Koroner yavaş akım fenomeninde sağ ventrikül fonksiyonu: İki boyutlu speckle-tracking ekokardiyografik çalışma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 466-473 | DOI: 10.5543/tkda.2016.72699

Koroner yavaş akım fenomeninde sağ ventrikül fonksiyonu: İki boyutlu speckle-tracking ekokardiyografik çalışma

Ali Hosseinsabet1, Shima Yarmohamadi1, Sima Narimani1, Nazanin Amini-farshidmehr1

AMAÇ
Koroner yavaşakım fenomeni (KYAF) stenoz yokluğunda anjiyografik kontrast maddenin epikardiyal koroner arterlerin distal kısmına geçişinde uzama olarak tanımlanır. Az sayıda çalışma bu durumun sağ ventrikül (SğV) işlev bozukluğuna etkilerini ele almıştır. Burada amaç KYAF’de 2 boyutlu speckle-tracking ekokardiyografi (2BSTE) kullanarak KYAF’de SağV fonksiyonlarını değerlendirmekti.

YÖNTEMLER
Koroner yavaşakım fenomenili toplam 29 hasta ile normal koroner akımı olan 29 katılımcı SğV sistolik ve diyastolik fonksiyonlar açısından karşılaştırıldı. Katılımcılar yaş, cinsiyet, hipertansiyon ve diabetes mellitus açısından eşleştirildi. Sağ ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları atım dalgalı doku Doppler ekokardiyografisi ve 2BSTE ile değerlendirildi.

BULGULAR
Doku Doppler ekokardiyografisi ve 2BSTE indeksleri açısından KYAF grubuyla kontrol grubu arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar yoktu.

SONUÇ
Koroner yavaşakım fenomeni, SağV’nin sistolik ve diyastolik fonksiyonuna ilişkin doku Doppler ekokardiyografisi ve 2BSTE’nin indeksleri ile ilişkili değildi.

Anahtar Kelimeler: 2B speckle-tracking ekokardiyografi, doku Doppler ekokardiyografi, koroner yavaş akım, sağ ventrikül fonksiyonu.

Right ventricular function in coronary slow flow: A two-dimensional speckle-tracking echocardiographic study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali Hosseinsabet, Shima Yarmohamadi, Sima Narimani, Nazanin Amini-farshidmehr. Right ventricular function in coronary slow flow: A two-dimensional speckle-tracking echocardiographic study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 466-473

Sorumlu Yazar: Ali Hosseinsabet, Iran
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale