Hemanjiyomu olan çocuklarda kardiyolojik değerlendirme [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 498-502 | DOI: 10.5543/tkda.2016.65171

Hemanjiyomu olan çocuklarda kardiyolojik değerlendirme

İlkay Erdoğan1, Faik Sarıalioğlu2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ
Hemanjiyomlar küçük çocuklarda en sık görülen tümörlerdir ve gerekli olduğunda propranolol ile tedavi edilirler. Propranolol tedavisi başlanmadan once kardiyolojik değerlendirme için standart yöntemler henüz bulunmamaktadır. Bu çalışma pediyatrik hemanjiyom hastalarında tedavi öncesi kardiyak durumun ve propranololun yaşamsal bulgulara etkilerini değerlendirmeye yardımcı olmak için tasarlandı.

YÖNTEMLER
Bütün hastalar propranolol tedavisine başlamadan önce aynı pediyatrik kardiyolog uzmanı ve onkolog uzmanı tarafından değerlendirildi. Kardiyak değerlendirmede ekokardiyografi ve elektrokardiyografi kullanıldı. Eylül 2009 ve Ocak 2014 arasında yaşları dört gün ile on ay arasında olan toplam 146 hasta çalışmaya alındı.

BULGULAR
Hastaların hiçbirinde propranolol kullanımı için kontrendikasyon yoktu. Ancak bu hastalarda anatomik defektler genel popülasyona göre daha sıkdı. Hemanjiyomların sol ventrikül boyutları üzerine etkisi araştırıldı ve sadece üç hastada sol ventrikül genişlemesi saptandı. Ancak hastaların 68’inde ekokardiyografi ile bir patoloji saptandı. Bu patolojiler hastaların 17’sinde patent foramen ovale, 4’ünde ventriküler septal defekt, 9’unda atriyal septal defekt (sağ kalp boşluklarında genişlemeye sebep olan) 8’inde patent duktus arteriyozus, 6’sında fizyolojik pulmoner darlık ve 1 hastada aort koarktasyonu idi.

SONUÇ
Hemanjiyomlar çocuklarda hatta prematüre bebeklerde dahi propranolol ile kardiyolojik yan etkiler görülmeden güvenle tedavi edilebilirler. Ayrıca, büyük cilt hemanjiyomları çocuk hastalarda ventrikül çapını genişletmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hemanjiyom, kardiyovasküler parametreler, propranolol.

Cardiac evaluation in children with hemangiomas

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İlkay Erdoğan, Faik Sarıalioğlu. Cardiac evaluation in children with hemangiomas. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 498-502

Sorumlu Yazar: İlkay Erdoğan, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale