Koroner baypaslı hastada, akut ön yüz kalp krizi ve sol kol iskemisine yol açan subklavya atardamarı pıhtısının tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 751-755 | DOI: 10.5543/tkda.2014.80524

Koroner baypaslı hastada, akut ön yüz kalp krizi ve sol kol iskemisine yol açan subklavya atardamarı pıhtısının tedavisi

Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz, Cemil Zencir, Hasan Güngör
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilimdalı

2007 yılında koroner arter baypas operasyonu öyküsü olan ve akut ön yüz kalp krizi geçiren 57 yaşında bir hasta sunuyoruz. Hastanın aynı zamanda eşlik eden ciddi sol kol ağrısı ve siyanozu da bulunmaktaydı. Bir ay önce pankreastan kaynaklanan adenokarsinom tanısı konan hastaya, bir hafta önce gemsitabin ve 5-florourasil içeren kemoterapinin ilk kürü uygulanmıştı. Anjiyografide sol subklavya atardamarı başlangıcında yer alan ve sol iç meme atar damarı sol ön inen koroner arter baypas greftinin ve sol kol atardamarının akımını engelleyen dev bir pıhtı parçası görüntülendi. Sol subklavya arterinin başlangıç kısmına stent yerleştirilerek iyi bir akım sağlandı. Sol iç meme atardamarı aracılığıyla, ötesi olası pıhtı göçü ile tıkanmış sol ön inen koroner atardamara ulaşıldı ve perkütan anjiyoplasti yapıldı, ne var ki “no reflow” fenomeni izlendi. Sol koldaki pıhtı parçası Fogarty kateteri ile başarılı bir şekilde uzaklaştırıldı. İşlemden yaklaşık yarım saat sonra, sürekli fraksiyone olmayan heparin ve nitrogliserin infüzyonu altında hastanın hem göğüs ağrısı, hem de EKG’deki ST segment yükselmeleri geriledi. Ancak hasta, yatışının yedinci gününde sepsis nedeniyle hayatını kaybetti. Bu klinik olay ile ilgili literatürde ancak birkaç sunu mevcuttur. Bu sunuda, bu klinik olayın etiyolojisi, başvuru şekli ve olası yönetim stratejileri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut ön duvar kalp krizi, akut kol iskemisi, koroner arter baypas grefti, pankreas adenokarsinomu; subklavya atardamarı trombozu.

Management of a subclavian artery thrombosis causing acute anterior wall infarction and concurrent left arm ischemia in a patient with prior coronary bypass

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz, Cemil Zencir, Hasan Güngör. Management of a subclavian artery thrombosis causing acute anterior wall infarction and concurrent left arm ischemia in a patient with prior coronary bypass. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 751-755

Sorumlu Yazar: Çağdaş Akgüllü, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale