St. Jude Silzone mekanik kalp kapaklarında paravalvüler kaçak ve emboli riskinin değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 230-232

St. Jude Silzone mekanik kalp kapaklarında paravalvüler kaçak ve emboli riskinin değerlendirilmesi

Ahmet Şaşmazel1, Tijen Alkan2, Tufan Paker2, Cihangir Ersoy2, Atıf Akçevin2, Vedat Bayer2, Halil Türkoğlu2, Aydın Aytaç2
1Anadolu Sağlık Merkezi Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü, Kocaeli
2VKV Amerikan Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul

AMAÇ
St. Jude Silzone mekanik kalp kapaklarındaki paravalvüler kaçak ve embolik olaylar geriye dönük olarak incelendi.

ÇALIŞMA PLANI
St. Jude Silzone mekanik kalp kapağı takılan 28 hasta (17 erkek, 11 kadın; ort. yaş 47±17; dağılım 10-79) çalışmaya alındı. Dört hastaya aort kapak replasmanı, dördüne mitral kapak replasmanı, 20’sine mitral ve aort kapak replasmanı yapılmıştı. Aort kapak replasmanı yapılan hastalardan birine suprakoroner greft implantasyonu, birine koroner arter baypas ameliyatı yapıldı, bir diğeri ise Fallot tetralojisi ve opere Waterson şantı nedeniyle ameliyat edildi. Hastalar paravalvüler kaçak yönünden transtorasik ekokardiyografiyle; ameliyat sonrası erken ve geç dönemdeki majör embolik olaylar yönünden ise klinik olarak değerlendirildi. Transtorasik ekokardiyografi ameliyat sonrası üçüncü ve altıncı aylarda yapıldı. Ortalama izlem süresi 70 aydı (dağılım 64-89 ay).

BULGULAR
Hiçbir hastada ameliyat sonrasında paravalvüler kaçak ve erken dönemde mortalite görülmedi. Klinik değerlendirmede erken ve geç dönemde majör embolik olaylara rastlanmadı.

SONUÇ
Bulgularımız, St. Jude Silzone-kaplı mekanik kapak ile replasman yapılan hastalarda erken paravalvüler kaçak ve emboli riskinin artmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Aort kapağı; serebrovasküler olay/etyoloji; endokardit; kalp kapağı protezi/yan etki; mitral kapak; ameliyat sonrası komplikasyon; tromboembolizm/etyoloji; gümüş.

Evaluation of paravalvular leakage and embolic risks associated with St. Jude Silzone mechanical heart valves

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Şaşmazel, Tijen Alkan, Tufan Paker, Cihangir Ersoy, Atıf Akçevin, Vedat Bayer, Halil Türkoğlu, Aydın Aytaç. Evaluation of paravalvular leakage and embolic risks associated with St. Jude Silzone mechanical heart valves. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 230-232

Sorumlu Yazar: Ahmet Şaşmazel, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale