TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 43 (3)
Cilt: 43  Sayı: 3 - Nisan 2015
EDITÖRYAL YORUM
1.
Enfeksiyon ve ateroskleroz hipotezi: Yaşıyor mu, çoktan gömüldü mü?
Infection and atherosclerosis hypothesis: Is it alive or already buried?
Mustafa Kılıçkap
PMID: 25905991  doi: 10.5543/tkda.2015.59844  Sayfalar 215 - 218
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Arkus aorta anatomisinin ve dallanma paternindeki varyasyonların anjiyografik olarak değerlendirilmesi
Angiographic evaluation of branching pattern and anatomy of the aortic arch
Onur Ergun, Idil Gunes Tatar, Erdem Birgi, Hasan Ali Durmaz, Seray Akcalar, Aydin Kurt, Baki Hekimoglu
PMID: 25905992  doi: 10.5543/tkda.2015.49879  Sayfalar 219 - 226

3.
Kırmızı kan hücresi dağılım genişliğinin romatizmal mitral kapak darlığının varlığı ve ciddiyetiyle ilişkisi
Association of red blood cell distribution width with presence and severity of rheumatic mitral valve stenosis
Mehmet Kadri Akboga, Adnan Abacı, Uğur Canpolat, Cağrı Yayla, Asife Sahinarslan, Kadri Açıkgöz, Serkan Çay, Serkan Topaloğlu, Dursun Aras, Sinan Aydoğdu
PMID: 25905993  doi: 10.5543/tkda.2015.60533  Sayfalar 227 - 233

4.
Kronik sinüzitli hastalarda subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi
Evaluation of subclinical atherosclerosis in chronic sinusitis patients
Musa Çakıcı, Yasin Sarıkaya, Mustafa Çetin, Mehmet Karataş, Adnan Doğan, Sedat Doğan, Emin Kaskalan, Mustafa Polat, Hakan Taşolar, Sabri Abuş
PMID: 25905994  doi: 10.5543/tkda.2015.84584  Sayfalar 234 - 241

5.
Bruselloz kronik semptomlu hastalarda belirgin kalp tutulumuna yol açmaksızın endotel fonksiyonlarını bozar
Brucellosis impairs endothelial functions in chronic symptomatic patients without overt cardiac involvement
Mustafa Ozan Gürsoy, İrfan Tursun, Mehmet Alpua, Aslı Haykır Solay, Müge Tokat Çobanlı, Hale Demirtaş, Gülten Ercan, Semra Gürsoy, Macit Kalçık, Süleyman Karakoyun, Mehmet Özkan
PMID: 25905995  doi: 10.5543/tkda.2015.72025  Sayfalar 242 - 249

6.
Erişkin hastalarda perkütan yolla atriyal septal defekt kapatılmasının sağ ve sol ventrikülün yeniden şekillenmesi üzerine etkisi
Remodeling process in right and left ventricle after percutaneous atrial septal defect closure in adult patients
Kevser Gülcihan Balcı, Mustafa Mücahit Balcı, Muhammed Murat Aksoy, Samet Yılmaz, Mehmet Aytürk, Mehmet Doğan, Ekrem Yeter, Ramazan Akdemir
PMID: 25905996  doi: 10.5543/tkda.2015.57106  Sayfalar 250 - 258

7.
“Tek başına” paroksismal atriyum fibrilasyonunda plazma fibronektin düzeyi ile sol atriyumun elektriksel ve yapısal yeniden şekillenmesi arasındaki ilişki: Kesitsel bir çalışma
Association of plasma fibronectin level with left atrial electrical and structural remodelling in lone paroxysmal atrial fibrillation: a cross-sectional study
Uğur Canpolat, Ali Oto, Hikmet Yorgun, Hamza Sunman, Levent Şahiner, Ergün Barış Kaya, Necla Özer, Kudret Aytemir
PMID: 25905997  doi: 10.5543/tkda.2015.83893  Sayfalar 259 - 268

OLGU BILDIRISI
8.
Erişkinde ender görülen çok sayıda konjenital sol ventrikül divertikülü ve serebrovasküler olay birlikteliği
Unusual association of multiple congenital left ventricular diverticulum and cerebrovascular events in an adult
Mustafa Beyazıt Alkan, Murat Bilgin, Burcu Zihni, Sanem Nalbantgil
PMID: 25905998  doi: 10.5543/tkda.2015.68249  Sayfalar 269 - 271

9.
Nadir bir damar anomalisi kombinasyonu: Hipoplastik aort yayı, aort koarktasyonu ve poststenotik anevrizma
A rare combination of vascular anomalies: Hypoplastic aortic arch, coarctation of the aorta and poststenotic aneurysm
Nermin Bayar, Şakir Arslan, Çağın Mustafa Üreyen, Selçuk Küçükseymen, Bekir Erol
PMID: 25905999  doi: 10.5543/tkda.2015.89084  Sayfalar 272 - 274

10.
Sigmoid sol ventrikül hipertrofisi ve geniş aort anülüsü olan yüksek riskli aort darlıklı bir hastada CoreValve yerleştirilmesi sırasında uygulanan yüksek implantasyon tekniği
High implantation technique during CoreValve replacement in a high-risk aortic stenosis patient with a sigmoid left ventricular hypertrophy and a large aortic annulus
Teoman Kılıç, Ertan Ural, Şadan Yavuz, Tülay Hoşten, Hüseyin İnce
PMID: 25906000  doi: 10.5543/tkda.2015.42247  Sayfalar 275 - 280

11.
MitraClip cihazının beklenmeyen komplikasyonu: Cihaz kanatlarından birinin sol atriyumda yönlendirici kateter içerisinde sıkışması
An unexpected complication of the MitraClip device: one of the arms gets stuck inside the guide catheter in the left atrium
Cüneyt Toprak, Gokhan Kahveci, Anil Avci, Cevat Kirma, Ali M Esen
PMID: 25906001  doi: 10.5543/tkda.2015.73473  Sayfalar 281 - 283

12.
Levetirasetama bağlı tolvaptana dirençli hiponatremili ilk olgu
The first case of levetiracetam-induced and tolvaptan-resistant hyponatremia
Fatih Kahraman, Hatem Ari, Murat Baver Acaban
PMID: 25906002  doi: 10.5543/tkda.2015.45735  Sayfalar 284 - 287

13.
Kalp tutulumu olan primer hiperoksalürili bir olguda patent duktus arteriyozusun eşlik ettiği non kompaksiyon kardiyomiyopati
Cardiac involvement of primary hyperoxaluria accompanied by non-compaction cardiomyopathy and patent ductus arteriosus
Nurcan Arat, Murat Akyıldız, Gürkan Tellioğlu, Yaman Tokat
PMID: 25906003  doi: 10.5543/tkda.2015.46026  Sayfalar 288 - 291

DERLEME
14.
Hiponatremi tedavisinde Vaptan kullanımı
Use of “Vaptans” in treatment of hyponatremia
Aslı Tanındı, Hasan Fehmi Töre
PMID: 25906004  doi: 10.5543/tkda.2015.71508  Sayfalar 292 - 301

15.
ESC National Societies Cardiovascular Journals Editors’ Network Almanac 2014: cardiomyopathies
Oliver P. Guttmann, Saidi A. Mohiddin, Perry M. Elliott
PMID: 25906005  doi: 10.1136/heartjnl-2013-305420  Sayfalar 302 - 314

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Behçet hastalığı ile ilişkili sağ atriyum içinde serbest yüzen üç komponentli trombüs benzeri görünüm
Free floating thrombus-like image with three components in right atrium associated with Behçet’s disease
Zeki Yüksel Günaydın, Osman Bektaş, Yusuf Emre Gürel, Ahmet Kaya
PMID: 25906006  doi: 10.5543/tkda.2015.92892  Sayfa 315
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
Anevrizmatik aorta-sağ atriyal tünelin vasküler plakla başarılı tedavisi: Çok nadir görülen bir olgu
Successful treatment of an aneurysmatic aorta-right atrial tunnel by vascular plug: a very rare case
İbrahim Halil Altıparmak, Muslihittin Emre Erkuş, Sedat Bozkurt, Mehmet Aksoy, Yusuf Sezen
PMID: 25906007  doi: 10.5543/tkda.2015.74943  Sayfa 316
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
Mekanik mitral protez kapağı olan bir hastada pulmoner ven obstrüksiyonu yapan sol atriyum trombüsü: Bilgisayarlı tomografinin görüntülemedeki önemi
Left atrial thrombi which occlude the pulmonary vein in a patient with mitral mechanical prosthesis valve: The role of computed tomography in imaging
Servet İzci, Emrah Acar, Cüneyt Toprak, Sebahattin Gündüz
PMID: 25906008  doi: 10.5543/tkda.2015.09481  Sayfa 317
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
İnterventriküler septumda belirgin bir kardiyak hidatid kist
A demonstrative cardiac hydatid cyst in the interventricular septum
Abdullah Nabi Aslan, Serdal Baştuğ, Zeynep Şeyma Türinay, Engin Bozkurt
PMID: 25906009  doi: 10.5543/tkda.2015.46529  Sayfa 318
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
İliak arterden kontralateral iliak vene uzanan fistül ve psödoanevrizma birlikteliğinin perkütan yolla tedavisi
Percutaneous closure of an arteriovenous fistula from iliac artery to contralateral iliac vein with pseudoaneurysm
Mehmet Kocaağa, Samim Emet, İmran Önür, Göksel Güz, Sebahattin Ateşal
PMID: 25906010  doi: 10.5543/tkda.2015.94903  Sayfa 319
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
21.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Sinan Aydoğdu
Sayfa 320
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 321
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale