Bruselloz kronik semptomlu hastalarda belirgin kalp tutulumuna yol açmaksızın endotel fonksiyonlarını bozar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 242-249 | DOI: 10.5543/tkda.2015.72025

Bruselloz kronik semptomlu hastalarda belirgin kalp tutulumuna yol açmaksızın endotel fonksiyonlarını bozar

Mustafa Ozan Gürsoy1, İrfan Tursun2, Mehmet Alpua2, Aslı Haykır Solay3, Müge Tokat Çobanlı3, Hale Demirtaş1, Gülten Ercan4, Semra Gürsoy4, Macit Kalçık5, Süleyman Karakoyun6, Mehmet Özkan7
1Iğdır Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Iğdır, Türkiye
2Iğdır Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Iğdır, Türkiye
3Iğdır Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Iğdır, Türkiye
4Iğdır Devlet Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Iğdır, Türkiye
5Koşuyolu Kartal Yüksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Istanbul, Türkiye
6Doğubeyazıt Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ağrı, Türkiye
7Kars Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

AMAÇ
Bruselloz gelişmekte olan ülkelerde görülebilen önemli bir enfeksiyöz hastalıktır ve kardiyovasküler sistem dahil herhangi bir organı tutabilir. Bu çalışmada, brusellozlu hastalarda kalp ve endotel fonksiyonları incelendi.

YÖNTEMLER
Türkiye’de 2011 ve 2013 yılları arasında gerçekleştirilen bu kesitsel çalışmaya brusellozlu 73 hasta ile sağlıklı 75 gönüllü alındı. Rose-Bengal testi, pozitif brusella standart tüp aglütinasyon testi, Coombs STA ve/veya kandan brusella türlerinin izolasyonu ile bruselloz tanısı konuldu. Hastalar üç gruba ayrıldı: Grup I akut brusellozlu, grup II subakut brusellozlu ve grup III kronik brusellozlu. Sağlıklı gönüllüler grup IV’ü oluşturdu. Tüm hastalara transtorasik ekokardiyografi ve brakiyal arter akım-ilişkili dilatasyon (FMD) testi uygulandı.

BULGULAR
Grup I-IV sırasıyla 35, 18, 20 hasta ve 75 sağlıklı gönüllüden oluşmaktaydı. En sık bulgular, artralji (%82), ateş (%92) ve halsizlik (%97) idi. Ekokardiyografik incelemede sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları ve kapak fonksiyonları açısından dört grup arasında fark saptanmadı. Hiperemi sonrası ölçülen brakiyal arter çapları gruplar arasında anlamlı olarak farklı idi (p=0.002). Post-hoc testine göre kronik brusellozdan oluşan grup III’de hiperemi sonrası brakiyal arter çapı diğer gruplara göre anlamlı olarak daha düşük idi (sırasıyla, p=0.02, p=0.004 ve p=0.001). Benzer şekilde grup III’de FMD değerleri grup I, II ve IV’e göre (p<0.001 hepsi için) anlamlı olarak düşük idi.

SONUÇ
Bruselloz kronik semptomlu hastalarda belirgin kalp tutulumuna yol açmaksızın endotel fonksiyonlarını bozar.

Anahtar Kelimeler: Brucellosis, echocardiography; endothelial dysfunction; flow-mediated dilatation

Brucellosis impairs endothelial functions in chronic symptomatic patients without overt cardiac involvement

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Ozan Gürsoy, İrfan Tursun, Mehmet Alpua, Aslı Haykır Solay, Müge Tokat Çobanlı, Hale Demirtaş, Gülten Ercan, Semra Gürsoy, Macit Kalçık, Süleyman Karakoyun, Mehmet Özkan. Brucellosis impairs endothelial functions in chronic symptomatic patients without overt cardiac involvement. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 242-249

Sorumlu Yazar: Mustafa Ozan Gürsoy, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale