Kırmızı kan hücresi dağılım genişliğinin romatizmal mitral kapak darlığının varlığı ve ciddiyetiyle ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 227-233 | DOI: 10.5543/tkda.2015.60533

Kırmızı kan hücresi dağılım genişliğinin romatizmal mitral kapak darlığının varlığı ve ciddiyetiyle ilişkisi

Mehmet Kadri Akboga1, Adnan Abacı2, Uğur Canpolat1, Cağrı Yayla1, Asife Sahinarslan2, Kadri Açıkgöz1, Serkan Çay1, Serkan Topaloğlu1, Dursun Aras1, Sinan Aydoğdu1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

AMAÇ
Dolaşımdaki kırmızı kan hücrelerinin büyüklüğündeki değişkenliğin göstergesi olan kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (KHDG) kronik enflamatuvar durumla ilişkilidir. Romatizmal kalp kapak darlığı ile enflamasyon ilişkisi oldukça iyi bilinmektedir. Bu çalışmada, KHDG ile romatizmal mitral kapak darlığının (RMKD) varlığı ve ciddiyeti arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
Çalışmaya Şubat 2009-Nisan 2014 tarihleri arasında başvuran RMKD’si olan 417 hasta ve yaş ve cinsiyet yönünden eşleştirilmiş 81 sağlıklı birey alındı. Tüm katılımcıların transtorasik ekokardiyografi ve demografik özellikleri kaydedildi.

BULGULAR
Temel klinik özellikler gruplar arasında benzerdi. Ortanca KHDG, RMKD olan hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (%14.4 [11.3-19.6] ve %13.6 [11.6-18.1], p<0.001). Ek olarak, ortanca C-reaktif protein (CRP) ve nötrofil/lenfosit oranı (N/L oranı) da RMKD grubunda daha yüksekti (sırasıyla, CRP için 6.1 [0.4-24.2] ve 3.6 [0.3- 15.3] mg/dl, p=0.001 ve NLR için 2.8 [0.4-10.6] ve 2.1 [0.7-5.7], p<0.001). Regresyon analizinde, KHDG (Odds oranı - OO: 1.504, p=0.005), CRP (OO: 1.139, p=0.008), N/L oranı (OO: 1.528, p=0.018) ve sol atriyum genişliği (OO: 1.218, p<0.001) RMKD’nin varlığını bağımsız öngördürücüleri olarak bulundu. Korelasyon analizinde KHDG düzeyi ile CRP (r=0.140, p=0.007) ve N/L oranı (r=0.276, p<0.001) düzeyleri arasında anlamlı pozitif korelasyon olduğu gösterildi. Ayrıca KHDG düzeylerinin mitral darlığının ciddiyetine (hafif, orta ve ciddi) paralel olarak artış gösterdiği tespit edildi (sırasıyla %13.7 [12.9- 14.8], %14.4 [13.4-15.4], %14.8 [13.6-16.3], p<0.001).

SONUÇ
Bu çalışmada KHDG düzeyleri RMKD olan hasta grubunda anlamlı şekilde artmıştı. Ayrıca KHDG, RMKD’nin varlığının bağımsız öngördürücüsü olarak saptandı. Yaygın enflamatuvar göstergeler ile olan korelasyonu ve kolayca elde edilebilir bir belirteç olması nedeniyle KHDG, RMKD’de devam eden kronik enflamasyonun göstergesi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kırmızı kan hücresi dağılım genişliği, romatizmal mitral darlığı, inflamasyon

Association of red blood cell distribution width with presence and severity of rheumatic mitral valve stenosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Kadri Akboga, Adnan Abacı, Uğur Canpolat, Cağrı Yayla, Asife Sahinarslan, Kadri Açıkgöz, Serkan Çay, Serkan Topaloğlu, Dursun Aras, Sinan Aydoğdu. Association of red blood cell distribution width with presence and severity of rheumatic mitral valve stenosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 227-233

Sorumlu Yazar: Mehmet Kadri Akboga, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale