Kronik sinüzitli hastalarda subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 234-241 | DOI: 10.5543/tkda.2015.84584

Kronik sinüzitli hastalarda subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi

Musa Çakıcı1, Yasin Sarıkaya2, Mustafa Çetin1, Mehmet Karataş2, Adnan Doğan3, Sedat Doğan2, Emin Kaskalan2, Mustafa Polat1, Hakan Taşolar1, Sabri Abuş1
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Adıyaman Üversitesi Tıp Fakultesi Kbb Ana Bilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
3Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kütahya, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmada, kronik sinüzitin (KS) arter sistemindeki erken dönem aterosklerotik değişikliklerin bir göstergesi olan karotis intima-medya kalınlığı (KİMK) üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
Aterosklerotik risk faktörleri olmayan, normal beden kütle indeksi (BKİ) ve normal metabolik parametreleri olan 18-35 yaş arasında KS’li 50 hasta (25 erkek, 25 kadın, ort. yaş 26.6±5.34 yıl) ve 50 sağlıklı birey (25 erkek, 25 kadın, ort. yaş 25.8±4.76 yıl) çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalarda, KİMK ultrason aracılığıyla ölçüldü. Kronik sinüzit, tıbbi öykü ve paranazal boşlukların bilgisayarlı tomografi taraması aracılığıyla doğrulandı.

BULGULAR
Gruplar arasında yaş, cinsiyet, BKİ, bel çevresi, serum kreatinin, glukoz, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol değerleri açısından önemli farklılık yoktu (p>0.05). Ancak, ortalama KİMK (mm) KS’li hastalarda sağlıklı bireylerden önemli derecede fazlaydı (0.51±0.09 ve 0.40±0.07, p<0.001). Kronik sinüzit hastalık süresi 6.0 (3.0-13.0) yıl idi. Karotis intima-medya kalınlığı ile yaş, BKİ, bel çevresi, HDL ve LDL-kolesterol ve KS süresi arasında önemli korelasyon saptandı (sırasıyla, r=0.413; p<0.001, r=0.353; p<0.001, r=0.355; p<0.001, r=-0.266; p=0.007, r=0.327; p<0.001 ve r=0.425; p=0.002). Çoklu lineer regresyon analizinde bel çevresi, HDL ve LDLkolesterol ve KS hastalığı süresi KİMK’nin bağımsız belirleyicileri olarak saptandı (sırasıyla, β=0.523; p=0.001, β=-0.176; p=0.045, β=0.297; p=0.002, and β=0.436; p<0.001).

SONUÇ
Kesitsel çalışmamız, KS’nin ateroskleroz süreci üzerinde olumsuz etkilerinin varlığını ortaya koymuştur. Ayrıca bu hastalığın etkili tedavisinin ateroskleroz sürecinin yavaşlatılmasında yararlı olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, karotis intima-medya kalınlığı; kronik sinüzit; enflamasyon

Evaluation of subclinical atherosclerosis in chronic sinusitis patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Musa Çakıcı, Yasin Sarıkaya, Mustafa Çetin, Mehmet Karataş, Adnan Doğan, Sedat Doğan, Emin Kaskalan, Mustafa Polat, Hakan Taşolar, Sabri Abuş. Evaluation of subclinical atherosclerosis in chronic sinusitis patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 234-241

Sorumlu Yazar: Musa Çakıcı, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale