Karaciğer transplantasyonu adaylarında benek takibi görüntüleme ile belirlenen subklinik miyokart disfonksiyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 638-645 | DOI: 10.5543/tkda.2019.94728

Karaciğer transplantasyonu adaylarında benek takibi görüntüleme ile belirlenen subklinik miyokart disfonksiyonu

Saadet Demirtaş Inci1, Leyla Elif Sade2, Cihan Altın2, Bahar Pirat2, Hilal Erken Pamukcu1, Sabiye Yılmaz3, Haldun Müderrisoğlu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Sakarya, Türkiye

AMAÇ
Son dönem karaciğer hastalarında (SDKH) çeşitli kardiyovasküler anormallikler olduğu bilinmektedir. Bu hastalarda istirahatte sol ventrikül (LV) sistolik fonksiyonu normal saptanmasına karşın stres sırasında bozulmaktadır. Bu bozulma subklinik miyokardiyal işlev bozukluğundan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle, bu çalışmada SDKH’da global LV ve sağ ventrikül (RV) fonksiyonlarını 2 boyutlu (2B) benek takibi görüntüleme yöntemi ile değerlendirmesi amaçlandı.

YÖNTEMLER
Karaciğer nakil adayı olan 40 SDKH ile 26 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların standart ekokardiyografik ölçümleri yapıldı. Uzunlamasına, sirkümferansiyel ve radyal strain ölçümleri için apikal ve parasternal kısa eksen görüntü kayıtları alındı. Tüm 2B strain ölçümleri alınan kayıtlardan, çevrim dışı analiz ile hız vektör görüntüleme (VVI) yazılım paketi kullanılarak ölçüldü.

BULGULAR
Apikal 4- ve 2- boşluk ölçümlerde, LV ortalama uzunlamasına strain değeri, hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (-16.0±%3.2 ve -17.6±%2.2, p=0.03 ve -16.2±%3.3 ve -18.7±%2.1, p=0.002). LV ortalama sirkumferansiyel strain değerlerinde gruplar arasında fark saptanmazken, LV ortalama radyal strain ve RV uzunlamasına strain değerleri hasta grubunda anlamlı derecede daha düşük saptandı (45.4±10.7 ve %52.7±10.8, p=0.01 ve -19.2±%3.5 ve -21.5±%3.6, p=0.03).

SONUÇ
Karaciğer nakil adaylarında, VVI yöntemi ile global LV ve RV sistolik fonksiyonlarında subklinik bozulma tespit edildi. Bu bozulma, LV’de miyokart hasarının erken evrede olmasıyla tutarlı olan sirkumferansiyel deformasyon mekaniğinden ziyade uzunlamasına ve radyal deformasyonda saptandı.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, son dönem karaciğer hastalığı, strain.

Subclinical myocardial dysfunction in liver transplant candidates determined using speckle tracking imaging

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Saadet Demirtaş Inci, Leyla Elif Sade, Cihan Altın, Bahar Pirat, Hilal Erken Pamukcu, Sabiye Yılmaz, Haldun Müderrisoğlu. Subclinical myocardial dysfunction in liver transplant candidates determined using speckle tracking imaging. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 638-645

Sorumlu Yazar: Saadet Demirtaş Inci, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale