Antibiyotik ve narkotik analjezik tedavisini takiben ortaya çıkan eosinofilik pnömoni ve eozinofili ile ilişkili eozinofilik miyokardit [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 511-513 | DOI: 10.5543/tkda.2015.09056

Antibiyotik ve narkotik analjezik tedavisini takiben ortaya çıkan eosinofilik pnömoni ve eozinofili ile ilişkili eozinofilik miyokardit

Aziz İnan Çelik1, Ali Deniz1, Mustafa Tangalay1, Muhammet Buğra Karaaslan1, Emine Bağır Kılıç2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana

Özet– Eozinofilik miyokardit (EM), miyokarditin nadir gözlenen bir formu olup sıklıkla kalp yetersizliği ile beraber gözlenmektedir. Eozinofilik miyokardit sıklıkla hipereozinofili sendromunun (HES) bir bileşenidir. Hipereozinofili sendromu nadir bir hastalık olup, eozinofili ile kendini gösteren organ sistem bozukluğudur. Otuz sekiz yaşında erkek hasta acil servise sol inguinal ağrı ve ateş ile başvurdu. İdrar yolu enfeksiyonu ve nefrolitiyazis tanısı ile hastaneye yatırıldı. Antibiyotik (meropenem günde 3 gram) ve analjezik (pethidin günde 50 mg) tedavisi intravenöz başlandı. Göğüste kırmızı lekeler ve akciğerlerde iki taraflı ral ve akciğer seslerinde azalma saptandı. Elektrokardiyogramda spesifik bir değişiklik gözlenmedi. Laboratuvar değerlerinde kardiyak biyobelirteçlerde yükseklik ve eozinofili gözlendi. Periferik kan yayması ve kemik iliği biyopsisi eozinofili ile uyumluydu. Akciğer grafisinde yaygın iki taraflı interstisyel ve retikülonodül infiltrasyonlar gözlendi. Transtorasik ekokardiyografide sol ventrikül kalınlaşması saptandı. Koroner anjiyografide koroner arterler normal olarak değerlendirildi. Eozinofilik miyokarditten şüphelenilen olguya kesin tanı ve tedavi açısından endomiyokardiyal biyopsi yapıldı. Patolojik değerlendirmeler EM tanısını doğruladı. Kesin tanı konulduktan sonra hastaya kortikosteroid tedavisi başlandı. Tedaviden bir gün sonra, hastanın göğüs ağrısı ve nefes darlığı belirgin bir şekilde azaldı ve aynı zamanda kardiyak biyobelirteçler ve eozinofil değerinde azalma gözlendi; 72 saat sonra akciğer grafisi normal olarak değerlendirildi. Hasta kortikosteroid tedavisi ile taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Eozinofili, eozinofilik miyokardit, eozinofilik pnömoni.

Eosinophilic myocarditis associa ted with eosinophilic pneumonia and eosinophilia following antibiotic and narcotic analgesic treatment

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aziz İnan Çelik, Ali Deniz, Mustafa Tangalay, Muhammet Buğra Karaaslan, Emine Bağır Kılıç. Eosinophilic myocarditis associa ted with eosinophilic pneumonia and eosinophilia following antibiotic and narcotic analgesic treatment. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 511-513

Sorumlu Yazar: Aziz İnan Çelik, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale