TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 42 (8)
Cilt: 42  Sayı: 8 - Aralık 2014
EDITÖRYAL YORUM
1.
Editöryal Yorum - 2014 Avrupa Kardiyoloji Derneği Hipertrofik Kardiyomiyopati Kılavuzu üzerine
Editorial - 2014 European Society of Cardiology Guidelines on Hypertrophic Cardiomyopathy
Murat Özdemir
PMID: 25620328  doi: 10.5543/tkda.2014.34984  Sayfalar 693 - 697
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Editöryal Yorum - Kardiyologların “yetkisiz” görüldüğü “kardiyak” rehabilitasyon
Editorial - “Cardiac” rehabilitation that cardiologists are not “authorized”
Mehmet Uzun
PMID: 25620329  doi: 10.5543/tkda.2014.51436  Sayfalar 698 - 700
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Koroner aterosklerozu yükü ile asimetrik dimetilarjinin, karotis intima medya kalınlığı ve endotel fonksiyonu arasındaki ilişki
The association between coronary atherosclerotic burden and asymmetric dimethylarginine, carotis intima media thickness and endothelial function
Fatma Can, Murat Ziyrek, Şükran Erdem, Murat Civan, Uzay Görmüş, Sinan Şahin, Zeydin Acar, Çavlan Çiftçi
PMID: 25620330  doi: 10.5543/tkda.2014.03272  Sayfalar 701 - 709

4.
Akut miyokart enfarktüsü sonrası kardiyak rehabilitasyon sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarını düzeltir mi?
Does cardiac rehabilitation improve left ventricular diastolic function of patients with acute myocardial infarction?
Rezzan Deniz Acar, Mustafa Bulut, Sunay Ergün, Mahmut Yesin, Hayati Eren, Mustafa Akçakoyun
PMID: 25620331  doi: 10.5543/tkda.2014.76282  Sayfalar 710 - 716

5.
Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Hemodiyaliz Öncesi ve Sonrası Sağ Ventrikül Sistolik Fonksiyonlarının Farklı Ekokardiyografik Yöntemler ile Değerlendirilmesi
Assessment of right ventricular systolic function in patients with chronic renal failure before and after hemodialysis by means of various echocardiographic modalities
Abdurrahman Akyüz, Abdulkadir Yıldız, Mehmet Ata Akıl, Mehmet Zihni Bilik, İsmail Yıldız, Zülfikar Yılmaz, Yaşar Yıldırım, Ümit İnci, Fetullah Kayan, Önder Bilge, Mehmet Sıddık Ülgen
PMID: 25620332  doi: 10.5543/tkda.2014.57609  Sayfalar 717 - 725

6.
ST yükselmesiz miyokart enfarktüslü hastalarda başvurudaki 12-derivasyonlu elektrokardiyografide fragmente QRS varlığı ile uzun dönem mortalite arasındaki ilişki
Relationship between presence of fragmented QRS on 12-lead electrocardiogram on admission and long-term mortality in patients with non-ST elevated myocardial infarction
Adem Bekler, Emine Gazi, Gökhan Erbağ, Tezcan Peker, Ahmet Barutçu, Burak Altun, Ahmet Temiz, Mustafa Yılmaz
PMID: 25620333  doi: 10.5543/tkda.2014.79438  Sayfalar 726 - 732

7.
Hipertansiyonu olan diyabetik hastalarda kan basıncı kontrolü ve antihipertansif tedavi yaklaşımları
Rate of blood pressure control and antihypertensive treatment approaches in diabetic patients with hypertension
Nihan Kahya Eren, Ece Harman, Devrim Dolek, Aliye Pelin Tütüncüoğlu, Sadık Volkan Emren, Fatih Levent, Gülten Korkmaz, Selcen Yakar Tülüce, Cem Nazlı
PMID: 25620334  doi: 10.5543/tkda.2014.53384  Sayfalar 733 - 740

8.
Genç erişkinlerde dumansız tütün “Maraş otu” ve sigaranın aort esnekliği üzerine etkileri
The effects of smokeless tobacco “Maras powder” and smoking on aortic elasticity in young adults
Arif Süner, Durmuş Eren Cabioğlu, Hakan Kaya, Sedat Köroğlu, Gülizar Sökmen, Abdullah Sökmen
PMID: 25620335  doi: 10.5543/tkda.2014.87935  Sayfalar 741 - 746

OLGU BILDIRISI
9.
Perkütan mitral balon valvüloplastinin komplikasyonu olarak gelişen perikart sıvısı ve kalp içi trombüsü: Olgu sunumu
A case of percutaneous mitral balloon valvuloplasty complicated by pericardial effusion and thrombus formation on the interatrial septum
İsa Öner Yüksel, Selçuk Küçükseymen, Göksel Çağırcı, Şakir Arslan
PMID: 25620336  doi: 10.5543/tkda.2014.82026  Sayfalar 747 - 750

10.
Koroner baypaslı hastada, akut ön yüz kalp krizi ve sol kol iskemisine yol açan subklavya atardamarı pıhtısının tedavisi
Management of a subclavian artery thrombosis causing acute anterior wall infarction and concurrent left arm ischemia in a patient with prior coronary bypass
Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz, Cemil Zencir, Hasan Güngör
PMID: 25620337  doi: 10.5543/tkda.2014.80524  Sayfalar 751 - 755

11.
Kalp yetersizliğinin nadir bir nedeni: Lomber disk hernisi ameliyatına bağlı aortokaval fistül
A rare cause of heart failure: aortocaval fistula associated with herniated lumbar disc surgery
Aksüyek Savaş Çelebi, Alper Tosya, Barış Uymaz, Kenan Ömürlü, Tayfun Aybek
PMID: 25620338  doi: 10.5543/tkda.2014.83027  Sayfalar 756 - 758

12.
Sinüs Valsalva yırtılması olan bir hastada perkütan kapama için geriye doğru yaklaşım
Retrograde approach for percutaneous closure in a patient with ruptured sinus of Valsalva
Erdogan İlkay, Özlem Özcan Celebi, Fehmi Kaçmaz, Kutluk Pampal
PMID: 25620339  doi: 10.5543/tkda.2014.45202  Sayfalar 759 - 762

13.
Takayasu arteriti ve normal sol ventrikül fonksiyonu olan hastada dev trombüsün trombolitik ile başarılı şekilde tedavisi
Successful treatment of a huge thrombus with thrombolytic therapy in a patient with normal left ventricle function and Takayasu arteritis
Taner Şeker, Ahmet Oytun Baykan, Abdurrezzak Börekçi, Mustafa Gür, Murat Çaylı
PMID: 25620340  doi: 10.5543/tkda.2014.60687  Sayfalar 763 - 766

14.
Hipertrofik kardiyomiyopati ve Costello sendromu: Olgu sunumu eşliğinde literatürün gözden geçirilmesi
Hypertrophic cardiomyopathy and Costello syndrome: review of recent related literature with case report
Osman Güvenç, Fatma Sevinç Şengül, Murat Saygı, Yakup Ergül, Alper Güzeltaş
PMID: 25620341  doi: 10.5543/tkda.2014.55506  Sayfalar 767 - 770

DAVETLI DERLEME
15.
Türkiye’de kalp transplantasyonunun güncel durumu
Current status of heart transplantation in Turkey
Tahir Yağdı, Çağatay Engin, Mustafa Özbaran
PMID: 25620342  doi: 10.5543/tkda.2014.42027  Sayfalar 771 - 778

NASIL YAPALIM?
16.
Transradial giriş nasıl yapılır?
Performing radial artery puncture
Veysel Kutay Vurgun, Başar Candemir
PMID: 25620343  doi: 10.5543/tkda.2014.42383  Sayfalar 779 - 785
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
17.
Akut anterolateral ST yükselmeli miyokart enfarktüsle sunulan non-Hodgkin lenfoma’nın kardiyak metastazı
Cardiac metastasis of non-Hodgkin’s lymphoma presenting with acute antero-lateral myocardial infarction with ST-segment elevation
Mehmet Mustafa Tabakcı, Cüneyt Toprak, Muzaffer Kahyaoğlu, Anıl Avcı, Halil İbrahim Durmuş
PMID: 25620344  doi: 10.5543/tkda.2014.03746  Sayfa 786
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Varfarine bağlı cilt nekrozu: Eski bir soruna yeni bir çözüm
Warfarin-induced skin necrosis: a ‘novel’ solution to an old problem
Emir Cantürk, Oğuz Karaca, Onur Omaygenç, Filiz Kızılırmak, Ekrem Güler
PMID: 25620345  doi: 10.5543/tkda.2014.82342  Sayfa 787
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Ruptured pseudoaneurysm of mitral-aortic intervalvular fibrosa to aorta simulated paravalvular leakage
Ali Hosseinsabet
PMID: 25620346  doi: 10.5543/tkda.2014.82025  Sayfa 788
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Uzun kordaya sekonder gelişen trikuspit kapak prolapsusunun ekokardiografik olarak değerlendirilmesi
Tricuspid valve prolapse secondary to excessive long chordae evaluated by transthoracic echocardiography
Hayati Eren, Macit Kalçık, Gökhan Kahveci, Mehmet Özkan
PMID: 25620347  doi: 10.5543/tkda.2014.65948  Sayfa 789
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
İnfektif endokardite bağlı akut böbrek yetersizliği ile başvuran çift-çemberli sağ ventrikül ve ventrikülo-atriyal şant
Double-chambered right ventricle and ventriculo-atrial shunt presenting as acute renal failure due to infective endocarditis
Özgür Ulaş Özcan, Elif Ezgi Üstün, Sibel Turhan, Ercan Tutar, Çetin Erol
PMID: 25620348  doi: 10.5543/tkda.2014.39338  Sayfa 790
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Uzman Yanıtları - 2014 yılı itibariyle PFO kapatma endikasyonları nelerdir?
Answers of specialist
Teoman Kılıç
Sayfa 791
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 792
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale