Libman-Sacks endokarditinin warfarin ve immünsüpresif kombinasyon tedavisi ile iyileşmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 687-690 | DOI: 10.5543/tkda.2019.29213

Libman-Sacks endokarditinin warfarin ve immünsüpresif kombinasyon tedavisi ile iyileşmesi

Mehmet Rasih Sonsöz1, Rukiye Dilara Tekin2, Ahmet Gül2, Zehra Buğra1, Dursun Atılgan1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul

Antifosfolipid sendrom (AFS), negatif yüklü fosfolipidlere karşı gelişmiş antikorların varlığında arteriyel veya venöz trombotik olay ya da gebelik ilişkili komplikasyon riskini arttıran bir klinik tablodur. Bu sendrom sıklıkla sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi diğer sistemik otoimmün hastalıklar ile ilişkilidir. Libman-Sacks endokarditi non-bakteriyel trombotik endokarditin bir formu olup AFS’de sık olmayarak ortaya çıkmaktadır. Literatürde AFS hastalarının kapak tutulumunda medikal tedavinin etkisi üzerine kısıtlı bilgi mevcuttur. Biz de kore ve Libman-Sacks endokarditi ile prezente olan SLE ve AFS tanılı genç bir kadın hastanın antikoagülan ve immünsüpresif tedavi ile vejetasyonunun ekokardiyografik olarak iyileştiğini bildirmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Antifosfolipid sendromu, immünsüpresif tedavi, Libman-Sacks endokarditi; sistemik lupus eritematozus; warfarin.Treatment of Libman-Sacks endocarditis by combination of warfarin and immunosuppressive therapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Rasih Sonsöz, Rukiye Dilara Tekin, Ahmet Gül, Zehra Buğra, Dursun Atılgan. Treatment of Libman-Sacks endocarditis by combination of warfarin and immunosuppressive therapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 687-690

Sorumlu Yazar: Mehmet Rasih Sonsöz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale