TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 40 (7)
Cilt: 40  Sayı: 7 - Ekim 2012
ARAŞTIRMA
1.
Yetmiş beş yaş ve üstündeki akut miyokart enfarktüslü hastalarda primer perkütan girişim: Hastane içi mortalite ve klinik sonuçları
Primary percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction in elderly aged 75 years and over: in-hospital mortality and clinical outcome
Derya Tok, Osman Turak, Fırat Özcan, Akif Durak, Kumral Çağlı, Nurcan Başar, Ahmet İşleyen, İskender Kadife, Halil Lütfü Kısacık
PMID: 23363938  doi: 10.5543/tkda.2012.53806  Sayfalar 565 - 573

2.
Klasik aterosklerotik risk faktörü bulunmayan plak tipi psoriasisi olan hastalarda subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi
Determination of subclinical atherosclerosis in plaque type Psoriasis patients without traditional risk factors for atherosclerosis.
Emre Refik Altekin, Serkan Koc, Mustafa Serkan Karakaş, Atakan Yanıkoğlu, İbrahim Başarıcı, İbrahim Demir, Erkan Alpsoy
PMID: 23363939  doi: 10.5543/tkda.2012.54920  Sayfalar 574 - 580

3.
Hipertansiyonlu hastalarda sol ventrikülün eş zamanlı kasılmasını etkileyen faktörler: Arteriyel katılık ve merkezi kan basıncı etkili mi?
Factors affecting left ventricular synchronicity in hypertensive patients: are arterial stiffness and central blood pressures influential?
Abdulkadir Kırış, Gülhanım Kırış, Kayıhan Karaman, Mürsel Şahin, Ömer Gedikli, Şahin Kaplan, Asım Örem, Merih Kutlu, Zeynep Kazaz
PMID: 23363940  doi: 10.5543/tkda.2012.27474  Sayfalar 581 - 588

4.
Koroner arter hastalığının yaygınlığı ile serum parathormon düzeyi arasında ilişki
The relationship between serum parathormone levels and the severity of coronary artery disease
Derya Öztürk, Özlem Özcan Çelebi, Feridun Vasfi Ulusoy, Sinan Aydoğdu
PMID: 23363941  doi: 10.5543/tkda.2012.49696  Sayfalar 589 - 594

5.
Editöryal Yorum: Böbrek yetersizliği bulunmayan hastalarda parathormon düzeyleri ile koroner arter hastalığının yaygınlığı arasında ilişki var mı?
Editorial: Is there any relationship between serum parathormone levels and severity of coronary artery disease in patients without renal failure?
Turgay Çelik, Murat Çelik
PMID: 23363942  doi: 10.5543/tkda.2012.81780  Sayfalar 595 - 596
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Tirozin kinaz inhibitörü kullanılan hastalarda sol ventrikül sistolik ve diyastolik işlevlerinin geleneksel ve doku Doppler ekokardiyografik görüntüleme teknikleri ile değerlendirilmesi
Assessment of left ventricular systolic and diastolic function with conventional and tissue Doppler echocardiography imaging techniques in patients administered tyrosine kinase inhibitor
Yusuf İzzettin Alihanoğlu, Zeynettın Kaya, Hatem Arı, Şükrü Karaarslan, Bekir Serhat Yıldız, Mustafa Karanfil, Mehmet Yazıcı, Melih Cem Börüban, Kurtuluş Özdemir, Mehmet Sıddık Ülgen
PMID: 23363943  doi: 10.5543/tkda.2012.53896  Sayfalar 597 - 605

7.
ST-segment yükselmesi olmayan akut koroner sendromlu hastalarda aort topuzu kalsifikasyonu ile koroner lezyonunun kompleksliği arasında ilişki
Aortic knob calcification and coronary artery lesion complexity in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome patients
Levent Korkmaz, Adem Adar, Ayça Ata Korkmaz, Hakan Erkan, Mustafa Tarık Agac, Zeydin Acar, Ali Rıza Akyuz, Huseyin Bektas, Sukru Celik
PMID: 23363944  doi: 10.5543/tkda.2012.38963  Sayfalar 606 - 611

OLGU BILDIRISI
8.
Dekstrokardi ve situs inversus totalisle birlikte görülen Shone kompleksi: Olgu sunumu
Shone’s complex with dextrocardia and situs inversus totalis: a case report
Berkay Ekici, Aycan Fahri Erkan, Yeliz Sökmen, Omaç Tüfekçioğlu
PMID: 23363945  doi: 10.5543/tkda.2012.70750  Sayfalar 612 - 614

9.
Parenteral penisilin kullanımını takiben gelişen akut koroner sendrom olgusu: Kounis sendromu
A case of acute coronary syndrome following the use of parenteral penicillin: Kounis syndrome
Derya Tok, Fırat Özcan, Bihter Şentürk, Zehra Gölbaşı
PMID: 23363946  doi: 10.5543/tkda.2012.54077  Sayfalar 615 - 619

10.
Yabanarısı sokması sonrası geç stent trombozu
Late stent thrombosis after wasp sting
Turgay Işık, Ibrahım Halıl Tanboga, Erkan Ayhan, Huseyin Uyarel
PMID: 23363947  doi: 10.5543/tkda.2012.41882  Sayfalar 620 - 622

11.
Fontan fenestrasyonunun biyoemilimi olan Biostar tıkayıcı cihazı ile başarıyla kapatılması
Successful transcatheter closure of a Fontan fenestration with a bioabsorbable Biostar occluder
Cenap Zeybek, Ahmet Kirbas, Yalim Yalcin, Mehmet Salih Bilal
PMID: 23363948  doi: 10.5543/tkda.2012.83797  Sayfalar 623 - 627

12.
Zor koroner anatomili hastanın hedef koroner arterine kateter yerleştirilmesinde alternatif bir yöntem: Tanısal kateterin kılavuz kateter ile değiştirilmesi
Alternative method for accessing the target coronary artery in patients with difficult coronary anatomy: exchanging the diagnostic catheter with a guiding catheter
Ejder Kardeşoğlu, Murat Yalçın, Turgay Çelik, Namık Özmen
PMID: 23363949  doi: 10.5543/tkda.2012.06978  Sayfalar 628 - 631

DERLEME
13.
Paravalvüler mitral yetersizliğinin gerçek zamanlı üç boyutlu transözafajiyal ekokardiyografi eşliğinde
Percutaneous closure of paravalvular mitral regurgitation with Vascular Plug III under the guidance of real-time three-dimensional transesophageal echocardiography
Mehmet Özkan, Ozan Mustafa Gürsoy, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Nina Wunderlich, Horst Sievert
PMID: 23363950  doi: 10.5543/tkda.2012.84883  Sayfalar 632 - 641

14.
Karotis arter endarterektomisine karşı karotis artere stent: Bugün nerede duruyoruz?
Carotid endarterectomy versus stenting: Where do we stand today?
Bilal Boztosun, Mehmet Mustafa Can, Gönenç Kocabay
PMID: 23363951  doi: 10.5543/tkda.2012.44969  Sayfalar 642 - 649

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Mitral kapak prolapsusunun eşlik ettiği süngerimsi miyokart
Myocardial noncompaction accompanied by mitral valve prolapse
Mehmet Küçükosmanoğlu, Fatma Yılmaz Coşkun, Ertan Vuruşkan
PMID: 23363952  doi: 10.5543/tkda.2012.89137  Sayfa 650
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Üçboyutlu ekokardiyografi ile kardiyak miksomatöz bir lezyonun hacminin ölçümü
Volume measurement of a cardiac myxomatous lesion with three-dimensional echocardiography
Sait Demirkol, Zekeriya Arslan, Sevket Balta, Ugur Kucuk
PMID: 23363953  doi: 10.5543/tkda.2012.56588  Sayfa 651
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Yapay mitral kapak ayrılmasının saptanmasında üçboyutlu ekokardiyografinin önemi
The value of three dimensional echocardiography in the detection of prosthetic mitral valve dehiscence
Sait Demirkol, Şevket Balta, Murat Unlu, Zekeriya Arslan
PMID: 23363954  doi: 10.5543/tkda.2012.38092  Sayfa 652
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Torasik aortta aterom görüntülemede gerçek zamanlı üçboyutlu ve ikiboyutlu transözofajiyal ekokardiyografi
Real-time three dimensional versus two dimensional transesophageal echocardiography for visualization of thoracic aortic atheroma
Sabahattin Gündüz, Mustafa Yıldız, Mehmet Özkan
PMID: 23363955  doi: 10.5543/tkda.2012.51261  Sayfa 653
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Sol atriyumda skuamöz hücreli akciğer kanseri metastazı: Kardiyak görüntüleri ile ilginç bir olgu
Squamous cell lung cancer metastasis in the left atrium: an interesting case with cardiac images
Cihan Şengül, Aysegul Sünbül, Olcay Özveren, Muzaffer Değertekin
PMID: 23363956  doi: 10.5543/tkda.2012.28458  Sayfa 654
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
20.
Düzeltme
Erratum

Sayfa 655
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Nurcan Arat Koç
Sayfalar 656 - 657
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 658
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale