TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 44 (6)
Cilt: 44  Sayı: 6 - Eylül 2016
ARAŞTIRMA
1.
Kalp yetersizliği bulunan ejeksiyon fraksiyonu düşük hastalarda B1 adrenerjik reseptör ve sitokrom p450 2D6 enzimi genetik polimorfizmi sıklığı ve beta bloker tolerabilitesi üzerine etkisi: Beta GenTURK çalışması
Frequency of genetic polymorphism for adrenergic receptor beta and cytochrome p450 2D6 enzyme, and effects on tolerability of beta-blocker therapy in heart failure with reduced ejection fraction patients: The Beta GenTURK study
Mehdi Zoghi, Hakki Kaya, Yuksel Cavusoglu, Enbiya Aksakal, Serafettin Demir, Ceyhun Yucel, Hasim Mutlu, Oktay Ergene, Mehmet Birhan Yilmaz, On Behalf Of The Beta Genturk Study
PMID: 27665326  doi: 10.5543/tkda.2016.10733  Sayfalar 457 - 465

2.
Koroner yavaş akım fenomeninde sağ ventrikül fonksiyonu: İki boyutlu speckle-tracking ekokardiyografik çalışma
Right ventricular function in coronary slow flow: A two-dimensional speckle-tracking echocardiographic study
Ali Hosseinsabet, Shima Yarmohamadi, Sima Narimani, Nazanin Amini-farshidmehr
PMID: 27665327  doi: 10.5543/tkda.2016.72699  Sayfalar 466 - 473

3.
Klinik olarak kardiovasküler hastalığı olmayan kişilerde diyagonal kulak memesi kıvrımı varlığı epikardiyal yağ dokusu ve karotis intima medya kalınlığında artış ile ilişkilidir
Diagonal earlobe crease associated with increased epicardial adipose tissue and carotid intima media thickness in subjects free of clinical cardiovascular disease
Murat Ziyrek, Sinan Sahin, Emrah Ozdemir, Zeydin Acar, Serkan Kahraman
PMID: 27665328  doi: 10.5543/tkda.2016.37806  Sayfalar 474 - 480

4.
Türk kalp yetersizliği hasta kohortunda fonksiyonel kapasite ile sosyoekonomik durum arasındaki ilişki
Relationship between functional capacity and socioeconomic status in a cohort of Turkish heart failure patients
Hakkı Kaya, Meltem Refiker Ege, Ali Zorlu, Osman Beton, Hasan Güngör, Ahmet Temizhan, Yeşim Güray, Yüksel Çavuşoğlu, Mehdi Zoghi, Mehmet Birhan Yılmaz, On Behalf Of TREAT-HF Investigators
PMID: 27665329  doi: 10.5543/tkda.2016.85594  Sayfalar 481 - 487

5.
Türk kadınlarında koroner kalp hastalığı nedeniyle hastanede yatış sonrası fiziksel hareketsizlik ve düşük yaşam kalitesi: Euroaspire III’ten çıkarımlar
Physical inactivity and low quality of life of Turkish women after hospitalization for coronary heart disease: Inferences from EUROASPIRE III
Lale Tokgözoğlu, Sercan Okutucu, Ergun Barış Kaya, Çetin Erol, Oktay Ergene
PMID: 27665330  doi: 10.5543/tkda.2016.30788  Sayfalar 488 - 497

6.
Hemanjiyomu olan çocuklarda kardiyolojik değerlendirme
Cardiac evaluation in children with hemangiomas
İlkay Erdoğan, Faik Sarıalioğlu
PMID: 27665331  doi: 10.5543/tkda.2016.65171  Sayfalar 498 - 502

OLGU BILDIRISI
7.
Jeune sendromu ile hipertrofik kardiyomiyopati birlikteliği: Literatürdeki ilk olgu
Hypertrophic cardiomyopathy with Jeune syndrome: The first reported case
Osman Güvenç, Saime Sündüs Uygun, Derya Çimen, Eyüp Aslan, Ali Annagür
PMID: 27665332  doi: 10.5543/tkda.2015.29677  Sayfalar 503 - 506

8.
Lotus kapak sistemi kullanılarak yapılan ve subklaviyan arter yoluyla uygulanan ilk transkateter aort kapak replasmanı
First trans-subclavian transcatheter aortic valve replacement using Lotus valve system
Serdal Baştuğ, Abdullah Nabi Aslan, Cenk Sarı, Hakan Süygün, Engin Bozkurt
PMID: 27665333  doi: 10.5543/tkda.2015.81242  Sayfalar 507 - 510

9.
Antibiyotik ve narkotik analjezik tedavisini takiben ortaya çıkan eosinofilik pnömoni ve eozinofili ile ilişkili eozinofilik miyokardit
Eosinophilic myocarditis associa ted with eosinophilic pneumonia and eosinophilia following antibiotic and narcotic analgesic treatment
Aziz İnan Çelik, Ali Deniz, Mustafa Tangalay, Muhammet Buğra Karaaslan, Emine Bağır Kılıç
PMID: 27665334  doi: 10.5543/tkda.2015.09056  Sayfalar 511 - 513

10.
Karın içi cerrahi sonrası meydana gelen Ters Takotsubo kardiyomiyopatisi
Reverse Takotsubo cardiomyopathy following intra-abdominal surgery
Burak Açar, Özgür Kırbaş, Sefa Ünal, Zehra Gölbaşı, Sinan Aydoğdu
PMID: 27665335  doi: 10.5543/tkda.2016.33348  Sayfalar 514 - 516

11.
İleri yaşta akut inferiyor miyokart enfarktüsü ile başvuran ve atriyal septal defekt anomalisinin eşlik ettiği doğumsal düzeltilmiş büyük arter transpozisyonu
Congenitally corrected transposition of the great arteries in patient with atrial septal defect and acute inferior segment myocardial infarction
Veysel Tosun, Necmettin Korucuk, Mustafa Serkan Karakaş, Ünal Güntekin
PMID: 27665336  doi: 10.5543/tkda.2015.31624  Sayfalar 517 - 520

12.
Yenidoğanda umblikal ven yoluyla aort balon valvüloplastisi: Ülkemizdeki ilk tecrübe
Balloon valvuloplasty for aortic stenosis using umbilical vein access in a newborn: First experience in Turkey
Kemal Nişli, Serra Karaca, Aygün Dindar
PMID: 27665337  doi: 10.5543/tkda.2016.39969  Sayfalar 521 - 523

DERLEME
13.
Koroner arter baypas greftleme sonrası depresyon: Yeniden gözden geçirme
Depression following coronary artery bypass grafting surgery revisited
Nosratollah Pourafkari, Leili Pourafkari, Nader D Nader
PMID: 27665338  doi: 10.5543/tkda.2016.49697  Sayfalar 524 - 529

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
Yüksek doz varfarin tedavisine bağlı masif karaciğer hematomu
Massive liver hematoma secondary to overdose of warfarin treatment
Çetin Geçmen, Muzaffer Kahyaoglu, Ecem Yanık, Mesut Alp Karatas, Ibrahim Akin Izgi
PMID: 27665339  doi: 10.5543/tkda.2016.88472  Sayfa 530
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
An extremely unusual pacemaker complication
Ricardo C Rodrigues, André Correia, Susana Gomes, Graça Caires, Décio Pereira
PMID: 27665340  doi: 10.5543/tkda.2016.12980  Sayfa 531
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Cannon ‘A’ waves during complete atrioventricular block
Luis Álvarez - Acosta, Alejandro Quijada - Fumero, Raquel Pimienta - Gónzalez, Julio S. Hernández - Afonso
PMID: 27665341  doi: 10.5543/tkda.2016.45640  Sayfa 532
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
Romatizmal mitral kapak hastalığı olan bir hastada sol atriyal apendiks ostiyal darlığı
Left atrial appendage ostial stenosis in a patient with rheumatic mitral valve disease
Muhittin Demirel, Cüneyt Toprak, Emrah Acar, Servet İzci, Lütfi Öcal
PMID: 27665342  doi: 10.5543/tkda.2016.33490  Sayfa 533
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
Isolated accessory mitral valve leaflet
Mehrnoush Toufan, Leili Pourafkari, Nader Nader
PMID: 27665343  doi: 10.5543/tkda.2016.89356  Sayfa 534
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
19.
A patient with ventricular fibrillation and inverted Takotsubo syndrome triggered by sinus surgery: plausible causes, and electrocardiographic features
John Madias
PMID: 27665344  doi: 10.5543/tkda.2016.22924  Sayfa 535
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Authors’ reply
Authors’ reply
Gültekin Günhan Demir, Gamze Babur Güler, Ekrem Güler, Hacı Murat Güneş, Filiz Kızılırmak
PMID: 27665345  Sayfalar 536 - 537
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Cholesterol embolization syndrome
Joob Beuy, Viroj Wiwanitkit
PMID: 27665346  doi: 10.5543/tkda.2016.65623  Sayfalar 537 - 538
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Authors' reply
Authors' reply
Nazlı Dizman, Kübra Aydın Bahat, Şeyma Özkanlı, Abdullah Özkök
PMID: 27665347  Sayfa 538
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Ses kısıklığına neden olan duktus arteriosus anevrizması, En iyi tedavi yöntemi hangisi, cerrahi mi, endovasküler mi?. Editöre mektup
Ductus arteriosus aneursym causing hoarseness which is the best treatment option; surgery or endovascular?
Namık Ozmen
PMID: 27665348  doi: 10.5543/tkda.2016.89289  Sayfa 539
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Authors' reply
Authors' reply
Onur Sinan Deveci, Aziz Inan Celik, Caglar Emre Cagliyan, Nazan Ozbarlas, Mustafa Demirtas
PMID: 27665349  doi: 10.5543/tkda.2016.57438  Sayfalar 539 - 540
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
25.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Cardiology agenda
Ertan Ural
Sayfa 541
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale