Koroner sinüs divertikülü boynunda posteroseptal aksesuvar yol: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 241-245

Koroner sinüs divertikülü boynunda posteroseptal aksesuvar yol: Olgu sunumu

Fethi Kılıçaslan, Ata Kırılmaz, Rıfat Eralp Ulusoy, Mehmet Dinçtürk
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

Koroner sinus divertikülü ile boynunda posteroseptal yerleşimli aksesuvar yol varlığı elektrofizyolojik çalışmayı ve başarılı ablasyonu zorlaştırmaktadır. Bu grup hastalarda aksesuvar yoldan ventriküle ileti gidiş sıklığı artmaktadır. Yirmi bir yaşındaki erkek hasta paroksismal çarpıntı yakınmasıyla başvurdu. On yıldır süren bu yakınmalar ani başlıyor, 30 dakika kadar sürüp sonlanıyordu. Beta-bloker ve propafenon tedavisi yakınmaları gidermemişti. Sinus ritmindeki elektrokardiyografisinde delta dalgası V1 derivasyonda pozitif, inferior derivasyonlarda negatifti. Elektrofizyolojik çalışmada, koroner sinus divertikülü boynunda posteroseptal yerleşimli aksesuvar yol saptandı ve atriyal fibrilasyon sırasında çok hızlı ventrikül yanıtı izlendi. Wolff-Parkinson-White sendromlu hastaya koroner sinus divertikülü içinden başarılı bir şekilde ablasyon uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Kateter ablasyonu, koroner damar anomalisi/ komplikasyon, divertikül/komplikasyon, Wolff-Parkinson-White sendromu.

A case of a posteroseptal accessory pathway localized in the neck of a coronary sinus diverticulum

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fethi Kılıçaslan, Ata Kırılmaz, Rıfat Eralp Ulusoy, Mehmet Dinçtürk. A case of a posteroseptal accessory pathway localized in the neck of a coronary sinus diverticulum. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 241-245

Sorumlu Yazar: Fethi Kılıçaslan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale