri “çok yüksek riskli” hasta grubunda saptanmadı.

SONUÇ
AKS ile başvuran hastalarda SCORE-YRÜ algoritması ile hesaplama SCORE-Türkiye ile yapılan hesaplamadan daha iyidir. Sadece HDL-K seviyesi yüksek hastalarda SCORE-Türkiye uygun olabilir. SCORE algoritmasına göre ESC sınıflandırmaları çok yüksek riskli hasta grubunu tanımlamakta yetersizdir. Buna bağlı olarak ESC’nin statin tedavi başlama önerileri özellikle <60 yaş hastalarda yetersizdir. ECS risk sınıflandırmalarının yeniden ayarlanması ve Türk toplumu için yeni bir algoritmanın geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Risk algorithm, Systematic Coronary Risk Estimation; statin therapy.

Comparison of SCORE-Turkey and SCORE for high-risk countries: A cross-sectional analysis of patients presenting with initial episode of acute coronary syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Deniz Demirci, Duygu Ersan Demirci. Comparison of SCORE-Turkey and SCORE for high-risk countries: A cross-sectional analysis of patients presenting with initial episode of acute coronary syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 646-656

Sorumlu Yazar: Deniz Demirci, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale