Zor koroner anatomili hastanın hedef koroner arterine kateter yerleştirilmesinde alternatif bir yöntem: Tanısal kateterin kılavuz kateter ile değiştirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 628-631 | DOI: 10.5543/tkda.2012.06978

Zor koroner anatomili hastanın hedef koroner arterine kateter yerleştirilmesinde alternatif bir yöntem: Tanısal kateterin kılavuz kateter ile değiştirilmesi

Ejder Kardeşoğlu1, Murat Yalçın1, Turgay Çelik2, Namık Özmen1
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, İstanbul
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara

Bu yazıda, tanısal kateterin hedef koroner artere yerleştirilebildiği ancak aortik sinüsün distorsiyonu veya ostiyumdaki subtotal tıkanma gibi nedenlerle kılavuz kateterin yerleştirilemediği iki olguda kılavuz kateteri yerleştirebilmek için alternatif bir yöntem sunuldu. Hedef koroner artere tanısal kateterle girdikten sonra koroner kılavuz teli tanısal kateter içinden ilerletilerek koroner artere girildi. Daha sonra kılavuz teli üzerinden kılavuz kateteri ilerletilerek koroner artere yerleştirildi ve tanısal kateter ile değiştirildi. İşlem başarıyla tamamlandı.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, translüminal, perkütan koroner, kalp kateterizasyonu/enstrümantasyon/yöntem; koroner anjiyografi; koroner darlık/tedavi

Alternative method for accessing the target coronary artery in patients with difficult coronary anatomy: exchanging the diagnostic catheter with a guiding catheter

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ejder Kardeşoğlu, Murat Yalçın, Turgay Çelik, Namık Özmen. Alternative method for accessing the target coronary artery in patients with difficult coronary anatomy: exchanging the diagnostic catheter with a guiding catheter. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 628-631

Sorumlu Yazar: Ejder Kardeşoğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale