TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 34 (4)
Cilt: 34  Sayı: 4 - Haziran 2006
ARAŞTIRMA
1.
Diyabetes mellituslu hastalarda paklitaksel kaplı stentlerin klinik ve anjiyografik sonuçları
The clinical and angiographic results of paclitaxel-eluting stents in patients with diabetes mellitus
Mustafa Yurtdaş, İ. Türkay Özcan, Oben Döven, Dilek Çiçek, Ahmet Çamsarı, Eda Tokuçcu, Sabri Seyis, V. Gökhan Cin, M. Necdet Akkuş
Sayfalar 211 - 217

2.
Koroner arter hastalığında trigliserid düzeylerine gereken önemi veriyor muyuz?
Do we pay proper attention to triglyceride levels in coronary artery disease?
Meral Kayıkçıoğlu, Muge Ildızlı, Murat Olukman, Can Hasdemir, Oguz Yavuzgil, Levent Can, Cemil Gürgün, Hakan Kültürsay, İnan Soydan
Sayfalar 218 - 222

3.
Hipertansiyon tanısı yeni konan hastalarda ürik asit düzeyleriyle aortun elastik özellikleri arasındaki ilişki
Relationship between elastic properties of the aorta and uric acid levels in newly diagnosed hypertensive patients
Mustafa Gür, Remzi Yılmaz, Recep Demirbag, Ergün Seyfeli, İbrahim Özdoğru, İbrahim Halil Altıparmak, Ali Doğan, Tuğrul İnanç, Nihat Kalay
Sayfalar 223 - 229

4.
St. Jude Silzone mekanik kalp kapaklarında paravalvüler kaçak ve emboli riskinin değerlendirilmesi
Evaluation of paravalvular leakage and embolic risks associated with St. Jude Silzone mechanical heart valves
Ahmet Şaşmazel, Tijen Alkan, Tufan Paker, Cihangir Ersoy, Atıf Akçevin, Vedat Bayer, Halil Türkoğlu, Aydın Aytaç
Sayfalar 230 - 232

EDITÖRYAL YORUM
5.
Editöryal Yorum St. Jude Silzone mekanik kalp kapaklarında paravalvüler kaçak ve emboli riski
Editorial Comment Paravalvular leak and embolic risks in silzone-coated mechanical heart valves
Selim İsbir
Sayfalar 233 - 234
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRISI
6.
Dacron yama aortoplasti tekniğiyle aort koarktasyonu onarımından 19 yıl sonra gelişen aortopulmoner fistül
Aortopulmonary fistula occurring 19 years after repair of aortic coarctation with Dacron patch aortoplasty
Ahmet Tayfun Gürbüz, Ali Can Vuran, Aydın Aytaç
Sayfalar 235 - 238

7.
İdiyopatik dilate kardiyomiyopatili bir olguda De Bakey tip I aort diseksiyonu
De Bakey type I aortic dissection in a patient with idiopathic dilated cardiomyopathy
Uğur Önsel Türk, Serkan Saygı, Emin Alioğlu, İstemihan Tengiz, Ertuğrul Ercan
Sayfalar 239 - 240

8.
Koroner sinüs divertikülü boynunda posteroseptal aksesuvar yol: Olgu sunumu
A case of a posteroseptal accessory pathway localized in the neck of a coronary sinus diverticulum
Fethi Kılıçaslan, Ata Kırılmaz, Rıfat Eralp Ulusoy, Mehmet Dinçtürk
Sayfalar 241 - 245

DERLEME
9.
Statinlerin birincil ve ikincil korumadaki yeri: Hedef LDL kolesterol değeri ne olmalıdır?
Statins in primary and secondary prevention: what should the target LDL cholesterol value be?
Turgay Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Ersoy Işık
Sayfalar 246 - 254

10.
Doğumsal kalp hastalığı ve gebelik
Congenital heart disease and pregnancy
Hüsniye Yüksel
Sayfalar 255 - 264

EDITÖRE MEKTUP
11.
Editöre Mektup: Ciddi depresyon saptanan akut koroner sendromlu hastaların psikiyatrik tedavilerinde yetersizlikler ve çözüm önerileri
Letter to Editor: Shortcomings in the psychiatric treatment of major depression in patients with acute coronary syndrome and recommendations for amelioration
Mutlu Vural, Ömer Şatıroğlu, Mehmet Acer
Sayfalar 265 - 266

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
12.
Görüntülü olgu örnekleri: Atipik yerleşimli büyük sol atriyal trombüs
Case images: Giant left atrial thrombus with atypical location
Şakir Arslan, Bilgehan Erkut, Fuat Gündoğdu, Enbiya Aksakal
Sayfa 267

DIĞER YAZILAR
13.
Uzman Yanıtları
Answers of Specialist

Sayfalar 268 - 269
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 271
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale