TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 45 (5)
Cilt: 45  Ek: 5 - Eylül 2017
EDITÖRDEN
1.
Editörlerden
Editorial
Z. Lale Koldaş, Meral Kayıkçıoğlu
Sayfa III

DAVETLI DERLEME
2.
Yaşlılık ve kardiyovasküler yaşlanma nedir?
What is aging and cardiovascular aging?
Z. Lale Koldaş
PMID: 28976370  doi: 10.5543/tkda.2017.40350  Sayfalar 1 - 4

3.
İleri yaşta kardiyovasküler fizyolojide değişiklikler
Changes in cardiovascular physiology in the elderly
Filiz Özerkan Çakan
PMID: 28976371  doi: 10.5543/tkda.2017.89856  Sayfalar 5 - 8

4.
Yaşlı popülasyonda ekokardiyografik değişiklikler
Echocardiographic changes in the elderly population
Metin Okşul, Necla Özer
PMID: 28976372  doi: 10.5543/tkda.2017.67567  Sayfalar 9 - 12

5.
Yaşlı kardiyovasküler hastalarda sık görülen komorbiteler
Comorbidities in the elderly patient with cardiovascular disease
Mürsel Şahin, Merih Kutlu
PMID: 28976373  doi: 10.5543/tkda.2017.00310  Sayfalar 13 - 16

6.
Yaşlı hastalarda polifarmasi ve ilaç etkileşimi
Polypharmacy and drug interactions in elderly patients
Aytül Belgi Yıldırım, Ali Yaşar Kılınç
PMID: 28976374  doi: 10.5543/tkda.2017.92770  Sayfalar 17 - 21

7.
Yaşlı hastalarda kardiyovasküler risk hesaplaması
Calculation of cardiovascular risk in elderly patients
Meral Kayıkçıoğlu
PMID: 28976375  doi: 10.5543/tkda.2017.33803  Sayfalar 22 - 24

8.
Yaşlı hastalarda dislipidemi
Dyslipidaemias in elderly patients
Aytül Belgi Yıldırım, Ali Yaşar Kılınç
PMID: 28976376  doi: 10.5543/tkda.2017.39483  Sayfalar 25 - 28

9.
Yaşlılarda hipertansiyon
Hypertension in the elderly
Filiz Özerkan Çakan
PMID: 28976377  doi: 10.5543/tkda.2017.95554  Sayfalar 29 - 31

10.
Yaşlılarda koroner arter hastalığına yaklaşım
Approach to coronary artery disease in the elderly
Barış İkitimur
PMID: 28976378  doi: 10.5543/tkda.2017.26374  Sayfalar 32 - 34

11.
Yaşlılarda akut koroner sendrom
Acute coronary syndrome in the elderly
Murat Çimci, Bilgehan Karadağ
PMID: 28976379  doi: 10.5543/tkda.2017.78910  Sayfalar 35 - 38

12.
Yaşlılarda girişimsel tedavi endikasyonları - fark var mı?
Interventional therapy indications in the elderly - are they different?
Sema Güneri
PMID: 28976380  doi: 10.5543/tkda.2017.99165  Sayfalar 39 - 41

13.
Yaşlılarda kalp yetersizliğine yaklaşım
The approach to heart failure in the elderly
Dilek Yeşilbursa
PMID: 28976381  doi: 10.5543/tkda.2017.15750  Sayfalar 42 - 46

14.
Yaşlılarda aort kapak hastalıklarına yaklaşım
Approach to aortic aortic valve diseases in the elderly
Hüseyin Ayhan, Engin Bozkurt
PMID: 28976382  doi: 10.5543/tkda.2017.31526  Sayfalar 47 - 51

15.
Yaşlılarda mitral kapak hastalıklarına yaklaşım
Approach to mitral valve diseases in the elderly
Dilek Yeşilbursa
PMID: 28976383  doi: 10.5543/tkda.2017.46570  Sayfalar 52 - 55

16.
Yaşlı hastalarda infektif endokardit
Infective endocarditis in elderly patients
Serap Şimşek Yavuz
PMID: 28976384  doi: 10.5543/tkda.2017.35572  Sayfalar 56 - 63

17.
Yaşlılarda senkop’a yaklaşım
Approach to syncope in the elderly
Okan Erdoğan
PMID: 28976385  doi: 10.5543/tkda.2017.00180  Sayfalar 64 - 65

18.
Yaşlılarda ventriküler aritmilerin tedavisi - fark var mı?
The management of ventricular arrhythmias in the elderly - are there differences?
Muhammet Dural, Bülent Görenek
PMID: 28976386  doi: 10.5543/tkda.2017.03584  Sayfalar 66 - 70

19.
Yaşlı hastalarda bradiaritmiler ve pacemaker endikasyonları
Bradyarrhythmias and pacemaker indications in elderly patients
İbrahim Faruk Aktürk, Mustafa Kemal Erol
PMID: 28976387  doi: 10.5543/tkda.2017.05315  Sayfalar 71 - 74

20.
Yaşlılarda atriyal fibrilasyon
Atrial fibrillation in the elderly
Kamil Adalet
PMID: 28976388  doi: 10.5543/tkda.2017.37863  Sayfalar 75 - 82

21.
Yaşlılarda iskemik inme
Ischemic stoke in the elderly
Birsen İnce
PMID: 28976389  doi: 10.5543/tkda.2017.78242  Sayfalar 83 - 85

22.
Yaşlı hastalarda antikoagülan tedavi ve yeni oral antikoagülan ilaçların kullanımı
Anticoagulation therapy and the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in the elderly
Zeki Öngen
PMID: 28976390  doi: 10.5543/tkda.2017.47034  Sayfalar 86 - 88

23.
Yaşlı hastalarda antitrombositer tedavi - fark var mı?
Antithrombotic therapy in the elderly - are there differences?
Mahmut Şahin
PMID: 28976391  doi: 10.5543/tkda.2017.57607  Sayfalar 89 - 92

24.
Yaşlılarda aort anevrizmalarına yaklaşım
The approach to aortic aneurysms in the elderly
Şeyda Günay, Sümeyye Güllülü
PMID: 28976392  doi: 10.5543/tkda.2017.57034  Sayfalar 93 - 95

25.
Yaşlılarda periferik arter hastalığına yaklaşım
Approach to peripheral arterial disease in the elderly
Ozan Onur Balkanay, Suat Nail Ömeroğlu
PMID: 28976393  doi: 10.5543/tkda.2017.08444  Sayfalar 96 - 101

26.
Yaşlılarda ven hastalıklarına yaklaşım
Approach to venous diseases in the elderly
Ahmet Kürşat Bozkurt, Ozan Onur Balkanay
PMID: 28976394  doi: 10.5543/tkda.2017.22654  Sayfalar 102 - 107

27.
Yaşlı hastalarda pulmoner hipertansiyon
Pulmonary hypertension in the elderly
Serdar Küçükoğlu, Ümit Yaşar Sinan
PMID: 28976395  doi: 10.5543/tkda.2017.73476  Sayfalar 108 - 112

28.
Kardiyovasküler hastalığı olan yaşlıda beslenme
Nutrition in elderly patients with cardiovascular diseases
Deniz Suna Erdinçler, Suna Avcı
PMID: 28976396  doi: 10.5543/tkda.2017.70430  Sayfalar 113 - 116

29.
Yaşlı hastalarda kardiyak rehabilitasyon
Cardiac rehabilitation in the elderly patient
Bahar Boydak
PMID: 28976397  doi: 10.5543/tkda.2017.53988  Sayfalar 117 - 119

30.
Yaşlı kardiyovasküler hastalarda hemşirelik yaklaşımı
Nursing care in elderly patients with cardiovascular disease
Nuray Enç, Havva Öz Alkan
PMID: 28976398  doi: 10.5543/tkda.2017.92147  Sayfalar 120 - 123

31.
Yaşlı popülasyonda bağışıklama (aşılama)
Vaccination in the elderly population
Z. Lale Koldaş
PMID: 28976399  doi: 10.5543/tkda.2017.62379  Sayfalar 124 - 127

32.
Yaşlı kardiyovasküler hastada preoperatif değerlendirme
Perioperative assessment of elderly patient with cardiovascular disease
Evrim Şimsek, Cahide Soydaş Çınar
PMID: 28976400  doi: 10.5543/tkda.2017.26037  Sayfalar 128 - 133

33.
Yaşlı kardiyovasküler hastalarda cinsel yaşam
Sexual life in elderly patients with cardiovascular disease
Hakan Karpuz
PMID: 28976401  doi: 10.5543/tkda.2017.86581  Sayfalar 134 - 137

34.
Yaşlı kardiyovasküler hastalarla ilgili önemli çalışmalar ve sonuçları
Important cardiovascular studies and results in the elderly
Muhammet Buğra Karaaslan, Mesut Demir
PMID: 28976402  doi: 10.5543/tkda.2017.00268  Sayfalar 138 - 142

35.
Türkiye’de yaşlı hastalarla ilgili çalışmalar ve sonuçları
The studies and results of elderly patients in Turkey
Mehdi Zoghi, Mehmet Kış
PMID: 28976403  doi: 10.5543/tkda.2017.67909  Sayfalar 143 - 146

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale